Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Porin kaupungin henkilöstöohjelma vuoteen 2030

PRIDno-2022-2663

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Jauhiainen, Henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Henkilöstöohjelma on osa Porin strategiakokonaisuutta. Henkilöstöohjelman tarkoituksena on tukea ja täydentää kaupunkistrategiaa. Se on strategisen henkilöstöjohtamisen väline, jonka avulla viestitään henkilöstölle ja kaupungin asukkaille henkilöstöasioiden hoidon yhtenäisistä periaatteista. Henkilöstöohjelma on pitkän tähtäyksen näkemys ja suunnitelma, kuinka kaupunki aikoo huolehtia siitä, että palveluja toteuttaa juuri oikeanlainen joukko ihmisiä. Ohjelmassa määritellään henkilöstövoimavaroja koskevat määrälliset ja rakenteelliset sekä osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet. Henkilöstöohjelman hyväksyy kaupunginvaltuusto kahdeksi valtuustokaudeksi. Ohjelma päivitetään joka valtuustokauden alkaessa.

Henkilöstöohjelma yleiset tavoitteet:

  • toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita henkilöstöpolitiikan keinoin
  • ennakoida odotettavissa olevat lainsäädännön, toimintaympäristön ja työelämän muutokset
  • tukea työn tuloksellisuuden ja tuottavuuden kehittymistä
  • edistää henkilöstön ammatillisen osaamisen säilymistä ja kehittymistä
  • edistää johtamisosaamisen säilymistä ja kehittymistä
  • edistää henkilöstön työhyvinvointia ja työkykyisyyden säilymistä
  • toimia pohjana ja perusteluina esihenkilötyössä tehdyille ratkaisuille

Porin kaupungin henkilöstöohjelman painopisteet ovat henkilöstövoimavarojen johtaminen ja työnantajakuva, henkilöstön osaamisen johtaminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen. Ohjelman sisällölliset tavoitteet toimenpiteet ja mittarit esitetään painopistealueittain. Painopistealueet ja niihin sisältyvät tavoitteet perustuvat toiminnallisiin tarpeisiin ja henkilöstön työhyvinvoinnin sekä työkykyisyyden edistämiseen. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain ja toteutuminen esitetään henkilöstöraportissa.

Henkilöstöohjelma perustuu vuonna 2018 hyväksyttyyn Porin kaupungin henkilöstöohjelma vuoteen 2025 -asiakirjaan. Vuonna 2021 alkaneen valtuustokauden myötä henkilöstöohjelmaa on kuitenkin päivitetty. Henkilöstöohjelmaan on tuotu esimerkiksi tiedolla johtamisen ja työnantajamielikuvan näkökulmia. Samoin toimenpiteet ja mittarit on tarkasteltu uudelleen (taulukko). Lisäksi päivityksessä on huomioitu Porin kaupungin strategia 2030. Strategian tavoin myös henkilöstöohjelma on laadittu vuoteen 2030 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Porin kaupungin henkilöstöohjelman vuoteen 2030.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 539.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Porin kaupungin henkilöstöohjelman vuoteen 2030.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli henkilöstöjohtaja Timo Jauhiaisen alustuksen henkilöstöohjelmasta.

Merkitään, että valtuutettu Anttivesa Knuuttila poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.54.

Merkitään, että varavaltuutettu Helvi Walli saapui kokoukseen tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.55.

Tiedoksi

HR-yksikkö, toimialat ja laitokset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.