Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 511 Porin kaupungin hallintosääntö 1.1.2024 alkaen

PRIDno-2021-3069

Valmistelija

  • Pauliina Mäenpää, Johtava juristi, pauliina.maenpaa@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymä hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan keskeisin ohjausväline. Kuntalain 90 §:n mukaan jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö. Siinä annetaan ainakin tarpeelliset määräykset kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä ja valtuuston toiminnasta.

Kuntalain 14.1 §:n mukaan lähtökohta on se, että valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto voi siirtää toimivaltaansa alaisilleen toimielimille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset hallintosäännöllä.

Laissa säädettyä toimivaltaa ei kuitenkaan voi siirtää hallintosäännöllä. Esimerkiksi kunnan takauksen antamisesta voi kuntalain 14 §:n mukaan päättää vain valtuusto. Lisäksi kuntalaki on ns. yleislaki. Jos muussa laissa, eli ns. erityislaissa, annetaan toimivalta suoraan kunnanhallitukselle, lautakunnalle tai muulle kunnan viranomaiselle, tai jos laissa on toimivallan delegointia eli siirtämistä koskevia säännöksiä, nämä säännökset menevät kuntalain edelle.

Yleistä hallintosäännön päivittämisestä

Hallintosäännön ajantasaisuutta on tarpeen tarkastella säännöllisesti. Miltä osin lainsäädäntö on muuttunut? Mitä muutoksia kaupungin organisaatiossa on tapahtunut? Ovatko toimintatavat muuttuneet? Onko toimivallan jakoa syytä muuttaa? Ovatko hallintosäännön määräykset selkeät ja ajan tasalla? Ja onko kaupungin toimintaympäristössä tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka hallintosäännössä olisi otettava huomioon? Tarkastelun myötä voimassa olevaa hallintosääntöä on tarpeen mukaan muutettava eli päivitettävä.

Kuntaliiton hallintosääntömalli

Kunnalla on varsin laaja harkinta- ja päätösvalta hallintosäännön sisällön ja sen suhteen, miten kunta hallintonsa ja toimintansa järjestää.

Kuntaliitto tukee kuntien toimintaa mm. julkaisemalla ns. hallintosääntömallin. Uusin hallintosääntömalli on julkaistu huhtikuussa 2023. Siinä on seurattu ajantasaista lainsäädäntöä viimeisimpiin säädösmuutoksiin saakka. Mallin sisältämät muutokset ovat lähinnä tekstimuutoksia. Merkittäviä toimivaltaohjemuutoksia siihen ei ole tehty.

Kunnan hallintosääntömalli | Kuntaliitto.fi 

Hallintosäännön päivittämisen valmistelu

Porin kaupungin hallintosäännön päivittäminen on käynnistetty keväällä 2023, johtavan juristin toimesta. Kaupungin palveluksessa olevat juristit ovat valmistelleet asiaa yhdessä. Valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton hallintosääntömallia.

Valmistelua on ohjannut kaupunginjohtaja ja kaupungin johtoryhmä. Valmistelua ja sen etenemistä on kevään, alkukesän ja syksyn kuluessa esitelty kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille sekä kaupunkitason yhteistyötoimikunnalle, jossa kaupungin henkilöstö on ollut edustettuna.

Kaupunkitason yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosäännön päivittämistä kokouksissaan 24.5., 5.10. ja 31.10.2023.

Muutosehdotuksia hallintosääntöön

Esityslistan liitteenä on luonnos hallintosäännön muutoksiksi, jotka tulisivat voimaan 1.1.2024.

Valmistelluissa ehdotuksissa on huomioitu mm. hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö, eri toimialojen tehtävät, sääntöhierarkia (hallintosääntö, konsernipalveluiden toimintasääntö ja muut toimintasäännöt), johtamisen tasot ja esihenkilön kokonaisvastuu johtamastaan kokonaisuudesta: sen toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä. Huomioon on otettu myös määräaikaisten tehtäväjärjestelyiden päättyminen (konsernipalveluissa ja elinvoima- ja ympäristöpalveluissa) 31.12.2023 ja tämän vaikutus mm. yksikköjakoon ja kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyihin. Toimivallan jakoa esitetään muutettavaksi virkojen perustamisen ja lakkauttamisen osalta sekä kiinteän omaisuuden hankinnan ja luovuttamisen (euromääräisten rajojen) osalta. Huomiota on kiinnitetty myös vaikuttamistoimielimiin ja niiden rooliin sekä valtuustoryhmien toiminnan tukemista koskevaan määrärahakäytäntöön. Lisäksi hallintosääntöön on valmisteltu kirjoitusteknisiä korjauksia.

Hallintosäännön päivittäminen vuonna 2024

Jo valmistellut muutokset tulisivat voimaan 1.1.2024. Hallintosäännön päivittäminen jatkuu kuitenkin vuonna 2024, jolloin huomion kohteena ovat erityisesti kaupunginhallituksen ja lautakuntien rooli ja yleiset tehtävät, kaupungin hankinnat ja sopimushallinta, riskienhallinta ja turvallisuus sekä kaupungin viestintä ja markkinointi. Lisäksi hallintosäännön muutoksissa on huomioitava Porin kaupungille vastuukuntana 1.1.2025 siirtyvä järjestämisvastuu Satakunnan työllisyysalueen palveluista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää muuttaa Porin kaupungin hallintosäännön määräyksiä esityslistan liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti 1.1.2024 alkaen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

 

Esittelijä teki keskustelun aikana seuraavat muutosesitykset hallintosäännön luonnokseen:

- pykälän 22 ensimmäisestä kappaleesta poistetaan teksti "omistajaohjauksen valmistelusta vastaava henkilö"

- pykälän 23 kolmas kappale muutetaan muotoon: " Elinvoima ja ympäristötoimialan Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa em. tehtävissä, toimii yhteystahona kon-
sernijohdon ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä sekä koordinoi tytäryhteisöjen yhtiökokousedustuksia."

- pykälästä 172 poistetaan kokonaan toinen kappale, koskien toimintatapaa ja -käytäntöä valtuustoryhmien toiminnan tukemisessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.

Pöytäkirjan liitteenä on kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle hallintosäännön muutoksiksi 1.1.2024 alkaen.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Esittelijä teki keskustelun aikana seuraavat muutosesitykset hallintosäännön luonnokseen:

- pykälän 22 ensimmäisestä kappaleesta poistetaan teksti "omistajaohjauksen valmistelusta vastaava henkilö"

- pykälän 23 kolmas kappale muutetaan muotoon: " Elinvoima ja ympäristötoimialan Kaupunkikehitys- ja omistajaohjausyksikkö avustaa kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa em. tehtävissä, toimii yhteystahona kon-
sernijohdon ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen välillä sekä koordinoi tytäryhteisöjen yhtiökokousedustuksia."

- pykälästä 172 poistetaan kokonaan toinen kappale, koskien toimintatapaa ja -käytäntöä valtuustoryhmien toiminnan tukemisessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.