Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 451 Kasvukaupunkien organisoituminen ja sopimukset

PRIDno-2023-3615

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategia- ja hyvinvointijohtaja, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

MDI konsulttitoimisto toteutti vuonna 2022 yhteistyössä Hypo-pankin, Rakennusteollisuus RT:n, Kuntaliiton sekä Hämeenlinnan, Hyvinkään ja Kokkolan kaupunkien kanssa järjestyksessään kuudennen kaupunkipolitiikan tiekartan, jonka teemana oli keskisuurten kaupunkien renessanssi ja uusi tuleminen. Keskisuuria kaupunkeja (40 000-100 000 asukasta) on Suomessa yhteensä 16. Tiekartassa tarkasteltiin keskisuurten kaupunkien kehitystä erilaisten tilastojen valossa ja rakennettiin näkymää 2020-luvulla vaikuttavista keskeisistä muutosvoimista. Muutosvoimiksi tunnistettiin etenkin paikkariippumattoman työn lisääntyminen, isot hallintoremontit (TE-uudistus ja hyvinvointialueiden käynnistyminen), teollisuuden paluu ja vihreä siirtymä, väestökehitys, asuntomarkkinoiden murros sekä pehmeiden arvojen kasvava merkitys elinvoimaisuuden rakentamisessa. Näistä jokainen haastaa, mutta samalla tarjoaa uudenlaisia menestymisen mahdollisuuksia erityisesti keskisuurille, tässä vaiheessa kasvukaupungeiksi kutsuttaville kaupungeille. Tiekartassa tulkittiin myös niitä kriittisiä menestystekijöitä, joihin näiden kaupunkien olisi kyettävä vastaamaan vahvistaakseen kilpailukykyään ja elinvoimaansa.

Kaupunkipoliittista tiekarttaa rakennettaessa tunnistettiin voimakas tarve kasvukaupunkien yhteistyöverkostolle ja edunvalvontafoorumille. Kaupunkipoliittinen tiekartta julkistettiin Hämeenlinnassa elokuussa 2022. Julkistamiseen kutsuttiin mukaan kaikkien kasvukaupunkien edustus. Julkistamisen yhteydessä päätettiin aloittaa yhteistyöverkoston ja -edunvalvontafoorumin muodostaminen Hämeenlinnan kaupungin sekä MDI konsulttitoimiston koordinoimana. Sittemmin kasvukaupungit ovat kokoontuneet kolmesti; tammikuussa 2023 Hämeenlinnassa, toukokuussa Kokkolassa sekä SuomiAreenassa Porissa kesäkuussa. Syyskuussa näiden kaupunkien delegaatio kävi tapaamassa kunta- ja alueministeriä esitelläkseen ehdotuksen yhteistyöverkostosta sekä niin ikään sopimuksellisesta valtio-kumppanuudesta. Ehdotus otettiin myönteisesti vastaan ja jatkovalmistelulle annettiin vihreää valoa.

Tapaamisen jälkeen yhteistyöverkostolle on valmisteltu luonnokset kasvukaupunkien välisestä verkostosopimuksesta sekä sopimuksesta valtio-osapuolen kanssa. Sopimuksissa tunnistetaan kolme keskeistä teemaa,

a) Teollisuuden paluu ja siihen liittyvien pullonkaulojen purkaminen, kuten osaavan työvoiman saatavuus vihreän siirtymän aloilla

b) Yhdyskuntarakenteen rakentaminen, jolla hillitään ilmastonmuutosta ja luontokatoa, sekä toteutetaan kestävää liikkumis- ja asuntopolitiikkaa

c) Kasvukaupunkien veto- ja pitovoiman vahvistaminen avoimuudella, kulttuuri- ja palveluntarjonnalla sekä kansainvälisyydellä

Kaupunkien keskinäisessä yhteistyössä on päädytty sopimukselliseen, mutta rakenteeltaan kevyeeseen yhteistyöverkostoon, joka rakentuisi isäntäorganisaatio-mallille. Yksi kaupunki kerrallaan vastaisi verkoston hallinnoinnista ja laskuttaisi jäsenmaksut. Jäsenmaksun suuruudeksi on päätetty tässä vaiheessa 2000 euroa / vuosi (alv 0 %) ja että Hämeenlinnan kaupunki ottaisi isäntäorganisaation vastuut. Sopimuksellisuus olisi modulaarista, mikä mahdollistaa esimerkiksi erilaisten, temaattisten kehittämishankkeiden toteuttamisen verkostossa. Kaupungit voivat paikallisesti ja tapauskohtaisesti päättää osallistumisestaan yhteisiin projekteihin.

Kaupungit on pidetty ajan tasalla valmistelussa ja yhteistyöverkostoon ovat tervetulleita kaikki keskisuuret kaupungit. Kaupunkien väliseen sopimukseen kutsutaan tässä vaiheessa Hämeenlinna, Hyvinkää, Joensuu, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki ja Vaasa. Sopimuksista päätetään kaikissa edellä mainituissa kaupungeissa lokakuun aikana.

Valtion kanssa solmittavaan sopimukseen kytkeytyvät kasvukaupunkien lisäksi valtion puolelta ainakin työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Solmittavan sopimuksen kolmesta teemasta luodaan kaupunkien ja valtion toimijoiden välille omat, temaattiset sopimuksensa, joissa määritellään tarkemmin jokaisen teeman sisäiset tavoitteet ja niiden toteuttamistavat. Kaikki osallistuvat tahot ovat yhdenvertaisesti mukana toiminnassa.

 Liitteet:

Kasvukaupunkien keskinäinen verkostosopimus
Sopimus kasvukaupunkien ja valtion välillä
Kasvukaupunkien nykytila

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat sopimukset Porin kaupungin osalta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Strategiajohtaja Markku Rimpelä, Hämeenlinnan kaupunki, markku.rimpela@hameenlinna.fi 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.