Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 446 Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765

PRIDno-2022-3463

Valmistelija

  • Otto Arponen, Asemakaava-arkkitehti, otto.arponen@pori.fi

Perustelut

Suunnittelualue sijaitsee Reposaaren maantien molemmin puolin Kirrinsannan teollisuusalueella. Alueen länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee Mäntyluodon satama- ja teollisuusalueita. Kaava-alueen eteläpuolella kulkee Mäntyluodon satamaan johtava rautatie sekä valtatie 2. Alueen itäpuolella kulkee Tahkoluodon rautatieyhteys. Etäisyys Porin keskustaan on noin 20 km. Kaava-alueen pinta-ala on noin 55,5 ha.

Asemakaavan muutoksen pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem -alueiksi, jotta alueelle voi sijoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen/laitoksia (T/kem). Samalla poistetaan Tahkoluotoon johtavalta rautatiealueelta tasoristeyksen t-merkintä.

Suunnittelualue on voimassa olevassa asemakaavassa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (T-1 ja T-16), yleisen tien aluetta (LT), suojaviheraluetta (EV ja EV-1), katualuetta (Kolpantie ja Kirrintie) ja rautatiealuetta (LR).

Asemakaavan muutos muodostuu teollisuus- tai varastorakennusten korttelialueesta, jolle saa sijoittaa merkittäviä, vaarallisia kemikaaleja valmistavia tai varastoivia laitoksia (T/kem-2), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (T), yleisen tien alueesta (LT), katualueesta (Vaakuntie), rautatiealueesta (LR), luonnonsuojelualueesta (SL-5), suojaviheralueesta (EV) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueesta (ET).

Asemakaavan vireilletulosta on tiedotettu 27.7.2022 kuulutuksella ja kirjeellä osallisille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 28.7. - 31.8.2022 kaupungin verkkosivuilla ja sähköisellä ilmoitustaululla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, DNA Oyj:ltä, Varsinais-Suomen Ely-keskukselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes). Vireilletulovaiheen nähtävilläolon aikana ei jätetty mielipiteitä.

17.11.2022 on pidetty MRA 26§ mukainen viranomaisneuvottelu. Neuvottelun tarkoituksena oli tuoda esille mahdolliset valtakunnalliset, maakunnalliset ja muut keskeiset tavoitteet, valtion toteuttamisvelvollisuuden kannalta tärkeät kysymykset sekä viranomaisten käsitykset tutkimusten ja selvitysten tarpeesta.

Kaavaluonnos on ollut nähtävillä 22.6. – 31.8.2023 kaupungin verkkosivuilla ja sähköisellä ilmoitustaululla. Kaavaluonnos on lähetetty osallisille kirjeitse.

Kaavaluonnoksesta saatiin ennakkolausunnot elinvoima- ja ympäristötoimialalta, DNA Oyj:ltä, turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes), väylävirastolta, Satakuntaliitolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. Luonnosvaiheen nähtävilläolon aikana ei jätetty mielipiteitä.

Luonnosvaiheen palautteiden pohjalta kaavaehdotukseen on tehty lisäyksiä ja tarkennuksia koskien muun muassa hulevesien käsittelyä, luonnonsuojelualueen rajausta, rakennusten korkeuksia, pistoraidetta ja katujen nimiä.

Kaavatyön yhteydessä on laadittu selvitykset Kirrinsanta, T/kem-kaavamuutos, vaikutusten arviointi ja Kirrinsanta, luontotyyppiselvitys. Lisäksi kaavatyön selvityksinä toimivat muun muassa Yyterinniemen osayleiskaavan laadinnan yhteydessä laadittavat selvitykset.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa.

Mielipiteet ja ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavatyön asiakirjoissa kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asemakaavaan ei liity maankäyttösopimuksia.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja -selostus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutoksen 609 1765, päivätty 3.10.2023, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot Satakunnan pelastuslaitokselta, Pori Energia Oy Energiayksiköltä, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä, Gasgrid Finland Oy:ltä, Gasum Oy:ltä, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, DNA-Länsi-Suomelta, Satakuntaliitolta, Tukesilta, Väylältä, tekniseltä lautakunnalta, elinvoima- ja ympäristölautakunnalta, ympäristöterveysjaostolta ja Porin Vedeltä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt ja muut asianosaiset.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.