Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Sivistyslautakunta

PRIDno-2022-5384

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 19.9.2022 § 134 päättänyt Porin kaupungin organisaatiomuutoksesta 1.1.2023 alkaen ja siihen liittyvistä hallintosäännön muutoksista. Yhtenä merkittävänä muutoksena on ollut, että nykyinen sivistyslautakunta lakkautetaan 1.1.2023 alkaen ja lautakunnan toiminta jakautuu kahden uuden lautakunnan, sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan alaiseksi toiminnaksi.

1.1.2023 voimaan tulevan hallintosäännön 10 §:n mukaan sivistyslautakunnassa on 13 jäsentä.

Kuntalain 32 §:n 1 momentin mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai jäljempänä toisin säädetä.

Kuntalain 33 §:n valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2023–2025 sivistyslautakuntaan 13 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 731.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto valitsee jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 2023–2025 sivistyslautakuntaan 13 jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto valitsi sivistyslautakunnan vuosiksi 2023-2025:

Jäsen                                                                              Varajäsen

 1. puheenjohtaja Martti Lunden, SDP                      Joonas Ryynänen, SDP
 2. varapuheenjohtaja. Henna Kyhä 2023, KOK       Jani Mäntysaari, KOK
  • varapuheenjohtaja Juha Joutsenlahti 2023-2025, KOK                     
 3. Helena Heljakka, SDP                                          Leea Pennanen-Salli, SDP
 4. Neea Kähkönen, SDP                                           Kaarina Latostenmaa, SDP
 5. Nelly Pitkänen, KOK                                             Olga Piira, KOK
 6. Juha Joutsenlahti 2023, KOK                               Jaana Mäkinen, KOK
  • Helvi Walli 2023-2025, KOK 
 7. Heidi Sakari, PS                                                    Ulrika Jussil-Puusa, PS
 8. Tiina Stenman, PS                                                 Taina Lehtonen, PS
 9. Tomi Aalto, PS                                                        Jyri Astokari, PS
 10. Jani-Petteri Pajukoski, VAS                                    Rasmus Forssell, VAS
 11.  Antti Karumäki, 2023, VAS                                    Jarno Valtonen 2023, VAS
  • Henri Välikangas 2023-2025, VIHR            Tuomas Zacheus 2023-2025, VIHR
 12. Tuula Saarinen, VIHR                                             Marianne Schrey, VIHR
 13. Juha Kantola, KESK                                               Rami Sillanpää, KESK

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, sivistyslautalautakunnan sihteeri, hallintopalvelut (LUMU-tiimi, Aapeli-tuki/käyttäjähallinta, PoriListat), ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi, viestintäyksikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.