Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Porin teknisen toimialan kaluston investointisuunnitelma, valtuustoaloite, valtuutettu Jarno Joensuu

PRIDno-2023-3573

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”PORIN TEKNISEN TOIMIALAN KALUSTON INVESTOINTISUUNNITELMA

Porin teknisen toimialan ajoneuvo- ja konekalusto on osaltaan jo reilusti ikääntynyttä. Erinäiset kaluston ikääntymisestä ja kulumisesta johtuvat ongelmat ja viat hankaloittavat päivittäisten työsuoritteiden toteuttamista nopeasti ja tehokkaasti. Teknisellä toimialalla on ollut käytössä jonkinlainen sisäinen investointiohjelma, joka on kuitenkin ollut lyhytkestoinen.

Porin teknisen toimialan oma toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta. Aiemmin tehtyjen kustannusvertailujen perusteella voidaan todeta toiminnan kestävän tarkastelun myös muihin verrokkikaupunkeihin verrattuna. Ajoneuvo- ja konekaluston pitää olla ajantasaista nopean ja tehokkaan oman toiminnan mahdollistamiseksi.

Porin kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan esitän seuraavaa:

1. Porin tekninen toimiala laatii pitkän tähtäimen investointisuunnitelman ajoneuvo- ja konekalustolle (vähintään 8 vuotta). Suunnitelmassa tulee esittää ajoneuvojen ja koneiden tiedot sekä ennalta suunniteltu uusimisajankohta sekä se mihin uusittava ajoneuvo tai kone sijoitetaan. Suunnitelmaan pitää sisällyttää myös konekalustoon liittyvät apulaitteet.

2. Ajoneuvo- ja konekaluston investointisuunnitelma tulee hyväksyttää vuosittain teknisen lautakunnan kokouksessa hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä.

3. Investointisuunnitelma tulee laatia ja hyväksyttää vielä vuoden 2023 aikana, että sen ensivaihe ehtii vuoden 2024 talousarviokäsittelyyn.

4. Ajoneuvo- ja konekaluston investointisuunnitelmaa tulee ylläpitää ja päivittää säännöllisesti.

 

Porissa  25.9.2023

Jarno Joensuu (sd) kaupunginvaltuutettu” 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi
Toni Haapakoski, Yksikön päälikkö, infrayksikkö, toni.haapakoski@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”PORIN TEKNISEN TOIMIALAN KALUSTON INVESTOINTISUUNNITELMA

Porin teknisen toimialan ajoneuvo- ja konekalusto on osaltaan jo reilusti ikääntynyttä. Erinäiset kaluston ikääntymisestä ja kulumisesta johtuvat ongelmat ja viat hankaloittavat päivittäisten työsuoritteiden toteuttamista nopeasti ja tehokkaasti. Teknisellä toimialalla on ollut käytössä jonkinlainen sisäinen investointiohjelma, joka on kuitenkin ollut lyhytkestoinen.

Porin teknisen toimialan oma toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta. Aiemmin tehtyjen kustannusvertailujen perusteella voidaan todeta toiminnan kestävän tarkastelun myös muihin verrokkikaupunkeihin verrattuna. Ajoneuvo- ja konekaluston pitää olla ajantasaista nopean ja tehokkaan oman toiminnan mahdollistamiseksi.

Porin kaupungin hallintosäännön 130 § mukaan esitän seuraavaa:

1. Porin tekninen toimiala laatii pitkän tähtäimen investointisuunnitelman ajoneuvo- ja konekalustolle (vähintään 8 vuotta). Suunnitelmassa tulee esittää ajoneuvojen ja koneiden tiedot sekä ennalta suunniteltu uusimisajankohta sekä se mihin uusittava ajoneuvo tai kone sijoitetaan. Suunnitelmaan pitää sisällyttää myös konekalustoon liittyvät apulaitteet.

2. Ajoneuvo- ja konekaluston investointisuunnitelma tulee hyväksyttää vuosittain teknisen lautakunnan kokouksessa hyvissä ajoin ennen seuraavan vuoden talousarvion käsittelyä.

3. Investointisuunnitelma tulee laatia ja hyväksyttää vielä vuoden 2023 aikana, että sen ensivaihe ehtii vuoden 2024 talousarviokäsittelyyn.

4. Ajoneuvo- ja konekaluston investointisuunnitelmaa tulee ylläpitää ja päivittää säännöllisesti.”

 

Tekninen lautakunta esittää lausunnoksi seuraavaa:

Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö hallinnoi keskitetysti 323 kpl Porin kaupungin omistamaa rekisteröityä ajoneuvoa. Ajoneuvot ovat eri toimialojen ja liikelaitosten käytössä moninaisissa tehtävissä. Ajoneuvot jakautuvat toimialoille ja liikelaitoksille seuraavasti, Palveluliikelaitos 1 kpl, Konsernipalvelut 2 kpl, Sivistystoimiala 7 kpl, Elinvoima- ja ympäristötoimiala 16 kpl, Porin vesi 22 kpl, Tekninen toimiala 275 kpl. Käyttäjät maksavat ajoneuvoista sisäistä vuokraa (vyörytyserä). Ajoneuvoja on ajettavasta ruohonleikkurista tiehöylään. Osaan ajoneuvoista kuuluu useita lisälaitteita tai muita varusteita.

Logistiikka laatii vuosittain ajoneuvoille investointiesityksen. Menneinä vuosina logistiikan esitystä on usein muutettu. Investointitaso on ollut vuosina 2013-2022 määrältään 500-600 000 euroa ja vuonna 2021 vain 200 000 euroa. Tämä investointitaso näkyy nyt ajoneuvojen ikääntymisenä. Ajoneuvo- ja kalustoinvestointien määrärahat vuodelle 2023 olivat yhteensä 1 479 000 euroa. Logistiikan esitys ajoneuvo- ja kalustoinvestoinneiksi vuodelle 2024 on yhteensä 1 694 000 euroa. Tästä ajoneuvojen (henkilö-, paketti-, ja kevytkuorma-autot sekä raskaat ajoneuvot) osuus on 1 150 000 euroa. Kalustoinvestointeihin sisältyy työkoneita ja lisälaitteita (moottorityökoneita, auroja, hiekoittimia, kerääviä harjakoneita, jne.). Kaikkien olemassa olevien logistiikan hallinnoimien ajoneuvojen yhteenlaskettu uushankintahinta on karkeasti arvioituna 22 000 000 euroa.  Summa muodostuu henkilö- paketti ja kevytkuorma-autoista (7 000 000 euroa), raskaista ajoneuvoista (10 000 000 euroa), työkoneista (5 000 000 euroa). Ajoneuvojen keskimääräisenä pitoaikana tulisi pyrkiä pitämään 10-15 vuotta, ajoneuvolajista ja käytöstä riippuen. Vuosittaisena ajoneuvoinvestointina pitäisi näin ollen käyttää vähintään 1 467 000 euroa jos pitoajaksi halutaan keskimäärin 15 vuotta.

Ajoneuvoinvestointeja suunniteltaessa kuullaan käyttäjien tarpeita ja toiveita. Ajoneuvoja pyritään uusimaan aina vanhimmasta päästä, huomioiden kuitenkin ajoneuvon käyttötarve ja käyttöaste, esimerkiksi osa kalustosta on käytössä vain kesäkautena. Uusintapäätökseen vaikuttaa myös ajoneuvon tekninen kunto. Käyttäjien ajoneuvotarpeet myös toisinaan muuttuvat, joskus nopeastikin, tähän pitää pystyä myös reagoimaan. Aina logistiikka ei saa ajoissa tietoa suunnitelluista muutoksista ajoneuvotarpeisiin, jotta voisi asian huomioida investointiesityksessä. Ajoneuvoja jonkin verran myös kierrätetään, ajoneuvo voidaan siirtää toiselle yksikölle, jos se on hyvässä kunnossa ja jos se ei ole enää alkuperäiselle yksikölle soveltuva. Edellä mainituista syistä ajoneuvoille ei ole luotu vuosiksi eteenpäin suunniteltuja uusimisajankohtia. Ajoneuvon viimeinen sijoituspaikka on usein logistiikan korjaamo, sinne jätetään poistuvaa ajoneuvokalustoa vielä joksikin aikaa sijausautoiksi ennen kuin poistetaan kokonaan käytöstä ja myydään nettihuutokaupalla.

Hankinnoissa huomioidaan myös elokuun alussa 2021 voimaan tullut laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista velvoittaa uusissa hankinnoissa kuntia ja valtiota hankkimaan tietyn osuuden ympäristöystävällisiä ajoneuvoja. Velvoitteet on jaettu kahdelle hankinta-ajanjaksolle; Ensimmäisellä hankinta-ajanjaksolla 2.8.2021-31.12.2025 ympäristöystävälliseksi henkilöautoksi ja kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan enintään 50 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli lataushybridi tai täyssähköauto. Toisella hankinta-ajanjaksolla 1.1.2026-31.12.2030 ympäristöystävälliseksi henkilöautoksi ja kevyeksi hyötyajoneuvoksi katsotaan 0 CO2 g /km päästöinen ajoneuvo eli täyssähköauto. Porin osalta molemmilla hankintajaksoilla ympäristöystävällisten henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen vähimmäisosuus on 50 %, eli vähintään puolet hankittavista autoista pitää täyttää hankinta-ajanjaksolle määrätyn päästövaatimuksen.

Logistiikan vuodelle 2024 esittämä ajoneuvo- ja kalustohankintojen investointisumma on yhteensä 1 694 000 euroa. Esitys sisältää 500 000 euroa henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autohankintoihin, hankinnoilla uusitaan lähtökohtaisesti kalustoa vanhemmasta päästä. Hankintamääränä tuo summa tarkoittaa keskimäärin 12:sta pakettiautoa. Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autoja on 178 kappaletta. Tuolla uusintamäärällä pitoajaksi muodostuu 15 vuotta. Raskaisiin ajoneuvoihin on esitetty 650 000 euroa, tiehöylä ja maansiirtokuorma-auto aurausvarustuksella. Kalustoinvestointeihin esitetty 544 000 euroa. Sisältää seuraavat työkoneet ja lisälaitteet:

-          taajamatraktori infran kunnossapitoon 100 000 €

-          taajamatraktori liikuntapaikkojen kunnossapitoon 100 000 €

-          taajamatraktori kiinteistönhoitoon 100 000 €

-          suurtehoruohonleikkuri infran kunnossapitoon 90 000 €

-          2 kpl keräävä ajettava ruohonleikkuri kiinteistönhoitoon yht. 58 000 €

-          keräävä ajettava ruohonleikkuri infran kunnossapitoon 45 000 €

-          2 kpl nivelaura (traktoriin) infran kunnossapito 20 000 €

-          alueaura (kuorma-autoon) infran kunnossapito 16 000 €

-          hiekoitin (taajamatraktoriin) infran kunnossapito 15 000 €

 

Tekninen toimiala pitää perusteltuna, että vuosittainen ajoneuvojen- ja konekaluston investointiohjelma laaditaan vuosittain huomioiden ajoneuvon käyttötarve, käyttöaste, kunto, ikä ja ympäristövaatimukset. Lisäksi Tekninen toimiala pitää perusteltuna, että jatkossa pyritään määrittämään oikea investointitaso kullekin ajoneuvoluokalle (1. henkilö- paketti ja kevytkuorma-autot, 2. raskaat ajoneuvot ja 3. työkoneet) vuosittaisen investointiohjelman laadinnan pohjaksi. Tätä tietoa hyödynnettäisiin talousarvioprosessissa kaupungin investointiraamia määritettäessä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, toimialajohtaja, tekninen toimiala, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2023 § 128 Porin teknisen toimialan kaluston investointisuunnitelma -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2023 § 425 pyytää teknisen lautakunnan lausunnon.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.12.2023 § 268.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Jarno Joensuu jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.9.2023 § 128 Porin teknisen toimialan kaluston investointisuunnitelma -valtuustoaloitteen. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2.10.2023 § 425 pyytää teknisen lautakunnan lausunnon.

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 12.12.2023 § 268.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 59.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.