Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 Alle 18-vuotiaiden maauimalan käyttö maksuttomaksi v.2023 kesäkauden ajaksi, valtuustoaloite, valtuutetut Niko Viinamäki ja Christa Lahto

PRIDno-2022-4733

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutetut Niko Viinamäki ja Christa Lahto jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”VALTUUSTOALOITE

 Alle 18-vuotiaiden maauimalan käyttö maksuttomaksi v.2023 kesäkauden ajaksi

Kuluneena kesänä toteutettiin maksuton maauimalan käyttö alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Pilottihanke toteutettiin yhdessä Porin Lasten- ja Nuortensuojelu säätiön kanssa. Hanke oli erittäin onnistunut ja moni lapsi sekä nuori pääsi uimaan ja harjoittelemaan kansalaistaitoaan valvotuissa olosuhteissa. 

Kaupungin strategiassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on keskeisessä osassa. Hankkeen vaikutukset lasten ja nuorten hyvinvointiin ovat merkittävät.

Ehdotankin että Porin Kaupunki ottaa huomioon v.2023 talousarviovalmistelussa maauimalan käytön muuttamisen maksuttomaksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille koko maauimalan kesäkauden ajaksi. Näin ollen mahdollistamme monelle lapselle ja nuorelle koulujen kesälomien ajaksi heidän terveyttä ja hyvinvointia edistävää tekemistä.

Niko Viinamäki (ps.) 

kaupunginvaltuutettu

Christa Lahto”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Niko Viinamäki ja Christa Lahto jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 § 126 alle 18-vuotiaiden maauimalan käyttöä kesäkaudella 2023 koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 5.9.2022 § 509 aloitteesta sivistyslautakunnan lausunnon 30.11.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että kesäkuun 2022 ajan toteutettua alle 18-vuotiaden lasten ja nuorten maksutonta sisäänpääsyä maauimalaan laajennettaisiin vuonna 2023 koko kesäkauden ajaksi. Aloitteessa nostetaan esiin maksuttoman kesän vaikutukset mahdollisimman monen lapsen ja nuoren terveyteen ja hyvinvointiin. Aloitteessa viitataan myös Pori 2030 -kaupunkistrategiaan, erityisesti dokumentin "Hyvinvoiva Pori"-painopisteessä esiin nostettuun strategiseen tekoon "Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on kaupungille erityisen tärkeää".

Aloitteessa esitetään, että Porin kaupunki ottaa huomioon v.2023 talousarviovalmistelussa maauimalan käytön muuttamisen maksuttomaksi alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille koko maauimalan kesäkauden ajaksi. 

Sivistyslautakunta toteaa, että aloitteen perustelut lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävän tekemisen mahdollistamiseksi koulujen kesäloma-ajaksi mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle ovat kannatettavia.

Kesän 2022 maksuton kesäkuu toteutettiin yhdessä Porin Lasten- ja Nuortensuojelu säätiön kanssa. Käytännössä alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille maksuton kesäkuu oli pääosin säätiön kustantama.

Alle 18-vuotiaille kohdennetun maksuttoman kesäkauden vaikutus pääsymaksukertymään on viimeisen kymmenen vuoden jakson keskiarvolla tarkasteltuna noin 70000 euroa (tämänhetkisellä 3 euron pääsymaksulla laskettuna).     

Sivistyslautakunta toteaa, että Porin kaupungin talousarvio vahvistettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.11.2022 § 174. Kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle esittämässä talousarvioesityksessä ei ole varattu määrärahoja maksuttoman sisäänpääsyn toteuttamiseksi.

Vahvistetussa talousarviossa on kuitenkin liikunta- ja nuorisoyksikön toiminnallisiin tavoitteisiin kirjattuna toimenpiteenä lasten ja nuorten liikkumisen lisääminen nuorisopassin käyttöastetta kasvattamalla sekä uintien laajentaminen myös 8.-9.-luokkalaisille. Uintien laajentamisen myötä viidellä ikäluokalla (5. – 9.-luokkalaiset) porilaisia lapsia ja nuoria on mahdollisuus 43 maksuttomaan uintikertaan lukuvuoden aikana. Pori on ollut valtakunnallinen edelläkävijä kymmenen vuotta käytössä olleen Nuorisopassin käyttöönottamisessa ja kehittämisessä. Sivistyslautakunta pitää tärkeänä, että tätä työtä jatketaan ja panostuksia porilaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdennetaan nimenomaan Nuorisopassin kautta.  

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutetut Niko Viinamäki ja Christa Lahto jättivät valtuuston kokouksessa kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 § 126 Alle 18-vuotiaiden maauimalan käyttö maksuttomaksi v.2023 kesäkauden ajaksi -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2022 § 509 pyytää aloitteesta teknisen sivistyslautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 22.11.2022 § 285) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Petri Huru saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 15.25.

Perustelut

Valtuutetut Niko Viinamäki ja Christa Lahto jättivät valtuuston kokouksessa kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 § 126 Alle 18-vuotiaiden maauimalan käyttö maksuttomaksi v.2023 kesäkauden ajaksi -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2022 § 509 pyytää aloitteesta teknisen sivistyslautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 739.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (sivistyslautakunnan lausunto 22.11.2022 § 285) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää kaupunginhallitukselle valtuuston päätösten täytäntöönpanon yhteydessä käsiteltäväksi valtuutettu Niko Viinamäen jättämän seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginhallitus selvittää mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia ja toimenpiteitä eri säätiöiden kanssa mahdollisimman pian ja tuo sen myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi jotta mahdollistettaisiin maauimalan maksuton käyttö alle 18-vuotiaille v.2023 kesäkauden ajaksi."

Kokouskäsittely

Valtuutettu Niko Viinamäki jätti asiassa seuraavan toivomusponnen: "Kaupunginhallitus selvittää mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia ja toimenpiteitä eri säätiöiden kanssa mahdollisimman pian ja tuo sen myös kaupunginvaltuustolle tiedoksi jotta mahdollistettaisiin maauimalan maksuton käyttö alle 18-vuotiaille v.2023 kesäkauden ajaksi."


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.