Kaupunginhallitus, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 505 Porin kaupungin ryhdyttävä neuvotteluihin Senaatti-kiinteistön kanssa sen omistaman oikeustalokiinteistön ostamiseksi tontteineen osin vaihtokaupalla Porin kaupungille, valtuustoaloite, Porin vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja va

PRIDno-2022-6188

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Porin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

Asia

Kuntalain suomin valtuuksin esitän Porin kaupungin ryhtyvän neuvotteluihin Senaatti-kiinteistön kanssa sen omistaman oikeustalokiinteistön ostamiseksi tontteineen osin vaihtokaupalla Porin kaupungille.

Historiaa

Porin virastotalohanketta on suunniteltun yli kymmen vuotta: Antinkadun-Valtakadun kulma hallintokorttelissa, Teljätori ja viimeksi lautakuntakierroksella oleva Rautatienpuistokatu 5 oleva entinen tyttöjen ammattikoulu. Virastotalohanke ei ole edennyt sopivien kohteiden puuttuessa eteenpäin. Ammattikoulu suuritöisenä ja kalliina näyttää olevan kustannuksiltaan ulottumattomissa.

Oikeustalo

Senaatti-kiinteistön oikeustalo tulee istuntosalien vähäisyyden vuoksi saneerattavaksi tai puretaan ja tilalle tulee suurempi rakennus. Kiinteistö on hyväkuntoinen ja sen osia on kunnostettu viimeksi noin 8 vuotta sitten. Se on alusta pitäen suunniteltu virasto- ja oikeustaloksi. Suhteellisen tuoreena rakennuksena (6000nm) siinä on tilaa runsaasti kaupungin tarpeisiin. Tontti antaa laajentua suuremman tilatarpeen syntyessä.

Koulurak:

Suojelun alaiseen kouluun ei ole yrityksistä huolimatta löytynyt sopivaa toimijaa eikä vuokralaista. Asuintaloksi siitä olisi tullut liian kallis ja viimeisin virastotalon kustannussuunnitelma nousi 30 M€:n tietämiin. Muistomerkkinä säilytykseen tyhjä talo on kallis. Tässä esitetty vaihtokauppa olisi hyvä Porin kaupungille ja Senaatti-kiinteistölle. Porin tulee tarttua tilaisuuteen ja hakea suojelupäätöksen purun ja neuvotella vaihtoehdoista Senaatti-Kiinteistön edustajien kanssa kaupan ehdoista ja purkamisesta.

Porissa 14 p:nä marraskuuta 2022

Markku Tanttinen

Kaupunginvaltuutettu (Sit/Vas) Tekninen lautakunta

Rami Virtanen

Antero Kivelä

Milka Tommila

Jani-Petteri Pajukoski

Jukka Heinonen

Jaakko Jäntti

Raisa Ranta"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Tanttinen teki 14.11.2022 valtuustoaloitteen: Kuntalain suomin valtuuksin esitän Porin kaupungin ryhtyvän neuvotteluihin Senaatti-kiinteistön kanssa sen omistaman oikeustalokiinteistön ostamiseksi tontteineen osin vaihtokaupalla Porin kaupungille. Lausunnossa kehoitetaan purkamaan suojelu Rautatienpuistokatu 5 kiinteistöstä ja purkamaan kohde sekä käymään kauppaa oikeustalon ja Rautatienpuistokadun kiinteistöistä vaihtokaupalla. 

Teknisen lautakunnan lausunto:

​​​​​Senaatti-kiinteistöt ja Porin kaupunki ovat tehneet tiivistä yhteistyötä vuosina 2019-2023 useiden hankkeiden parissa. Yhteistyön tavoitteena on ollut parantaa Porin kaupungin ja valtion palvelujen saatavuutta ja laatua sekä edistää kaupungin elinvoimaa.

Yhteiskäyttövirasto

Yksi keskeisimmistä yhteistyöhankkeista on ollut uudenlaisen yhteiskäyttöviraston rakentaminen Porin keskustaan. Hankkeen tavoitteena on tuoda kaupungin ja valtion palvelut keskitetysti porilaisten lähelle. Yhteiskäyttövirastossa työskentelee yhteensä noin 380 valtiolla työskentelevää henkilöä ja 45 Porin kaupungin työntekijää.

Yhteiskäyttövirasto on suunniteltu nykyaikaisen työelämän tarpeisiin. Tiloissa on muun muassa erilaisia monitilatyöympäristöjä, jotka mahdollistavat joustavan työskentelyn. Lisäksi tiloissa on yhteisiä palveluita, kuten asiakaspalvelu, kokoustiloja ja tukipalveluita.

Yhteiskäyttövirasto valmistuu tammikuussa 2024. 

​​​​Oikeustalo

Oikeusministeriön Hallinto- ja ohjausosasto on muistiossaan 7.11.2022 todennut että:
"Senaatti-kiinteistöt on priorisoinut Porin uuden oikeustalon hankkeen koriin 1 Käräjäoikeuden toimitilojen vakavien sisäolosuhdeongelmien vuoksi ja varannut hankkeelle rahoituksen investointisuunnitelmassaan. Porin nykyisen oikeustalon rakennustekninen kunto on kriittinen." ... "Porin oikeustalon uudisrakennuksen lisävuokriin ja merkittäviin kertaluonteisiin kuluihin ei ole myönnetty rahoitusta julkisen talouden suunnitelmien mukaisissa kehyspäätöksissä 2022-2025 ja 2023-2026. Senaatti-kiinteistöt on kilpailuttanut allianssimallin mukaisesti urakoitsijan ja suunnitteluryhmän julkisena hankintana vuonna 2021." ... "Hankkeessa on arvioitu, että tämänhetkisellä aikataululla Porin nykyisen oikeustalon tilat olisivat käytettävissä akuuttien ongelmien korjauksilla uusien tilojen valmistumiseen asti. Hankkeessa ei näin ollen tarvittaisi kalliita väistötiloja eikä tästä aiheutuisi valtiolle lisäkustannuksia. Jos hanke viivästyy nyt arvioidusta aikataulusta, väistötilojen hankinta aktualisoituu suurella todennäköisyydellä. Väistötilojen kustannuksia on arvioitu jäljempänä vaihtoehtoisien ratkaisujen arvioinnin yhteydessä."

Hanke on saanut Suomen hallituksen talousarvioesityksen (TAE2023) 1.9.2022 pöytäkirjamerkinnän mukaisen lisärahoituksen. Hanke on tällä hetkellä runkovaiheessa. Uusi oikeustalo korvaa vanhan, vuonna 1972 valmistuneen oikeustalon. Uusi oikeustalo sijaitsee Porin keskustassa, lähellä yhteiskäyttövirastoa. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Rosberg Ikävalko Oy. Oikeustalo valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 23 miljoonaa euroa.

Tilojen käyttäjinä ovat Satakunnan käräjäoikeus, Vaasan hovioikeus, Syyttäjälaitoksen Länsi-Suomen syyttäjäalueen Porin toimipaikka, Ulosottolaitoksen Porin toimipaikka sekä Lounais-Suomen oikeusapupiirin Satakunnan oikeusapu- ja edunvalvontatoimistojen Porin toimipaikat.
(Lähde: https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f807ee7a1)

Edellä mainitun mukaan voidaan todeta, että valtion suunnitelmat ovat olleet valtuustoaloitteen teko hetkellä hyvin pitkällä. Kaupunki on tästä huolimatta keskustellut Senaatin kanssa aiemminkin hankkeista ja palvellut Senaatti kiinteistöjä hiedän ja kaupungin intressin mukaan. Senaatti tietää ja tuntee Rautatienpuistokatu 5 kohteen.

Muut yhteistyöhankkeet

Senaatti-kiinteistöt ja Porin kaupunki konserniyhtiöineen ovat tehneet yhteistyötä myös muiden hankkeiden parissa. Näihin kuuluvat muun muassa:

  • Matkakeskuksen kehittäminen
  • Porin Poliisitalon peruskorjaus
  • Porin työvoimatoimiston ja Kelan tilojen saneeraus.
  • Porin varaosapankki ja työllisyyspalvelujen työpajat.

Yhteistyö on ollut onnistunutta ja sen on katsottu edistävän sekä Porin kaupungin että valtion palvelujen saatavuutta ja laatua.

Rautatienpuistokatu 5 

Kohteeseen on suunniteltu valtuustoaloitteessa mainittuja asioita. Laajempaa yhteiskäyttövirastoakin kohteeseen soviteltiin vuonna 2019-2020. Kohde on tyhjillään ja sen omistaa Porin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Domus Arctopolis. Tällä hetkellä kohdetta tiedetään käyttävän satunnaisesti mm. Poliisi ja Puolustusvoimat.  Laajempi kokonaisratkaisu riippuu edelleen muista kaupungin virastojen sijoitussuunnitelmasta ja kaupungin ulkopuolisten tahojen suunnitelmista. Kaupunki yksistään ei saa kohdetta täyteen toimistokäyttössä.

Tekninen toimiala toteaa, että oikeustalon uudisrakennushankkeen suunnitelmat olivat aloitteen jättämishetkellä jo pitkällä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa edellä mainitun lausunnokseen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin vasemmistoliiton valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Markku Tanttinen jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 § 189 Porin kaupungin ryhdyttävä neuvotteluihin Senaatti-kiinteistön kanssa sen omistaman oikeustalokiinteistön ostamiseksi tontteineen osin vaihtokaupalla Porin kaupungille -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.11.2022 § 685 pyytää teknisen lautakunnan lausunnon.

Porin palveluliikelaitoksen johtokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 17.10.2023 § 224.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.