Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Talousarviomuutos vuodelle 2022, toimialoille kohdistamattomat käyttötalouserät

PRIDno-2022-6285

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Erno Vaurio, talouspäällikkö, talousyksikkö, erno.vaurio@pori.fi

Perustelut

Talousarviossa 2022 toimialoille kohdistamattomien erien toimintakate on määritelty valtuustoon nähden sitovaksi eräksi. Tehtäväkohdalle budjetoiduista toimintamenoista merkittävin osa koostuu Kansaneläkelaitokselle maksettavista työmarkkinatuen kuntaosuuksista. 

Kunnan maksuosuuteen vaikuttaa pitkäaikaistyöttömien määrä sekä aktivointiaste. Kunta on velvollinen maksamaan Kelalle 50 prosenttia työmarkkinatuesta niiden työnhakijoiden osalta, joille on maksettu 300 päivää työmarkkinatukea ja 70 prosenttia niiden osalta, joille työmarkkinatukea on maksettu jo yli 1000 päivää. Maksuosuutta ei tarvitse maksaa, jos työnhakija on niin sanotuissa aktiivitoimenpiteissä kuten esimerkiksi kuntouttavassa työtoiminnassa, työkokeilussa, työvoimakoulutuksessa tai palkkatuetussa työssä. Porissa aktivoinnin taso on hyvä verrattuna vastaaviin kokoisiin kaupunkeihin.

Vuoden 2022 aikana työttömyys on Porissa laskenut myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta. Syyskuussa 2022 Porin työttömyysaste oli 10,9%, kun se edellisenä vuotena samaan aikaan oli 12,7%. Pitkäaikaistyöttömiä Porissa oli syyskuussa 1295 henkilöä ja se on noin 320 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Samoin työmarkkinatuen maksuosuuslistalla oli syyskuussa noin 340 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kelalle maksettavat työmarkkinatuen maksuosuudet olivat tammi-syyskuun osalta vuonna 2022 4 579 264 euroa ja vuonna 2021 5 265 910 euroa. Työttömyys on valtakunnallisesti ollut koko vuoden varsin alhaisella tasolla ja työmarkkinoilla on paljon avoimia työpaikkoja. Tämä heijastuu vain osittain pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työttömyysasteeseen. Pitkäaikaistyöttömistä yli 50 % on yli 55-vuotiaita ja joukossa on paljon eri tavoin osatyökykyisiä. Heidän osaltaan työttömyysasteeseen vaikuttavat enemmänkin palvelut ja Porissa muun muassa kuntakokeilu on lisännyt palvelutasoa.

Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin on talousarviossa varattu 4 950 000 euroa ja tammi-lokakuun kuntaosuudet yhteensä ovat 5 093 435,21 euroa. Keskimääräinen kuntaosuus kuukaudessa on ollut noin 509 000 euroa. Olettaen että marras-joulukuun maksuosuudet pysyvät samalla tasolla, on lopullinen toteuma vuonna 2022 hieman yli kuusi miljoonaa euroa ja ylitys alkuperäiseen talousarvioon verrattuna noin 1,15 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 kuntaosuus oli keskimäärin noin 581 000 euroa kuukaudessa ja päätyi tilinpäätöksessä lähes 7 miljoonaan euroon ylittäen alkuperäisen talousarvion kahdella miljoonalla eurolla.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2022 talousarvioon talousarviomuutoksena 1,15 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 28.11.2022 § 711.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää toimialoille kohdistamattomiin eriin vuoden 2022 talousarvioon talousarviomuutoksena 1,15 miljoonan euron määrärahan lisäyksen. Perusteena on työmarkkinatuen kuntaosuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talous- ja hallintoyksikkö

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.