Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Porin ja Nakkilan välisen seutukirjastosopimuksen päivittäminen

PRIDno-2022-6172

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki ja Nakkilan kunta solmivat yhteistyösopimuksen, jonka myötä Satakunnan seutukirjasto aloitti toimintansa 1.1.2017. Sopimuksen keskeisenä sisältönä on määritellä sopijakuntien vastuut ja velvollisuudet sekä kustannustenjaon periaatteet, kun yleisen kirjaston toiminta järjestetään yhteistyössä toisten kuntien kanssa (Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nakkilan kirjaston henkilökunta, aineisto ja irtaimisto ovat 1.1.2017 alkaen olleet osa Porin kaupungin kirjastopalveluita. Nakkilan kunta taas on vastannut kirjastokiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Sopimuksen kustannukset Nakkilan kunnalle on laskettu liitteenä olevan kaavan mukaan, perustuen kirjastopalveluiden kustannuksiin kuntien väkilukuun suhteutettuna.

Kuntien organisaatiossa ja toimintojen järjestämistavoissa tapahtuneiden muutosten myötä voimassa olevaa sopimusta on syytä päivittää. Suurin muutos nyt neuvoteltavassa sopimuksessa on Nakkilan kunnan maksuosuuden määräytymisperusteen vaihtuminen. Nyt voimassa olevassa sopimuksessa maksuosuuden perusteena oleva summa on laskettu vuosittain valtuuston vahvistaman talousarvion pohjalta. Sopimuksen päivityksen myötä maksuosuuden laskemisen perustana tullaan käyttämään valtuuston vahvistamaa vuosittaista tilinpäätöstä, jotta laskutus voidaan vastaisuudessa hyväksyä vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen sekä laskukaavan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 281.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Elina Nikola ja Siina Vieri poistuivat kokouksesta kello 18.05.

Valmistelija

Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2022 § 283.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy  liitteenä olevan sopimusluonnoksen sekä laskukaavan.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Sivistyslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 22.11.2022 § 283.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 733.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen sekä laskukaavan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Jyri Träskelin, Siina Vieri, Nakkilan kunta

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.