Kaupunginvaltuusto, kokous 10.6.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen, tekninen lautakunta

PRIDno-2024-1633

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erja Haavisto, talouspäällikkö, talousyksikkö, erja.haavisto@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan sitovuustaso valtuustoon nähden on toimintatuotot, valmistus omaan käyttöön ja toimintakulut, jokainen erikseen. Talousarvion 2024 täytäntöönpano-ohjeiden mukaan, mikäli talousarvioylitystä ei voida mitenkään estää, tulee luottamuselimen tehdä perusteltu esitys määrärahamuutoksesta kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Porin kaupungilla on toimitiloja useissa kaupungin täysin tai osittain omistamissa kiinteistöyhtiöissä. Monet viimeaikaisista uudisrakennuksista on rakennettu omiin yhtiöihinsä, joihin kaupunki vuokralaisena maksaa ylläpitovuokraa ja pääomavuokraa. Yhtiöiden pääomakustannusten noustessa korkojen nousun myötä, näkyy vaikutus suoraan kaupungilta perittävien vuokrien suuruudessa. Teknisen toimialan talousarvion laadinta vuodelle 2024 tehtiin tilanteessa, jolloin monien yhtiöiden ilmoituksia merkittävistä vuokran korotuksista ei vielä oltu saatu.

Merkittävimmät ylitykset talousarvioon pääomavuokrien korotusten vuoksi aiheutuvat seuraavista kohteista

·         Itä-Porin oppimis- ja liikuntakeskus

·         Päiväkoti Pikkureppu

·         Kaarisillan yhtenäiskoulu

Lisäksi erilaisista sopimusmuutoksista / indeksitarkastuksista johtuvista syistä ylitystä aiheuttavat

·         Päiväkoti Pasaasi

·         Herttuan koulun ja Myötätuulen koulun väistötila Tiilimäellä

·         RTPK7

Kustannuksia pienentävänä tekijänä jää pois kirjaston väistötila.

Yhteisvaikutus vuokrakustannuksiin on noin 910 000 euroa.

Kaukolämpöön tuli joulukuussa 2023 keskimäärin 11 prosentin hinnankorotus, mikä aiheuttaa nousseiden vuokrakustannusten lisäksi huomattavan ylityspaineen talousarvioon. Lisäksi kylmä alkuvuosi nosti lämmityskustannuksia noin 10 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tässä vaiheessa alkuvuoden kulutuksen ja kustannustoteutuman perusteella ylitysarvio kaukolämmön osalta tulee olemaan noin 650 - 700 000 euroa.

Vaikutus toimintakuluihin on yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa.

 

Toimintatuottojen osalta alkuvuoden aikana on tullut useita merkittäviä muutoksia kaupungin omistamien tilojen vuokrasuhteisiin, mikä näkyy suoraan kaupungin vuokratuottokertymässä.

Merkittävimmät muutosten aiheuttajat vuokratuotoissa tulevat olemaan

·         Liinaharjan vastaanottokeskuksen toiminnan lakkautus. Vuokratuoton menetys noin 280 000 euroa.

·         Hyvinvointialueen luopuminen Teljäntorilla olleista tiloista. Vuokratuoton menetys 100 000 euroa.

·         Kiertokatu 16-18 asuntojen siirto YH-Asunnot Oy:lle. Vuokratuoton menetys noin 60 000 euroa

·         Snällintuvan virheellinen vuokramääritys hyvinvointialueelta vuosina 2023 ja 2024, josta aiheutuu hyvitettäviä vuokria ja talousarviota vähäisempää laskutusta yhteensä 200 000 euroa.

Lisäksi Kiinteistö Oy Porin Jäähallin sähkölasku ei kierrä enää teknisen toimialan kautta, mikä pienentää budjetoituja tuottoja noin 70 000 euroa.

Vaikutus yhteensä 710 000 euroa

Toimintakulujen ylittyminen ja toimintatuottojen alittuminen heikentävät toimintakatetta yhteensä 2,3 miljoonaa euroa.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon 710 000 euron sitovan tuloarvion alitusta sekä 1,6 miljoonaa euroa sitovan määrärahan ylitystä.

Lisämääräraha katetaan budjetoitua suuremmilla vuoden 2024 osinkotuotoilla ja talousarviota suuremmilla valtionosuuksilla.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Erno Vaurio, taloussuunnittelupäällikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.5.2024. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon 710 000 euron sitovan tuloarvion alitusta sekä 1,6 miljoonaa euroa sitovan määrärahan ylitystä.

Lisämääräraha katetaan budjetoitua suuremmilla vuoden 2024 osinkotuotoilla ja talousarviota suuremmilla valtionosuuksilla.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.5.2024.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 3.6.2024 § 268.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että teknisen lautakunnan vuoden 2024 talousarvioon tehdään 710 000 euron sitovan tuloarvion alitus sekä 1,6 miljoonaa euroa sitovan määrärahan ylitys.

Lisämääräraha katetaan budjetoitua suuremmilla vuoden 2024 osinkotuotoilla ja talousarviota suuremmilla valtionosuuksilla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö, tekninen toimiala

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20151455?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=tuomioistuinmaksulaki#P5


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Porin yhteinen palvelupiste, Yrjönkatu 6
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.