Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta, valtuustoaloite, valtuutettu Viliina Välimäki

PRIDno-2022-4734

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite

29.8.2022

Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta

Porissa on useita kyliä ja maaseutumaisia kaupunginosia, joissa on vireää yhdistystoimintaa. Vireät kylät ja maaseutualueet ovat kaupungille elinvoima, vetovoima- ja imagotekijöitä. Yhdistykset saavat aikaan talkoovoimin ja hankerahoituksin merkittäviä asioita (harrastukset, virikkeet, viihtyvyys, kierrätys, turvallisuus jne.) omalla alueellaan, joka palvelee koko kaupunkia myös kaupungin menoja säästäen.

Tällä hetkellä Porista puuttuu kyläyhteisöjä yhdistävä toimielin. Yhdistyksissä painitaan samojen asioiden äärellä, kukin omassa lokerossaan. Useissa kaupungeissa on todettu vastaavanlaisista kyläparlamenteista olevan suurta hyötyä ja hyväksi havaittuja esimerkkejä löytyykin ympäri Suomea. Toiminnalla saadaan eri yhdistysten edustajat saman pöydän ääreen puhumaan samoista asioista ja toimimaan Pori 2030 strategian mukaisesti. Kylien ja yhdistysten osallistaminen päätöksentekoon muuttuu konkreettiseksi, vuoropuhelu niin yhdistysten kuin kaupunginkin kanssa lisääntyy. Tieto kulkee ja kaikki tulevat kuulluksi. Tällaisessa toimielimessa voidaan aidosti edistää kaupungin ja kylien yhteistyötä.

Esitän, että Poriin perustetaan oma kyläparlamentti (tms. toimikunta), johon kutsutaan edustajat alueen kylä- ja kaupunginosayhdistyksistä. Parlamentin toimintaa koordinoi Porin kaupungin puolelta esimerkiksi kaupungin yhdistysasioista vastaava henkilö.

29.8.2022

Porissa

Viliina Välimäki"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Janne Vartia, vs. yksikön päällikkö, kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksik, janne.vartia@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti valtuuston kokouksessa 29.8.2022 valtuustoaloitteen oman kyläparlamentin/-​neuvottelukunnan perustamisesta Porin kaupunkiin. Kaupunginhallitus päätti 5.9.2022 pyytää aloitteesta elinvoima-​ja ympäristölautakunnan lausunnon 30.11.2022 mennessä.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Jouko Hautamäki, vs. toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, jouko.hautamaki@pori.fi

Elinvoima- ja ympäristölautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen seuraavanlaisen lausunnon kaupunginhallitukselle:

Porissa toimii eri kaupunginosien ja kylien kehittämistä palvelevia yhdistyksiä. Yhdistysten toiminnan mahdollistavat pääosin talkootyö ja hankerahoitukset.

Yhdistykset voivat tehdä tarpeelliseksi katsomaansa yhteistyötä ja luoda tätä varten omia yhteistyöelimiään. Yhdistykset voivat kommunikoida asuinalueidensa kehittämiseen liittyvistä asioista kaupunginsuuntaan mm. palvelualueittain järjestettävissä asukastilaisuuksissa. Toteutettaessa kaupunginosiin ja kyliin vaikuttavia merkittäviä hankkeita asukkaat ja yhdistykset osallistetaan kyseisen hankkeen omissa yleisötilaisuuksissa. Yhdistykset toteuttavat toimintaansa omista lähtökohdistaan ja kaupungin koordinointi itsenäisten yhdistysten yhteistyössä voidaan nähdä haasteellisena.

Elinvoima- ja ympäristölautakunta ei näe erillisen kyläparlamentin tai kyläneuvottelukunnan perustamista tarpeellisena.

Päätös

Lautakunta päätti äänin 7-4 hyväksyä päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Hanna Raitakari teki Johanna Siitarin kannattamana ehdotuksen, jonka mukaan Elinvoima- ja ympäristölautakunta suosittelee kyläparlamentin tai kylä​neuvottelukunnan perustamista Porin kaupunkiin. Koska oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiassa on suoritettava äänestys. 

Suoritetussa sähköisessä äänestyksessä pohjaehdotuksen puolesta annettiin 7 ääntä, Raitakarin tekemän muutosesityksen puolesta 4 ääntä, ei tyhjiä.

Äänestystulokset

  • Kyllä 7 kpl 64%

    Kimmo Hohkala, Sanna Grönmark, Hanna Sinisalmi, Tiina Stenman, Tiina Puska, Paula Kivimäki, Heikki Laurila

  • Ei 4 kpl 36%

    Hanna Raitakari, Johanna Siitari, Jussi Ihamäki, Antti Linnainmaa

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 § 125 Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.8.2022 § 509 pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto 2.11.2022 § 195) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Viliina Välimäki jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.8.2022 § 125 Poriin oma kyläparlamentti/-neuvottelukunta -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.9.2022 § 509 pyytää aloitteesta elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 738.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (elinvoima- ja ympäristölautakunnan lausunto 2.11.2022 § 195) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.