Kaupunginhallitus, kokous 9.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 450 Suomi-rata Oy:n tarkoitusta koskevien neuvotteluiden aloituskokous

PRIDno-2023-3666

Valmistelija

  • Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi, controller, omistajaohjausyksikkö, paivi.yli-kauhaluoma-nurmi@pori.fi

Perustelut

Liikenne- ja viestintäministeriö on kutsunut 19.9.2023 lähetetyllä sähköpostilla Suomi-rata Oy:n nykyiset osakkeenomistajat yhtiön tarkoitusta koskevien neuvotteluiden aloituskokoukseen, mikä pidetään torstaina 12.10.2023 etäyhteyksin.

Kokouskutsussa todetaan mm. seuraavaa: "Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa käynnistävät neuvottelut Suomirata Oy:n nykyisten osakkaiden kanssa yhtiön tarkoituksen muuttamiseksi. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 12.9.2023 valtion etenemistavasta asiassa. Valtion tavoitteena on, että yhtiön toiminnan tarkoitus rajattaisiin käsittämään Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelun rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voisi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi Lentoradan toteuttamispäätöksen valmistelemiseksi. Nämä selvitykset voivat sisältää sääntelyn vähimmäisvaatimukset täyttävää ratasuunnitelmaa pidemmälle meneviä selvityksiä ja tutkimuksia luotettavamman rakentamisvaihetta koskevan kustannus- ja vaikutusarvioinnin saamiseksi. Suomi-radan suunnittelutyö keskeytettäisiin muilta osin. Yhtiön nimi muutettaisiin Lentorata Oy:ksi. 

Yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen edellyttää, että yhtiön osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen tehdään tarvittavat muutokset. Näitä toimia silmällä pitäen osana neuvotteluita tavoitellaan selvyyttä, ketkä Suomi-rata Oy:n nykyisistä osakkaista ovat halukkaita jatkamaan mukana yhtiön toiminnassa osakkaina.

Valtion tavoitteena on, että tarvittavat muutokset saadaan neuvoteltua mahdollisimman nopeasti siten, ettei Lentoradan suunnittelu keskeydy. Neuvotteluiden aloituskokous järjestetään etäpalaverina torstaina 12.10.2023 klo 14.00-16.00."

Kokoukseen osallistuvan osakkaan yhteyshenkilö pyydetään ilmoittamaan 5.10.2023 mennessä Hanna Kumpulaiselle osoitteeseen hanna.kumpulainen@gov.fi. Liikenne- ja viestintäministeriö lähettää kalenterikutsun, agendan sekä osallistumislinkin ilmoittautuneille osallistujille.

Suomi-rata Oy on joulukuussa 2020 perustettu hankeyhtiö. Suomen valtion osuus yhtiössä on 51 prosenttia. Porin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 0,77 % osakepääomasta. Porin kaupungin euromääräiset sijoitukset yhtiöön vuosina 2022 ja 2023 ovat kaupungin kirjanpidon mukaan yhteensä 36 844,50 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin kokousedustajan Suomi-rata Oy:n tarkoitusta koskevien neuvotteluiden aloituskokoukseen torstaina 12.10.2023 ja antaa kokousedustajalle muut mahdolliset ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus antoi evästyksen kaupungin edustajalle.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.