Kaupunginvaltuusto, kokous 19.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kyydit on voitava tilata ilman viivettä, tarpeen mukaan, valtuustoaloite, Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjottaja Raisa Ranta

PRIDno-2022-1962

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"VALTUUSTOALOITE:

Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kyydit on voitava tilata ilman viivettä, tarpeen mukaan

Porin perusturvan alueella tehtiin vuonna 2021 poikkeuksellinen päätös, kun vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden välitystä kilpailutettaessa hyväksyttiin välitysyhtiön kanssa tehtävään sopimukseen ehto, jonka mukaan asiakkaalla on velvollisuus tilata kyyti aina viimeistään tuntia ennen tarvetta. Vaikka kyseinen ehto ei sinänsä estä välitysyhtiötä välittämästä kyytiä nopeammin, se ei kuitenkaan jätä asiakkaalle valinnanvaraa tai mahdollisuutta vaatia muuta ja asettaa vammaiset ja ikääntyneet asiakkaat hyvin eriarvoiseen asemaan muuhun väestöön nähden.

Vammaispalvelulaki 1 § Lain tarkoitus: 

“Tämän lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.” 

Kuljetuspalvelujen tarkoitus on siis mahdollistaa yhdenvertainen elämä ja mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen niille, jotka eivät voi kulkea polkupyörällä, kävellen tai julkista liikennettä käyttäen. Ei ole yhdenvertaista joutua odottamaan jokaista kyytiä vähintään tuntia, ei ole normaali vaatimus taksilla kuljettaessa tilata autoa joka kerta viimeistään tuntia ennen tarvetta.

Monelle vammaiselle vammasta johtuen on vaikeaa odottaa esimerkiksi kovalla pakkasella, sateessa tai helteessä pitkään, moni ei pysty myöskään esimerkiksi seisomaan pitkään kuljetusta odottaessaan. Moni tarvitsee avustajaa, jonka työtunnit ovat usein melko tiukasti rajatut. Vammaispalveluasetus 1 § Toimintaperiaatteet: 

“Kunnan tulee ehkäistä ja poistaa vammaisten henkilöiden toimintamahdollisuuksia rajoittavia esteitä ja haittoja siten, että he voivat toimia yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä. Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan.”

Toimiva kuljetuspalvelu ja mahdollisuus tilata kuljetus myös heti on tärkeä osa yhdenvertaisuutta ja tavanomaista elämää. Vammaistenkaan henkilöiden elämässä kaikki ei tapahdu kellon tarkkuudella. Kotihoito ei käy tarkalla kellonlyömällä, joten on helpompaa tilata kuljetus tulemaan heti kotihoidon käytyä, kuin etukäteen, koska kotihoidon käyntiaika voidaan yleensä antaa vain summittaisena tunnin tarkkuudella. Tunnin odottelu talvella ulkovaatteissa ei ole kohtuullista, jos kuljetus on tilattu etukäteen ja kotihoito tuleekin heti sovitun aikahaarukan alkuhetkellä tai toisaalta kuljetus tilataan kotihoidon käydessä ja välitysyhtiö ei laita kyytiä autoille ennen kuin sopimuksen mukainen tunti on kulunut. On myös huomioitava, että auto ei tällöinkään tule välttämättä heti tunnin kuluttua, vaan vasta kun vapaa auto, joka ottaa kyydin vastaan, löytyy.

Vammaiset henkilötkin saavat opiskella, käydä töissä ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti. opiskelu- tai työpäivinä voi tulla odottamattomia aikataulumuutoksia, päivä voi päättyä odotettua aiemmin tai venyä pitempään, kokoukset saattavat päättyä täysin ennakoimattomiin aikoihin. Suomenkin ratifioima YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen artikla 20 velvoittaa toteuttamaan “tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen, muun muassa: a) helpottamalla vammaisten henkilöiden henkilökohtaista liikkumista sillä tavalla kuin ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan;”. Myös Yhdenvertaisuuslaki 5 § velvoittaa kuntia: 

“Viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi.”

Kuljetuspalvelujen toteuttaminen tavalla, joka tosiasiallisesti estää vammaisia henkilöitä käyttämästä palvelua ja täten vähentää näiden mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan sen tasavertaisina jäseninä ei ole hyväksyttävä vaihtoehto. Kaikilla ei ole taloudellista mahdollisuutta hankkia esimerkiksi omaa autoa korvaamaan palvelua, joka kunnan tuotettavaksi lakisääteisesti kuuluu. Toimimaton palvelu asettaa varsinkin vähävaraiset vammaiset eriarvoiseen asemaan. Kilpailutuksissa ei voi olla ehtoja, jotka jättävät palveluiden toimimisen käytännössä voittaneen yrityksen hyväntahtoisuuden varaan.

Porin Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että velvoitteesta tilata vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelun kyyti aina viimeistään tuntia ennen tarvetta luovutaan. Esitämme myös, että vastaisuudessa vammaisten henkilöiden elämään vaikuttavien kilpailutusten yhteydessä vammaisneuvostolle annetaan mahdollisuus lausua kilpailutuksen ehdoista ennen sen aloittamista. 

 

Porissa, 11.4.2022

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä

Raisa Ranta

Mika Aho

Jaakko Jäntti

Antero Kivelä

Jani-Petteri Pajukoski

Markku Tanttinen

Milka Tommila

Oili Heino"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Sari Landvik, vammaispalveluiden päällikkö, sari.landvik@porinperusturva.fi
Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt perusturvalautakunnan lausuntoa valtuutettu Raisa Rannan valtuustoaloitteeseen, Vammaispalvelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kyytien mahdollisuutta viivytyksettömään tilaamiseen.

Perusturvalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Porin perusturvan vammaispalveluilla ei ole ollut tarkoitus rajoittaa asiakkaiden taksikyytien tilaamista siten, että kyydit olisi tilattava tuntia ennen oletettua matkaa. Ohjeita on muokattu siten, että asiakkaat sekä välityskeskus ymmärtävät, että matkat saa tilata heti kun tarve esiintyy. Toivottavana on pidetty, että matkat tilattaisiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta niihin saataisiin kuljettaja. Porin perusturvan vammaispalvelut pyrkivät systemaattisesti parantamaan kuljetuspalvelukokonaisuutta ja tämä edellä mainittu epäkohta on korjattu jo alkuvuodesta 2022. Porin vammaisneuvoston on ollut mukana kilpailutuksen valmistelussa ja heille on annettu mahdollisuus asiapapereiden kommentointiin. Samoin vammaisneuvoston jäsen on nimetty kyydinvälityksen käyttöönottoprojektiin.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen ylläolevan lausunnon.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, hallintopäällikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 65 valtuustoaloitteen, jon mukaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kyydit on voitava tilata ilman viivettä, tarpeen mukaan. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 25.8.2022 § 128) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, vs. kaupunginjohtaja, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Vasemmistoliiton Porin valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Raisa Ranta jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.4.2022 § 65 valtuustoaloitteen, jonka mukaan vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalveluiden kyydit on voitava tilata ilman viivettä, tarpeen mukaan. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 25.4.2022 § 296 pyytää aloitteesta perusturvalautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 12.9.2022 § 528.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (perusturvalautakunnan lausunto 25.8.2022 § 128) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.
 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.