Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostus sekä kuntoportaiden rakentaminen urheilukentälle, valtuustoaloite, Heidi Sakari

PRIDno-2022-1128

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite 

Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostus sekä kuntoportaiden rakentaminen urheilukentälle. 

Ahlaisten urheilukenttä on tärkeä liikuntapaikka Ahlaslaisille. Urheilukenttää käyttävät ahkerasti Ahlaisten urheilijat, nuorisoseura, VPK sekä koululaiset ja muut kylän sekä lähialueiden asukkaat. Frisbeeradan seurauksena käyttäjät ovat lisääntyneet paljon. Ahlaisten pururata on vuosien saatossa rehevöitynyt sekä kuntopolun purut kadonneet. Pururadan kunnostus lisäisi käyttöä  ja palvelisi käyttötarkoitustaan paremmin.  

Urheilukentällä on myös Ahlaisten kylälle kulttuurillisesti merkittävä vaikutus, joka lisää joka kesäisen urheilutapahtuman muodossa, myös alueen elinvoimaa ja kiinnostavuutta.  Tästä syystä kuntoportaiden rakentaminen Ahlaisten urheilukentän läheisyyteen tukisi myös lähiliikuntapaikan käyttöä monipuolisesti ja lisäisi käyttöastetta entisestään. Portailla on myös terveyttä edistävää vaikutusta ja palvelisi reuna-alueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia paremmin. Kuntoporrastreenaaminen on sopiva liikkumisen muoto kaiken tasoisille liikkujille, eikä vaadi liikkujalta erityistä taitoa. 

Heidi Sakari  

Porin kaupunginvaltuutettu  

Perussuomalaiset" 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Petteri Lahti, yksikön päällikkö, liikunta- ja nuorisoyksikkö, petteri.lahti@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari on jättänyt KV 28.2.2022 § 40 Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostusta sekä kuntoportaiden rakentamista urheilukentälle koskevan valtuustoaloitteen. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.3.2022 § 128 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.5.2022 mennessä.

Sivistyslautakunnan lausunto:

Ahlaisten urheilukenttä on sekä alueen asukkaiden että alueella toimivien yhdistysten käytössä. Aloitteessa tuodaan tuodaan esille toimivan ja hoidetun liikuntaympäristön merkitystä alueen viihtyvyydelle ja alueen asukkaiden liikkumiselle.

Sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikkö tarkastelee liikuntapaikkaverkoston laajuutta ja hoitotasoa sekä arvioi liikuntapaikkaverkostoa ja uusien liikuntapaikkojen perustamista yhdessä teknisen toimialan edustajien kanssa. Liikuntapaikkaverkoston hoito ja ylläpito tapahtuu teknisen toimialan infrayksikön liikuntapaikat-toimintayksiköstä käsin.

Aloitteessa esitetään Ahlaisten urheilukentän ympäristössä kulkevan pururadan kunnostusta. Kuntoratojen pintamateriaalina käytetään nykyisin purun tilalla kivituhkaa. Ahlaisten urheilukentän ympäristössä kulkevan kuntoreitin varrelle on toteutettu frisbeegolf-rata, jota on myös viime aikoina laajennettu. Frisbeegolf on kasvattanut viime vuosien aikana suosiotaan ja, kuten aloitteessakin todetaan, tämän myötä myös Ahlaisten urheilukentän alueen käyttö on lisääntynyt. Jotta kuntorata palvelee tarkoitustaan turvallisena liikkumisympäristönä ja houkuttelee alueen ihmisiä liikkumaan lenkkeilyn tai frisbeegolfin merkeissä, kuntoradan pinnan tulee olla hoidettu.

Aloitteessa esitetään myös kuntoportaiden toteuttamista Ahlaisten urheilukentän läheisyyteen. Kuntoportaat monipuolistavat alueen liikkumismahdollisuuksia ja saattavat houkutella liikkumaan myös henkilöitä, joita perinteinen lenkkeily ei innosta. Kuntoportaita on toteutettu toistaiseksi neljät Porin alueelle: Porin metsän Mestareiden portaat, Noormarkun Kirkkokallion portaat, Presidentinpuiston portaat sekä Kartanon kuntoreitin varrella olevat portaat. Lisäksi Yyterin dyynien näköalatasanteelle nousevat portaat toimivat myös kuntoportaina.

Kartanon porrashanke toteutettiin Rakkaudella porilaisille -hyvinvointirahan turvin talkootyönä alueen asukasyhdistyksen toimesta. Ahlaisten urheilukentän ympäristö on Kartanon kuntoradan alueen kanssa varsin samankaltainen. Porrashankkeita on viime vuosien aikana esitetty eri puolille Poria, mutta kaikki esitykset eivät ole edenneet toteutukseen. Erityisesti etäämmällä keskustasta olevia alueita koskevien hankkeiden kohdalla on alueen toimijoita kannustettu oman elinympäristönsä kehittämiseen, toteuttamalla kuntoporrashanke tai muu vastaava kolmannen sektorin hankkeena, hakemalla esimerkiksi Leader-rahoitusta. Alueen toimijoiden yhteinen hanke lisää alueen asukkaiden ja yhdistysten yhteisöllisyyttä. Ahlaisten urheilukentän alueen kuntoportaat soveltuvat sekä sijaintinsa että hankkeen kokoluokan puolesta toteutettavaksi Kartanon porrashankkeen tapaan kolmannen sektorin hankkeena. Ahlaisten urheilukentällä sijaitsevan frisbeegolf-radan perustamisessa ja laajentamisessa on jo aiemmin hyödynnetty Leader-rahoitusta.

Mahdollinen kuntoporrashanke on syytä suunnitella niin, että urheilukentän ja kuntoradan alueella sekä  ympäristössä kulkevat frisbeegolf-väylät huomioidaan portaiden sijoittelussa. Kuntoportaiden vaatimaa maan pinnan muotoa ja korkeuseroa löytyy urheilukentän pohjoispäästä. Samalla alueella kulkee myös frisbeegolf-väyliä, joten sijainnin suunnittelussa on syytä kiinnittää erityistä huomiota käyttäjäturvallisuuteen.        

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Timo Lehtimäki, liikuntapaikkainsinööri, timo.lehtimaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti valtuuston kokouksessa 28.2.2022 § 22 valtuustoaloitteen Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostamisesta ja kuntoportaiden rakentamisesta. Valtuustoaloite on luettavissa historiatiedoista.

Kaupunginhallitus päätti pyytää kokouksessaan 7.3.2022 § 128 aloitteesta sivistyslautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot 31.5.2022 mennessä.

Teknisen toimialan lausunto:

Teknisen toimialan Infrayksikkö/liikuntapaikat vastaa nykyisen liikuntapaikkaverkoston kunnossapidosta vakituisen henkilöstön ja ostopalvelulla hankittavien resurssien puitteissa. Liikuntapaikkaverkostoa ja uusien liikuntapaikkojen perustamista tarkastellaan yhdessä sivistystoimialan liikunta- ja nuorisoyksikön kanssa.

Ahlaisten urheilukentän kuntorata on teknisen toimialan näkemyksen mukaan tyydyttävässä kunnossa. Purua ei enää käytetä pintamateriaalina kuntoradoissa vaan kivituhkaa, jota lisätään tarvittaessa. Aloitteessa mainittu rehevöityminen voi kertoa myös vähäisestä käytöstä. Frisbee-golf radan laajentaminen on tuonut alueelle jonkin verran lisää käyttäjiä, koska radan väylät ovat kuntoradan läheisyydessä.

Tekninen toimiala ei puolla kuntoportaiden rakentamista. Vertailukohtana voidaan pitää Noormarkun Kirkkokallion kuntoportaita, joilla ei ole ollut erityisen paljon käyttökertoja vaikka on isommasta taajamasta kysymys.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 40 valtuustoaloitteen koskien Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostusta sekä kuntoportaiden rakentamista 

urheilukentälle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 139 ja sivistyslautakunnan lausunto 7.6.2022 § 188) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Heidi Sakari jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 28.2.2022 § 40 valtuustoaloitteen koskien Ahlaisten urheilukentän pururadan kunnostusta sekä kuntoportaiden rakentamista urheilukentälle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.3.2022 § 128 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 530.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 23.8.2022 § 139 ja sivistyslautakunnan lausunto 7.6.2022 § 188) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.