Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kerrostalotontin Aittaluoto 609-7-4-2 myyminen, Asunto Oy Porin Kuninkaanhaka

PRIDno-2022-96

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Porin Kuninkaanhaalle on vuokrattu kerrostalotontti Aittaluoto 609-7-4-2 osoitteessa Kuninkaanlahdenkatu 12. Tontin vuonna 2018 uusitun vuokrasopimuksen vuokra-aika päättyy 31.12.2078. Tontin pinta-ala on 2305 m² ja rakennusoikeus 2.856 k-m². Yhtiö on pyytänyt saada ostaa tontin.

Kaupunginvaltuusto on vahvistanut päätöksellään 15.6.2020 § 86 Aittaluodon kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 191,50 €/k-m². Hinta on sidottu elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalle. Edellä mainitulla hinnoittelulla laskettu myyntihinta on 548.580 euroa elinkustannusindeksin vuoden 2020 keskiluvun 1974 kohdalla.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontti Aittaluoto 609-7-4-2 myydään Asunto Oy Porin Kuninkaanhaalle 548.580 euron kauppahinnasta ja että kaupungin puolesta kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Heidi Niiniviita, kiinteistölakimies, heidi.niiniviita@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.1.2022. Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että tontti Aittaluoto 609-7-4-2 myydään Asunto Oy Porin Kuninkaanhaalle 548.580 euron kauppahinnasta ja että kaupungin puolesta kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.1.2022.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 7.2.2022 § 68.

Asian esittely ja aiempi käsittely ovat luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että tontti Aittaluoto 609-7-4-2 myydään Asunto Oy Porin Kuninkaanhaalle 548.580 euron kauppahinnasta ja että kaupungin puolesta kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti ja tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään sopimukseen vähäisiä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, MAPO

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet