Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Porin kaupungin metsienhoidon ohjelma, valtuustoaloite, Sini Solala ja Kaarina Ranne (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1126

Perustelut

Varavaltuutettu Sini Solala ja valtuutettu Kaarina jättivät valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite: Porin kaupungin metsienhoidon ohjelma 

Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme seuraavaa 

Porin kaupunki on maanomistaja Porin taajamametsissä ja monien merkittävien virkistysalueiden tuntumassa sijaitsevissa metsissä. Metsänhoitotoimet niissä ovat  herättäneet  kielteistä huomiota, etenkin kun etukäteistietoa hakkuista ei kuntalaisille ole annettu. Näin ollen kuntalaisten ei ole myöskään mahdollisuutta vaikuttaa riittävästi lähimetsien ja muiden kaupungin omistamien metsien suunnitelmalliseen käyttöön. 

 Kaupungin maaomaisuus, metsien hakkuusuunnitelmat ja muut niihin liittyvät toimet tulee saattaa julkisesti kunnan asukkaiden tietoon. Ja niistä on laadittava kokonaisvaltainen kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjelma. 

Laadittavaan ohjelmaan liittyen esitämme 

  • osallistavan metsäsuunnitelman laatimista Porin kaupungille siten, että kuntalaiset ja paikalliset luontojärjestöt otetaan mukaan suunnitteluun 
  • yhteistyötä  Satakuntaliiton kanssa siten, että Porin kaupungin metsäsuunnitelma voisi toimia maakuntakaavan taustaselvityksenä tulevaa kokonaismaakuntakaavaa ajatellen 
  • että taloudellisista tuottotavoitteista luovutaan Porin kaupungin omistamien metsien osalta 
  • kaupungin omistamien metsien pääasialliseksi käyttötarkoitukseksi määritellään virkistyskäyttö  ja luonnonsuojelu 
  • että Porin kaupunki käynnistää välittömästi sitovan pitkän tähtäimen metsäsuunnitelman laatimisen kaupungin metsävarojen käytölle. Teknisen lautakunnan vuosille 2022-23 laatimat metsänhakkuusuunnitelmat on arvioitava uudelleen tässä aloitteessa esitetyt asiat huomioon ottaen 

Porin vihreä valtuustoryhmä 28.2.2022. 

Sini Solala                                              Kaarina Ranne"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.