Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 448 Hallintosäännön ansionmenetyksen ja luottamustoimen kustannusten korvausmääräysten tulkinta koskien HHJ-tutkinnon suorittamista

PRIDno-2023-3628

Valmistelija

  • Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin konserniohjeen 7.5 mukaan kaikkien strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämiltä hallituksen jäseniltä edellytetään HHJ-tutkinnon suorittamista viimeistään yhden vuoden aikana ensimmäisestä hallitusnimityksestä alkaen. Kaupungin vastuulla on järjestää koulutusta ja huolehtia koulutuksen tarjoamisesta kaupungin nimeämille hallitusedustajille kaupunginhallituksen edellyttämiin koulutuksiin, mutta myös tytäryhteisöt voivat järjestää koulutusta itse niin halutessaan omin päätöksin.

Porin kaupungin talous-ja hallintoyksikköön on tullut kyselyitä siitä, korvataanko strategisen yhtiön hallituksen jäsenelle HHJ-tutkinnon suorittamisesta aiheutuneet ansiomenetykset ja muut kustannukset hallintosäännön mukaisesti. 

Hallintosäännön 161 §:n mukaan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansiomenetyksestä ja kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaisesti.

Osakeyhtiön tai muun yksityisoikeudellisen yhteisön hallituksen tai muun toimielimen jäsenet eivät ole kuntalain tarkoittamia luottamushenkilöitä, vaikka he toimivatkin kunnan edustajina yhteisössä.

Talous- ja hallintoyksikön näkemyksen mukaan koska strategisten yhtiöiden Porin kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet eivät ole kuntalain tarkoittamia luottamushenkilöitä, heille ei suoriteta HHJ-tutkinnon suorittamisesta korvausta ansiomenetyksestä eikä kustannuksista, joita tutkinnon suorittamisen takia aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Myöskään matkakustannusten korvausta tai päivärahaa ei makseta. Asiassa tulee myös huomioida, että HHJ-tutkinnon suorittanut hallituksen jäsen voi hyödyntää saamaansa tutkintoa myös muissa yhtiöissä kuin strategissa yhtiöissä.

Hallintosäännön 171 § tulkintaa aiheuttavat ansionmenetyksen ja luottamustoimen kustannusten korvaustapaukset ratkaisee kaupunginhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää linjata, että strategisen yhtiön hallituksen jäsenelle ei HHJ-tutkinnon suorittamisesta suoriteta korvausta ansiomenetyksestä eikä kustannuksista, joita HHJ-tutkinnon suorittamisen takia aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä. Myöskään matkakustannusten korvausta tai päivärahaa ei makseta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lumutiimi, vt. rahoitusjohtaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.