Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 452 Hakemus vahinkorahastosta, Porin taidemuseon vuoden 2021 tulipalosta aiheutuneet Porin kaupungin taidekokoelman konservoinnista ja puhdistuksesta aiheutuneet kustannukset

PRIDno-2023-3693

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Vahinkorahaston tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti (KV 28.8.2000 § 203) korvata  kaupungin vakuuttamattoman omaisuuden sekä vakuutetun omaisuuden omavastuun puitteissa tapahtuvat vahingot. Rahaston vastattavaksi voidaan ottaa myös joissakin rajatuissa tapauksissa vastuuvahinko- ja tapaturmariskejä, sikäli kuin niitä ei ole päätetty vakuuttaa vakuutusyhtiössä. Rahastoa kartutetaan siirtämällä siihen vuosittain rahaston vastattavana olevien arvojen vuotuisia vakuutusmaksuja vastaava määrä ja lisäämällä siihen rahaston varojen tuottama korko tai kaupunginvaltuuston talousarviossa osoittamilla muilla varoilla. Rahaston vastattavaksi siirtyvän vastuun arvon ja vakuutusmaksun vahvistaa konsernipalvelujen omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö. Vakuutusmääriä ja vakuutusmaksuja tarkistetaan tarvittaessa ja vakuutusmaksussa huomioidaan toimialan tai liikelaitoksen alaisessa toiminnassa sattuneet vahingot.  Perityt vakuutusmaksut siirretään rahaston pääomaan. Konsernihallinnon omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö vahvistaa vuotuisen vakuutusmaksun. Vahinkokohtainen omavastuu on 840,- euroa.

Vahinkorahaston yli 8 000 euron korvauksista päättää kaupunginhallitus ja tämän määrän alle jäävistä korvauksista rahoitusjohtaja.

Kyseessä on vuoden 2021 heinäkuussa tapahtuneen Porin taidemuseon tulipalon aiheuttaman vahingon korvaushakemus koskien Porin kaupungin taidekokoelmaa.

Porin kaupungin sivistystoimiala, Esa Kohtamäki, toimialajohtaja ja Anni Venäläinen museonjohtaja hakevat 26.9.2023 päivätyllä, liitteenä olevalla kirjeellä korvausta Porin kaupungin taidekokoelman puhdistus- ja konservointikustannuksiin. Heinäkuussa 2021 tapahtunut tulipalo aiheutti laajamittaisen savu- ja vesivahingon Porin taidemuseon tiloihin. Taidemuseorakennuksessa säilytyksessä olleille taidekokoelmille aiheutui samalla savu- ja vesivahinkoja.

Porin taidemuseo on maksanut Porin kaupungin taidekokoelman konservoinnista ja puhdistuksesta aiheutuneita kustannuksia kirjanpidon mukaan 17 561,84 euroa (netto) vuonna 2022 ja 17 557,69 euroa (netto) vuonna 2023. Sivistystoimiala anoo kustannusten kattamista vahinkorahastosta yhteensä 35 119,53 euroa (poislukien omavastuu 840 €).

Omistajaohjaus- ja rahoitusyksikkö esittää, että vahinkorahastosta korvataan Porin kaupungin taidekokoelman konservoinnista ja puhdistuksesta aiheutuneet kustannukset, kirjanpidon mukaan yhteensä 35 119,53 euroa (alv 0 %) vähennettynä vahinkorahaston omavastuulla 840,- euroa, jolloin vahinkorahastosta korvattava määrä on yhteensä 34 279,53 euroa. 

Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen talous- ja hallintoyksikössä tehdään vastaava lisäys sivistystoimialalle, Porin taidemuseo, Projekti: 141104040_00017 Tulipalossa vaurioituneet taidekokoelmat -menotilille, mistä kulut on maksettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää korvata vahinkorahastosta Porin kaupungin taidekokoelman konservoinnista ja puhdistuksesta aiheutuneet nettokustannukset, jotka vahinkorahaston omavastuuosuudella vähennettynä ovat yhteensä 34 279,53 euroa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Sivistystoimiala Esa Kohtamäki ja Anni Venäläinen, Hallinto- ja talousyksikkö Erno Vaurio, Sarastia Oy:n kirjanpito Tanja Mielonen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.