Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Asemakaavamuutokseen 609 1746 liittyvä maankäyttösopimus

PRIDno-2021-5244

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Lammi, maankäyttöinsinööri, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

[peitetty] omistaa tilan Laaksoma 609-434-1-72 Liinaharjan kaupunginosassa. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 9976 m² ja karttapinta-alan mukaan 11710 m². Voimassa olevassa asemakaavassa pääosa tilasta on osoitettu asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialueeksi (AV-2) ja loppuosa Vehnäpelto-nimiseksi puistoalueeksi (VP).

14.6.2021 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen 609 1746 mukaan pääosa edellä mainitun tilan käyttötarkoituksesta muuttuu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR) sekä asuinpientalojen korttelialueeksi (AP). Osa tilan käyttötarkoituksesta muuttuu liikerakennusten korttelialueeksi (KL-2) ja Rapsitie-nimiseksi katualueeksi. Lisäksi Vehnäpelto-nimistä puistoaluetta (VP) laajennetaan siten, että sen pinta-ala edellä mainitusta tilasta on noin 1750 m². Rakennusoikeuden määrä nousee 1121 k-m²:stä 2786 k-m²:iin.

Asemakaavan muutoksesta aiheutuu maanomistajalle merkittävää hyötyä, minkä perusteella maanomistajalla on velvollisuus osallistua kaupungille aiheutuviin yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin. Maanomistajan kanssa on neuvoteltu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maankäyttösopimus kaupungin maapoliittisen ohjelman mukaisin periaattein.

Maankäyttösopimusta koskevien neuvottelujen pohjaksi kaupunki on hankkinut Catella Property Oy:ltä arvion asemakaavan muutosehdotuksen tuottamasta maapohjan arvonnoususta maanomistajalle. Arvo nousee käyttötarkoitusten muutosten ja rakennusoikeuden lisäämisen vuoksi arviota tulkiten noin 258.000 euroa. Arvonnousua alentavana tekijänä on otettu huomioon alueella sijaitsevan hulevesiviemärin siirtokustannukset, jotka ovat noin 30.000 euroa. Maankäyttökorvaukseksi on sovittu 50 % arvonnoususta.

Maanomistaja osallistuu yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin luovuttamalla kaupungille maankäyttösopimusluonnoksessa yksilöidyn noin 2423 m²:n suuruisen määräalan tilasta 609-434-1-72 sekä maksamalla kaupungille 107.000 euroa maankäyttökorvauksena. Määräalan arvoksi osapuolet katsovat 7.000 euroa. Määräalan arvo on otettu huomioon maankäyttökorvausta määritettäessä. Maksu maksetaan yhden kuukauden kuluessa asemakaavan lainvoimaiseksi tulosta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi asemakaavan muutoksen 609 1746 käsittelyn yhteydessä, että [peitetty] kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Tekninen lautakunta edelleen esittää, että [peitetty] kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1746 käsittelyn yhteydessä.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian kohdalta kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti tarkastaa tämän asian välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Hannu Lammi, maankäyttöinsinööri, hannu.lammi@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 8.2.2022. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asemakaavan muutoksen 609 1746 käsittelyn yhteydessä, että peitetty kanssa allekirjoitetaan oheisen luonnoksen mukainen maankäyttösopimus, ennen kuin sanottu asemakaavan muutos esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi, ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Kaupunginhallitus edelleen esittää, että peitetty kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus saatetaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi asemakaavan muutoksen 609 1746 käsittelyn yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 8.2.2022.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.2.2022 § 107.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Karin Oili Annikki Laakson kuolinpesän kanssa allekirjoitettu maankäyttösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

 Maanomistaja, infrajohtaminen/maapolitiikka, kaupunkisuunnittelu (Reipas, Bogdanoff)

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet