Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Arviointikertomuksen hyödyntäminen talousarviosuunnittelussa, valtuustoaloite

PRIDno-2021-5384

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Kaarina Ranne jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite 15.11.21

Kaupunginvaltuusto on merkinnyt vuoden 2020 arviointikertomuksen tiedoksi, lähettänyt sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten ja velvoittanut KH:ta tuomaan lausunnon kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginhallituksen toimesta on arviointikertomuksesta nostettu keskeisiä kysymyksiä toimialoille vastattavaksi. Esille nostetut kysymykset ovat toimialojen hyvän ja tarkoituksenmukaisen perustehtävän kannalta tärkeitä. Välttämättä “oikeat” kysymykset eivät kohdennu sille toimialalle, mihin niitä koskevien asioiden  käsittely oleellisesti kuuluisi. Tästä on esimerkkinä nyt kaupunginvaltuuston listalla (15.11.21) oleva  konsernihallinnolle osoitettu kysymys vuoden 2020 arviointikertomuksessa esitetystä huolesta maapoliittisen kokonaisohjelman puuttumisesta. Oikea osoite tälle kysymykselle olisi kaiketi ollut elinvoima- ja ympäristöasiain toimiala?  Kysymykseksi kaiken kaikkiaan jää, mitä todellisia vaikutuksia taloussuunnitteluun ja päätöksentekoon tällä vuosittain toistuvalla prosessilla on? Riippumattoman aseman kaupunkiorganisaatiossa omaavan tarkastuslautakunnan arviointityön pitäisi saada aikaan aitoa vuoropuhelua  päätöksenteon toteutumisen ja myös sen ennakoinnin kanssa.

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin valtuuksin esitämme, että

  • Taloussuunnittelu- ja talousarvion laadinta, tilinpäätös ja edellisten vuosien arviointikertomukset kytketään toisiinsa nykyistä käytäntöä  tehokkaammin.
  • Tavoitteeksi asetetaan, että kaupunginhallitus, kuultuaan toimialojen vastaukset arviointikertomuksen havaintoihin, muodostaa vastausten perusteella oman tavoitteellisen visionsa siten, että toimialojen vastaukset esitettyihin havaintoihin eivät jää keskenään irrallisiksi vastauksiksi, suurelta osin toteutumattomiksi toiveiksi tai muodollisuuksiksi.
  • Ja että tämä kaupunginhallituksen koostama yhtenäinen lausuntodokumentti kytketään sisällöllisesti yhteen kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupunkistrategisten suunnitelmien ja   talousarviosuunnittelun kanssa.

Vihreän valtuustoryhmän psta

Kaarina Ranne                             Mika Tuhkanen"                                             

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Porin vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Kaarina Ranne jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 § 242 valtuustoaloitteen koskien arviointikertomuksen hyödyntämista taloussuunnittelussa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta tarkastustoimen ja talous-ja hallintoyksikön lausunnot.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa. Annetut lausunnot ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Porin vihreä valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja Kaarina Ranne jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 § 242 valtuustoaloitteen koskien arviointikertomuksen hyödyntämista taloussuunnittelussa. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta tarkastustoimen ja talous-ja hallintoyksikön lausunnot.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.2.2022 § 104.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely ovat historiatiedoissa. Annetut lausunnot ovat liitteenä.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.