Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talouden kolmannesvuosiraportti T1 / 2024

PRIDno-2024-1951

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Käyttötalousosan toteutuminen ja ennuste

Toimiala / sitova erä Poikkeama
Tarkastustoimi, toimintakate 0
Konsernipalvelut, toimintakate 0
Sivistyslautakunta, toimintakate 0
Vapaa-ajan lautakunta, toimintakate 0
Elinvoima- ja ympäristötoimiala, toimintakate 500 000
Tekninen toimiala, toimintatulot -710 000
Tekninen toimiala, valmistus omaan käyttöön 0
Tekninen toimiala, toimintamenot -1 600 000
Toimialoille kohdistamattomat erät -1 000 000
Käyttötalousosa yhteensä -2 810 000

 

  • Sivistyslautakunnan talousarviossa pysyminen edellyttää varhaiskasvatuksen kesänaikaisten järjestelyjen onnistumista.
  • Vapaa-ajan lautakunnan epävarmuustekijänä maauimalan kesänaikaiset pääsymaksutulot (riippuvuus säästä).
  • Elinvoima- ja ympäristötoimialalla joukkoliikenteen lipputulot ylittävät talousarvion.
  • Teknisen toimialan poikkeamien perustelut toimialan valmistelemassa ylitysesityksessä.
  • Toimialoille kohdistamattomissa erissä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää talousarvion.

 

Talousarvion yleisperusteluihin ja käyttötalousosaan sisältyvien toiminnallisten tavoitteiden toteumaselvitykset vuoden ensimmäiseltä kolmannekselta ovat esityslistan liitteenä.

Tuloslaskelmaosan toteutuminen ja ennuste

Sitova erä Poikkeama
Verotulot 144 274
Valtionosuudet 849 076
Rahoitustulot ja -menot 1 400 000
Tuloslaskelmaosa yhteensä 2 393 350

 

  • Verotulot kuntaliiton ennustekehikon 05/2024 mukaan.
  • Valtionosuudet VM:n ja OKM:n päätösten mukaan.
  • Rahoituserissä osinkotuotot ylittävät talousarvion.

 

Valtiovarainministeriö muuttaa kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia vielä vuoden 2024 aikana kuntien tekemien oikaisuvaatimusten johdosta. Korjausten ei arvioida olevan koko maan tasolla mittaluokaltaan suuria. Lisäksi valtiovarainministeriö päivittää esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksia kotikuntakorvauksen perusosan tarkistamisen perusteella. Päätökset tehdään, kun valtion lisätalousarvio on hyväksytty.

Investointiosan toteutuminen ja ennuste

Itä-Porin uuden päiväkodin rakentamisen aloitus on siirtynyt, joten kohteelle varatusta määrärahasta jää tänä vuonna käyttämättä noin 500 000 euroa. Tästä 400 000 euroa käytetään Liinaharjan vanhainkotirakennuksen purkukustannuksiin.

Rahoitusosan toteutuminen ja ennuste

Kaupunginhallitus on 5.2.2024 § 63 päättänyt talousarvion sitovan erän mukaisen 77 miljoonan euron talousarviolainan nostosta ja velkakirjalaina 10 vuoden maksuajalla on nostettu Kuntarahoitus Oyj:ltä 18.3.2024. Tilanteessa 15.5.2024 konsernitilin varoja oli käytössä noin 79,6 miljoonaa euroa, eikä kaupungilla ole lainkaan lyhytaikaista konsernin ulkopuolista lainaa (kuntatodistuksia).

Liikelaitosten talousarvioiden toteutuminen ja ennuste

Liikelaitosten arvioidaan pysyvän talousarviossa.

Kaupungin tulosennuste

Käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan poikkeamat huomioiden tulosennuste heikentyy alkuperäisen talousarvion -16,9 miljoonasta eurosta -17,3 miljoonaan euroon.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä vuoden 2024 ensimmäisen vuosikolmanneksen talousraportin tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 27.5.2024 § 252.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä vuoden 2024 ensimmäisen vuosikolmanneksen talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.