Kaupunginvaltuusto, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Valtuustoaloitteiden raportointi 2021-2025, syyskausi 2023

PRIDno-2021-3165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin hallintosäännön 15. luvussa on määräykset valtuutetun aloite-​ ja kyselyoikeudesta. Hallintosäännön 126 §:n mukaan:

"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Sähköisessä kokouksessa aloite lähetetään sähköisesti kokouksen puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla.

Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kukin aloite palaa valmistelun jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Aloitteet on valmisteltava siten, että ne palaavat valtuuston käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa vireille tulostaan.

Kaupunginhallitus esittää vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja syksyn ensimmäisessä kokouksessa luettelon valtuutettujen tekemistä ja kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista sekä niidenjohdosta tehdyistä toimenpiteistä kokousta edeltävän vuoden ajalta.”

 Valtuustoaloitteista on laadittu luettelo,​ johon on koottu kaupunginhallitukseen tulleet valtuutettujen aloitteet ja niiden käsittely. Päivitetty raportti (30.1.2024) on asian liitteenä.

Ajanjakso

Tehtyjä

Valmis

Kesken

Kesken olleet ennen 1.8.2021 tehdyt aloitteet

11

11

0

1.8.2021-31.12.2021

27

27

0

1.1.2022-31.7.2022

37

34

3

1.8.2022-31.12.2022

21

19

2

1.1.2023-31.7.2023

15

11

4

1.8.2023-31.12.2023

12

2

10

Yhteensä

123

104

19

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Inna, kaupunginjohtaja, lauri.inna@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle,​ että se merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 5.2.2024 § 49.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.