Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Porin kaupungin organisaatiomuutos 1.1.2023 alkaen ja siihen liittyvät hallintosäännön muutokset

PRIDno-2022-2681

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus asetti 3.12.2021 organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin valtuustosopimuksessa 2021-2025 todetut organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevat muutokset. Organisaatiotoimikunta on kuullut ulkopuolisia asiantuntijoita, valtuustoryhmien puheenjohtajia sekä toimialojen ja konsernipalveluiden yksiköiden edustajia muutostarpeista. Organisaatiotoimikunnan valmistelussa on otettu huomioon myös hyvinvointialueelle 1.1.2023 siirtyvät toiminnot.

Organisaatiotoimikunnan käsittelyn perusteella on valmisteltu tarvittavat muutokset Porin kaupungin hallintosääntöön. Johtamisjärjestelmän olennaisin muutos on mahdollisuus kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimimiseen päätoimisena tai osa-aikaisena luottamushenkilönä. Olennaisimmat muutokset organisaatiorakenteeseen ovat sivistystoimialan siirtyminen kahden lautakunnan alaisuuteen, sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan; erillisen strategia- ja hyvinvointiyksikön perustaminen konsernipalveluiden alaisuuteen sekä nuorisoyksikön perustaminen sivistystoimialalle. ICT-yksikkö on myös tarkoitus siirtää elinvoima- ja ympäristötoimialalta konsernipalveluihin.

Nykyinen sivistyslautakunta lakkautetaan 1.1.2023 alkaen ja lautakunnan toiminta jakautuu kahden uuden lautakunnan, sivistyslautakunnan ja vapaa-ajan lautakunnan alaiseksi toiminnaksi.

Esitetyn uuden hallintosäännön on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Hallituksen puheenjohtajan asemaa koskeva määräys tulisi kuitenkin voimaan 1.6.2025.

Tämän esittelyn liitteenä on hallintosääntöluonnos, johon esitetyt muutokset on merkitty punaisella.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy esityksen mukaisen hallintosäännön 1.1.2023 alkaen kuitenkin siten, että hallintosäännön 1 luvun 2 §:n kohta kaupunginhallituksen puheenjohtajan mahdollisesta päätoimisuudesta / osa-aikaisuudesta tulee voimaan 1.6.2025.

Kaupunginhallitus edellyttää, että edellä mainitun kaupunginhallituksen puheenjohtajaa koskevan 2 §:n vaatimat määräykset hallintosäännön 18 lukuun valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti muuttaa ehdotetun hallintosäännön § 162 Kokouspalkkiot, kuudennen momentin, vaikuttamistoimielimien edustajien palkkioksi 75 % kyseisen toimielimen kokouspalkkiosta

Päätösehdotus hyväksyttiin muilta osin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 13.6.2022 § 419 ja 12.9.2022 § 538.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esityksen mukaisen hallintosäännön 1.1.2023 alkaen kuitenkin siten, että hallintosäännön 1 luvun 2 §:n kohta kaupunginhallituksen puheenjohtajan mahdollisesta päätoimisuudesta / osa-aikaisuudesta tulee voimaan 1.6.2025.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialat ja laitokset, kaupunginlakimies

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle. 

Postiosoite:               PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite:             Sairashuoneenkatu 2-4
Sähköpostiosoite:     turku.hao@oikeus.fi
Faksinumero:            029 56 42414
Puhelinnumero:         029 56 42400
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 


Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Porin kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite:              PL 121, 28101 Pori
Käyntiosoite:            Palvelupiste Porina, Yrjönkatu 13
Sähköpostiosoite:    kirjaamo@pori.fi
Faksinumero:           (02) 634 9417
Puhelinnumero:        (02) 623 4470
Vaihde                      (02) 621 1100

Palvelupisteen aukioloajat
maanantai               10 - 16
tiistai-torstai              8 - 16
perjantai                   8 - 15

Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon toimielimen päättämän aikataulun mukaisesti.

Asianosaiselle lähetettyyn pöytäkirjaotteeseen muutoksenhakuohjeineen on merkitty lähettämispäivä sekä pöytäkirjan nähtävilläolopäivä.