Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden palveluiden suunnitelma vuodelle 2022

PRIDno-2021-419

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista edellyttää, että kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.

Suunnitelmassa on:

1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä;

2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;

3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi;

4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä

5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta

Edellinen Porin yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden suunnitelma vuoteen 2020 hyväksyttiin valtuustossa 10.2.2014 §16. Viime hallituskaudella 2018 tehtiin maakunnallinen vanhuspalveluiden Ikästrategia. Syksyn 2020 aikana työstettiin uutta vanhuspalvelusuunnitelmaa ja samalla odotettiin kansallisia linjauksia.

Lokakuussa 2020 tuli uusi päivitys vanhuspalvelulakiin muun muassa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitukseen ja asiakkaan arviointiin. Lisäksi lokakuussa 2020 julkaistiin Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi.

Iäkkäiden palveluiden suunnitelmaa käsiteltiin Porin perusturvan johtoryhmässä 24.11.2020 ja sen jälkeen pyydettiin Porin perusturvan vastuualueiden kommentit 10.12.20 mennessä. Tämän jälkeen työryhmä kävi kommenttiehdotukset lävitse ja lähetti Iäkkäiden palveluiden suunnitelman Porin, Ulvilan ja Merikarvian vanhusneuvostoille, sekä Porin kaupungin hallintokunnille lausunnolle. Lausunnot pyydettiin 31.12.2021 mennessä. Perusturvalautakunta käsitteli Iäkkäiden suunnitelmaa helmikuussa 18.2.2021ja palautti sen uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta esitti suunnitelmaan enemmän konkreettisia toimenpiteitä, toimenpideohjelma taulukkoon vastuuhenkilöiden lisäyksen ja lisäksi joukkoliikennelaitoksen lausunnon.

Koska kunnallisvaalit käytiin keväällä ja Iäkkäiden suunnitelma tulee hyväksyä valtuustokausittain, päädyttiin tuomaan Iäkkäiden suunnitelma uusille päättäjille. Lisäksi kesäkuussa 2021 päätettiin uusien hyvinvointialueiden muodostumisesta, joka vaikuttaa myös Iäkkäiden suunnitelman voimassaoloaikaan.

Lausuntoja on tullut 7.1.2021 mennessä Porin vanhusneuvostolta, Ulvilan vanhusneuvostolta, Ulvilan kaupunginhallitukselta, Porin ympäristölautakunnalta, Porin vapaa-aikalautakunnalta, Porin kulttuurilautakunnalta ja Merikarvian kunnalta. Lisäksi pyydettiin joukkoliikennelaitoksen lausunto, joka on saapunut 15.3.2021.

 

Ehdotus

Perusturvalautakunta hyväksyy Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuoteen 2023. Perusturvalautakunta esittää suunnitelman kaupunginhallitukselle edelleen toimitettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lisätietojen antaja Iäkkäidenpalveluiden johtaja Pirjo Rehula, perusturvakeskus, puh. 044 701 4463

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli iäkkäiden palveluiden suunnitelman vuoteen 2023 kokouksessaan 21.10.2021 § 271. Asian esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuoteen 2023 ja esittää suunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Pöytäkirja tämän asiakohdan osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian yksimielisesti valmisteluun.

Kokouskäsittely

Merkitään, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen käsiteltiin asiakohta  § 781.

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus palautti kokouksessaan 8.11.2021 Porin iäkkäiden palveluiden suunnitelman vuodelle 2022 uudelleen valmisteltavaksi. Evästyksenä toivottiin konkreettisempaa suunnitelmaa, monipuolisempaa iäkkäiden palveluihin liittyvää yhteistyötahojen huomioimista, erikoissairaanhoito mukaan lukien. Hyvinvointialueen tulevan suunnitelman sekä tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman tavoitteet tulisi ottaa huomioon iäkkäiden palvelujen suunnitelmassa.

Iäkkäiden palveluiden suunnitelma työryhmä kokoontui 24.11.2021 ja päivitti suunnitelmaa saatujen evästysten pohjalta. Aiemmin saadut  lausunnot ovat esityslistan liitteenä. Korjauksena edelliseen esitykseen Ulvilan kaupunginhallitukselta eikä Merikarvian kunnanhallitukselta ei ole pyydetty lausuntoja.  Ulvilan vanhusneuvosto totesi, ettei heillä ole kommentoitavaa Iäkkäiden suunnitelmaan.

Iäkkäiden suunnitelmaa valmisteltiin alkuvuodesta 2021 ja silloin ei ollut vielä varmuutta Hyvinvointialueiden muodostumisen aikatauluista ja sen vuoksi suunnitelman vuosiluku on erilainen kuin pykälän otsikossa. Satakunnan Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 2023 vuoden alusta ja sen suunnitelmat Ikääntyneiden kohdalta ovat vielä valmistella, joten niitä ei ole voitu kuvata tarkemmalla tasolla. Porin kaupungin tuottavuusohjelma jatkuu vuodelle 2022 ja sen tavoitteita on kirjattu toimenpidetaulukkoon.

Tammikuun 2022 alussa tuli STM:ltä päätös Satakunnan hyvinvointialueen Kotiin vietävien palveluiden kehittämishankkeesta. Hankkeelle myönnettiin 1 314 000 euroa valtionavustusta. Satakunnan tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden hanke tähtää iäkkäiden palveluiden toimintatapojen uudistamiseen ja asiakaslähtöisiin palvelukokonaisuuksiin. Hankkeen päätavoite on, että hankkeen aikana Satakunnan hyvinvointialueelle on luotu iäkkäiden kotona asumista tukevien palvelujen yhtenäinen asiakaslähtöinen toimintamalli.

Satakunnan hyvinvointialueella tehdään koko Satakunnan hyvinvointialuetta koskeva iäkkäiden palvelusuunnitelma. Lakiuudistuksilla ja hyvinvointialueen muodostumisella on vaikutuksena myös iäkkäiden palveluiden tulevaisuuden suunnitelmiin.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuodelle 2022. Perusturvalautakunta esittää suunnitelman kaupunginhallitukselle edelleen toimitettavaksi kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli iäkkäiden palveluiden suunnitelman vuodelle 2022 kokouksessaan 27.1.2022 § 4. Asian esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy Porin yheistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuodelle 2022 ja esittää suunnitelman kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli iäkkäiden palveluiden suunnitelman vuodelle 2022 kokouksessaan 27.1.2022 § 4.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.2.2022 § 101.

Asian esittely ja käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Porin yhteistoiminta-alueen iäkkäiden suunnitelman vuodelle 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että kaupunginvaltuusto kuuli iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehulan esityksen asiasta.

Tiedoksi

Perusturva/Pirjo Rehula

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet