Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 453 Resurssiviisas kiertotalouden tiekartta

PRIDno-2023-3660

Valmistelija

  • Seppo Salonen, yksikön päällikkö, suunnittelu- ja kehittämisyksikkö, seppo.salonen@pori.fi

Perustelut

Resurssiviisaalla kiertotalouden tiekartalla tarkoitetaan etenemissuunnitelmaa, jolla edistetään muutosta kohti resurssiviisasta Poria. Pori 2030 -strategiassa linjataan Vastuullisuus-osiossa seuraavasti:

”Käytämme voimavaroja viisaasti. Resurssiviisas Pori tarkoittaa, että kaupunki on hiilineutraali, sitoutunut kiertotalouteen ja luonnonvarojen kestävään käyttöön. Hiilikädenjäljellä tarkoitamme vähäpäästöisen toiminnan mahdollistamista ja päästöjen vähentämistä tuotteiden, prosessien ja palvelujen uudistamisen avulla. Pori on hiilineutraali vuonna 2030. Hiilineutraalit kunnat (HINKU)-ohjelman tavoitteet ja tiekartta ohjaavat kaupunkimme kohti hiilineutraaliutta. Toteutamme resurssiviisautta edistävää kiertotalouden tiekarttaa ja edistymisestä raportoidaan vuosittain.”

LIFE IP -hankkeessa ”CIRCWASTE – kohti kiertotaloutta” on Porin kaupungin osahankkeessa valmistunut kaupunkistrategian mukainen luonnos Porin kaupungin resurssiviisaaksi kiertotalouden tiekartaksi. Toimenpiteitä on luonnoksessa kaikkiaan 89. Valmistelutyön pohjana on ollut yhdeksän työpajaa, jossa kaupunkiorganisaation ja tärkeimpien sidosryhmien asiantuntijat ovat hahmotelleet kaupunkistrategian pohjalta kolme pääteemaa (Kestävyysosaaminen, Kestävä arki, Kestävä vihreä kasvu), joiden alle edelleen on ryhmitelty 11 kaupunkiorganisaatiota, kuntalaisia ja yrityksiä koskevaa tavoitetilaa. Tavoitetilojen pohjalta on jalostettu konkreettiset toimenpiteet. Esityslistan liitteenä on taitettu luonnos tiekartasta ja tiekartan toimenpiteitä yksityiskohtaisemmin esittelevästä liiteosasta. Liiteosassa on kustakin toimenpiteestä esitetty tavoitetila, aikataulu, vastuutahot, päämäärä, kuvaus, tärkeys, mittari, arvio budjetista, sekä kytkös YK:n kestävän kehityksen indikaattoreihin ja kaupunkistrategiaan.

Tiekarttatyötä on ohjannut kaupunginjohtajan nimeämä työryhmä, joka on nimetty eri toimi- ja yhteistyöaloilta, jotta tiekartan mukainen toiminta saataisiin vakiinnutettua osaksi kaupungin toimintaa. Tiekartan toimenpiteiden toteuttamisen aikajänne on vuoteen 2030 asti. Tiekartan tavoitteena on kuitenkin päivittyä tarpeen vaatiessa jo ennen vuotta 2030 vastaamaan sen hetken Porin tarpeita. 2020-luku on alkanut monien ennakoimattomien muutosten myllerryksessä, ja siksi resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan on oltava joustava ja päivitettävä kokonaisuus. Pyrkimyksenä kuitenkin on, että asetetut tavoitetilat vuoteen 2030 ovat kunnianhimon mittareina pysyviä koko 2020-luvun.

Tiekarttaprosessi on ollut esittelyssä alkuvuonna 2023 eri lautakunnissa (tekninen, elinvoima- ja ympäristö, sivistys) ja joukkoliikennejaostossa. Lisäksi asiaa on esitelty sivistystoimialan johtoryhmässä, kaupungin johtoryhmässä ja kaupunginhallituksen suunnittelukokouksissa. Kaupungin johtoryhmä on toiminut koko CIRCWASTE-hankkeen ohjausryhmänä.

Tiekarttaluonnos valmistui syyskuun alussa, minkä jälkeen se on ollut kommentoitavana kaupungin toimialoilla, strategisissa yhtiöissä ja tärkeimmissä kaupungin sidosryhmissä. Pyydettynä aikana kommentteja saatiin kaikkiaan 12 taholta (HR-yksikkö, talous- ja hallintoyksikkö, sivistystoimiala, tilayksikkö, matkailu- ja markkinointiyksikkö, työllisyysyksikkö, kasvupalvelut- ja kaupunkisuunnitteluyksikkö, Porin Vesi, Porin Linjat Oy, Porin YH-Asunnot Oy, Prizztech Oy, Satakunnan ammattikorkeakoulu), ja nyt käsittelyssä olevaa luonnosta on muokattu lopulliseen muotoonsa saadun palautteen perusteella. Myös ennen varsinaista kommentointiaikaa saatu palaute (mm. infrayksikkö, Palveluliikelaitos, Keräämö Oy) on huomioitu mahdollisuuksien mukaan.

Tiekartta kokoaa yhteen ja tekee näkyväksi täysin uusia, kehitteillä olevia sekä jo olemassa olevia kestävyyskäytäntöjä- tai tekoja. Sen myös voidaan sanoa olevan Porin kaupungilta puuttunut ympäristöohjelma. Toimenpiteistä 40 on toimintaa, joka ei aiheuta lisäkustannuksia, tai kustannukset ovat vähäisiä. 11 toimenpiteen arvioidaan olevan kustannuksiltaan vähäistä suurempia, ja 38 toimenpiteen osalta kustannuslaskenta voidaan tehdä vasta tarkentuvan suunnittelun yhteydessä.Tiekartan hyväksyminen ei automaattisesti tarkoita kaupungin taholta sitoutumista taloudellisesti tiekartan toimenpiteiden toteuttamiseen lisärahoituksen kautta, esimerkiksi talousarvioneuvotteluissa ei voida tulevina vuosina vedota hyväksyttyyn tiekarttaan. Tiekartta auttaa kuitenkin suuntaamaan resurssiviisasta työtä eri tahoilla talousarviokehyksen sisällä ja ulkopuolista rahoitusta hankkiessa.

Tiekartan sisältö tullaan kokoamaan julkiseen verkkosivuratkaisuun Resurssiviisas Pori -sivustolle, jonka avulla tiekartan sisältö on helposti löydettävissä aiheittain. Verkkosivuratkaisu on apuna tiekartan vuosittaisessa raportoinnissa ja viestinnässä esimerkiksi toimenpiteiden etenemisen visualisoinnin kautta. Jatkuvan raportoinnin ja samalla työn näkyväksi tekemisen tärkein työkalu onkin resurssiviisas.pori.fi -sivusto, joka julkaistaan pian tiekartan hyväksymisen jälkeen. Sivuston ajantasaisuudesta huolehtii elinvoima- ja ympäristötoimiala toimenpiteiden toteuttajatahojen antamien tietojen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan ja siinä esitetyt toimenpiteet ohjaamaan kaupunkiorganisaation resurssiviisautta edistävää toimintaa Pori 2030-strategian toteutuksessa ja toimeenpanossa.

Tiekartan toteuttaminen kytketään vuosittaisiin talousarvioprosesseihin. Elinvoima- ja ympäristötoimiala velvoitetaan seuraamaan tiekartan toteutuksen etenemistä ja raportoimaan siitä vuosittain kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tilinpäätöksen yhteydessä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden antamien tietojen pohjalta. Samoin elinvoima- ja ympäristötoimiala kokoaa vuosittain talousarviossa esitettävän toimintasuunnitelman tiekartan toimenpiteiden toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Toteuttamissuunnitelmat tulee käsitellä toimielimissä ja huomioida taloussuunnittelussa. Edellä mainitun työn koostamiseen kaupunginhallitus velvoittaa kaupunkikonsernin kaikkien osien antavan tarvittavan työpanoksen ja tuen.

Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkiorganisaation eri toimijoita tekemään vuoteen 2030 asti ulottuvan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamisen aikataulusta ja rahoitussuunnitelmasta sekä varautuvan viimeistään vuoden 2025 käyttösuunnitelmissa tiekartan toteuttamiseen tähtäävien hankkeiden omarahoitusosuuksiin. Toteuttamissuunnitelmat tulee käsitellä toimielimissä ja huomioida taloussuunnittelussa. Tiekartan toteuttamista tulee tehdä ensisijaisesti annetun talousarviokehyksen sisällä tai ulkopuolista rahoitusta hankkimalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialat, konsernipalvelut, strategiset yhtiöt

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Porin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii.

Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:                PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:              Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:      kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:            (02) 634 9417
Puhelinnumero:         (02) 623 4470
Vaihde                       (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai                 10 - 16
tiistai-torstai                8 - 16
perjantai                     8 - 15


Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•    päätös, johon haetaan oikaisua
•    miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•    millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen oikaisuvaatimusohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.