Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 140 DNA-testi isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle, valtuustoaloite, valtuutettu Anssi Salmi

PRIDno-2022-3426

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: 

"VALTUUSTOALOITE 

DNA-testi isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle 

YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan lapselle tulee turvata oikeus molempiin vanhempiin. Syntyvän tai syntyneen lapsen äidin selvittäminen on ilmeistä, mutta on muistettava, että myös isyyden selvittäminen on lapsen edun vuoksi niin kutsuttua pakottavaa oikeutta.  

Liian usein kuitenkin isyys jää syystä tai toisesta selvittämättä. Itsessään jo tästä jää arpi lapsen elämään ja on lapsen oikeuksien vastaista. Pahimmillaan lapsi kuitenkin joutuu huoltajuusriidan jalkoihin ja pelinappulaksi vanhempien välille, mikäli isyydestä on epäselvyyttä. Isyyden selvittäminen ja tähän liittyvät tekijät kuormittavat vahvan negatiivisesti julkista taloutta työllistämällä raskaasti lastenvalvojia ja sosiaalitoimea sekä lukuisia muita viranomaistahoja.  

Edellä mainitun perusteella esitän, että

1. Pori selvittää isättömien lasten määrää ja pyrkii yhdistämään lapsia isäänsä ja

2. tarjoaa jokaiselle syntyvälle porilaiselle lapselle automaattisesti dna-testin veloituksetta isyyden selvittämiseksi riippumatta vanhempien välisestä suhteesta sekä 
3. Pori tulee toimimaan aktiivisesti vuoden 2023 aloittavan hyvinvointialueen suuntaan tarjoten lisärahoituksen porilais-syntyisten lasten isyyden selvittämiseen tarvittavien dna-testien hankkimiseksi. 

Anssi Salmi (ps.)"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnan lausuntoa 30.9.2022 mennessä valtuutettu Anssi Salmen valtuustoaloitteeseen, DNA-testi isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle.

Perusturvalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Isyyslaissa 11/2015 säädetään isyyden toteamisesta, vahvistamisesta sekä isyyden kumoamisesta. Osana isyyden selvittämistä voidaan tarvita oikeusgeneettistä isyystutkimusta, josta säädetään laissa 378/2005.

Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, vaaditaan isyyden tunnustamista. Ennen lapsen syntymää tämä tapahtuu neuvolassa, lastenvalvoja vahvistaa tunnustamisen. Mikäli isyyttä ei ole tunnustettu raskausaikana tai tunnustaminen on peruutettu tai kiistetty, lastenvalvoja aloittaa isyyden selvittämisen saatuaan tiedon alle 18-vuotiaasta lapsesta, jonka isyyttä ei ole vahvistettu tai isyys on kumottu. Isyyslain mukaan lastenvalvoja voi selvittää myös avioliiton aikana syntyneen lapsen isyyttä, mikäli aviopari pyytää isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä. Aviolapsen isyyttä voidaan selvittää lastenvalvojan luona myöhemminkin, mikäli toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa aviolapsen isyyden. Uudistuneessa laissa ei ole enää lapsen äidillä oikeutta vastustaa isyyden selvittämistä. Toinen merkittävä muutos liittyy isyyden vahvistamista koskevan kanneoikeuden palauttamista takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa. Muutoksilla halutaan turvata lapsen oikeus tietää biologiset vanhempansa. 

Lakiuudistuksen takana on avoliittojen määrän kasvu ja monen asiakkaan mielestä nykyinen käytäntö on toimiva ja vaivattomampi. Uudistuksen taustalla on myös toive siitä, että molemmat vanhemmat ovat mukana raskauden aikaisilla neuvolakäynneillä. Joillakin paikkakunnilla on myös uudistuksen jälkeen ollut isillä mahdollisuus varata oma aika neuvolaan asian tiimoilta.

Tunnustuksen vastaanottavalla terveydenhoitajalla täytyy kuitenkin olla vahva käsitys siitä, että tunnustava mies on lapsen isä. Kun isyydestä ei ole epäselvyyttä isyyden vahvistamiseksi ei erikseen tehdä DNA-testiä. THL:n toteuttaman DNA-tutkimuksen hinta on 272,80€/ henkilö. Isyyttä selvitettäessä näyte tarvitaan äidiltä, isältä ja lapselta. Kokonaishinnaksi muodostuu vähintään 818,84€/tutkimus. Tutkimukset ovat maksuttomia asiakkaille, kun tilaajana on lastenvalvoja eli valtio kustantaa kustannukset.

Elävänä syntyneiden lasten määrä vuonna 2021 Porissa oli 667, Merikarvialla 24 ja Ulvilassa 110.  Porissa perusturvan alueella vuonna 2021 neuvolassa tunnustettiin 329 isyyttä ennen lapsen syntymää ja selvitettiin 56 isyyttä lapsen syntymän jälkeen. THL:n tilaston mukaan lastenvalvojien tilaamien oikeusgeneettisten tutkimusten määrä Satakunnassa oli 63 vuonna 2021.

Isyyden selvittämisen keskeytyksiä tehtiin Porissa 12 vuonna 2021. Selvittämättömissä tapauksissa isä on ollut yleensä vaikea löytää. Vaikka lapselta ja äidiltä otettaisiin DNA, vastinparia olisi hyvin haastava löytää, jos isästä ei ole mitään tietoa. Asian selvittäminen on myös haastavaa, jos tiedot mahdollisesta isästä ovat suppeat tai niitä ei oikeastaan ollenkaan ole. Lastenvalvojat kuitenkin jatkavat selvitykseen tulevia isyyksiä pitkään, eikä keskeytyspäätöstä tehdä kevyesti.

Selvittämättömäksi jäävät tapaukset voivat olla henkilökohtaisella tasolla isoja elämään vaikuttavia asioita, mutta automaattisesti tehtävällä DNA-testillä ei merkittävästi lisättäisi todettuja isyyksiä. Lain uudistuksen taustalla on ollut jo vanhanaikaiseksi todetun prosessin uudistaminen ja  yksinkertaistaminen. Lähtökohtana isyyden tunnustamisessa on luottamus vanhempien kertomaan, oikeutta molempiin vanhempiin, sillä myös sopimus tulevan lapsen yhteishuollosta voidaan allekirjoittaa neuvolassa isyyden tunnustamisen yhteydessä.

Nykylain mukainen toiminta on oikeudenmukainen ja DNA-tutkimusten lisääminen  aloitteessa mainitulla tavalla ei ole tarkoituksenmukaista.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ylläolevan lausunnon.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2022 § 108 valtuustoaloitteen koskien DNA-testiä isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 438 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 25.8.2022 § 127) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Valtuutettu Anssi Salmi jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.6.2022 § 108 valtuustoaloitteen koskien DNA-testiä isyyden selvittämiseksi jokaiselle syntyvälle porilaiselle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.6.2022 § 438 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 533.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 25.8.2022 § 127) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.