Kaupunginvaltuusto, kokous 12.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Uusien varavaltuutettujen määrääminen valtuustokaudeksi 2021-2025

PRIDno-2022-3929

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 93 §:n 2 momentin mukaan, ​jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, ​kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Kuntalain (410/2015) 17 §:n 1 momentin mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja,​ kuitenkin vähintään kaksi.

Kaupunginvaltuusto on 29.8.2022 (§ 117) päättänyt myöntää Julia Liljegrenille eron valtuutetun tehtävästä. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kutsunut varavaltuutettu Reetta Vähätalo-​Amhdakin valtuutetuksi Julia Liljegrenin sijaan. Lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on pyytänyt keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Reponen, petri.reponen@pori.fi

Keskusvaalilautakunta päättää määrätä vaalilain 93 §:n 2 momentin nojalla Vihreä liiton nykyisen kuuden varavaltuutetun lisäksi varavaltuutetuksi sijaantulojärjestyksessä seuraavan henkilön eli Jenni Weberin.

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 22.11.2022 pitämässään kokouksessa määrännyt vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaisesti Vihreä liiton uudeksi varavaltuutetuksi Jenni Weberin.

Tarkemmat tiedot päätöksestä löytyy asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uuden varavaltuutetun määräämisestä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Keskusvaalilautakunta on 22.11.2022 pitämässään kokouksessa määrännyt vaalilain (714/1998) 93 §:n mukaisesti Vihreä liiton uudeksi varavaltuutetuksi Jenni Weberin.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.12.2022 § 729.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus: 

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätöksen uuden varavaltuutetun määräämisestä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.