Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Pysäköintimaksujen alentaminen vanhalle tasolle, valtuustoaloite

PRIDno-2021-5385

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

"Valtuustoaloite: Pysäköintimaksujen alentaminen vanhalle tasolle

Taustaa:

Porin kaupunki nosti viime valtuustokaudella pysäköintimaksuja. Maksujen korotuksella oli  käsittääkseni erittäin kielteinen vaikutus kuntalaisiin ja erityisesti keskusta-alueen yrittäjiin. 

Pysäköintivirhemaksuja on tammi-syyskuussa kirjoitettu noin 2000kpl vähemmän kuin vuotta vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna. Herää kysymys onko maksujen korotus karkottanut ihmisiä keskusta-alueelta?

Esitän, että:

Keskustan alueen pysäköintimaksuja lasketaan vanhalle tasolle seuraavasti:

I vyöhyke  2,00 € / tunti, 

II vyöhyke  1,50 € / tunti, 

III vyöhyke 1,00 € / tunti. 

Kuukausipysäköintilupa 

I ja II vyöhyke 40,00 € / kk ja 

III-vyöhyke 20,00 € / kk.

Lisäksi esitän, että kaupunki tekee esityksen vuosiluvan hinnasta.

 

Porissa 15.11.2021

Mikael Ropo

kaupunginvaltuutettu kok.

teknisen lautakunnan puheenjohtaja"

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Kokoomuksen kaupunginvaltuutettu on tehnyt valtuustoaloitteen pysäköintimaksujen alentamisesta entiselle tasolleen. Aloitteessa todetaan seuraavaa:

Porin kaupunki nosti viime valtuustokaudella pysäköintimaksuja. Maksujen korotuksella oli käsittääkseni erittäin kielteinen vaikutus kuntalaisiin ja erityisesti keskusta-alueen yrittäjiin. Pysäköintivirhemaksuja on tammi-syyskuussa kirjoitettu noin 2000kpl vähemmän kuin vuotta vastaavaan ajankohtaan mennessä ja vuoteen 2019 verrattuna. Herää kysymys onko maksujen korotus karkottanut ihmisiä keskusta-alueelta?

Aloitteessa esitetään, että keskustan alueen pysäköintimaksuja lasketaan vanhalle tasolle seuraavasti:

 • I vyöhyke 2,00€ /tunti
 • II vyöhyke 1,50 € /tunti
 • III vyöhyke 1,00 €/tunti.

sekä kuukausipysäköintiluvan osalta seuraavasti:

 • l ja II vyöhyke 40,00€/kk
 • lII-vyöhyke 20,00 €/kk.

Lisäksi aloitteessa esitetään, että kaupunki tekee esityksen vuosiluvan hinnasta.

 

TEKNISEN TOIMIALAN LAUSUNTO VALTUUSTOALOITTEESEEN

Pysäköinnin maksullisuudesta päättää kaupunginvaltuusto. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi Porin Pysäköintipolitiikka 2030 -raportin keväällä 2019. Raportissa todetaan mm., että ydinkeskusta on tarkoitettu lyhytaikaiselle asiointipysäköinnille, jossa pysäköinti on pääasiassa maksullista, sekä että kolikko- ja mobiilimaksamisen lisäksi otetaan käyttöön joustavammat nykyaikaiset maksutavat (esim. kortilla tapahtuva lähimaksu). Pysäköintipolitiikan laadinnan yhteydessä todettiin lisäksi, että erilaisia kokeiluja ja tilapäisiä pysäköintijärjestelyitä on vuosien varrella tehty riittävästi, eivätkä jatkuvasti muuttuvat järjestelyt lisää elinvoimaa. Järjestelyt tuleekin toteuttaa harkitusti pitkällä aikatähtäimellä.

Porin keskustan pysäköintiautomaatit vaihdettiin vuosien 2019-2020 aikana uusiin, kortti- ja lähimaksuominaisuudet omaaviin automaatteihin. Lisäksi automaateista voi ostaa I-III-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupia. Kuukausipysäköintilupia voi myös edelleen ostaa palvelupiste Porinasta.

Porin kaupunginvaltuusto päätti pysäköintihintojen korotuksesta kokouksessaan 25.1.2021 teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Pysäköintihinnat ovat nykyisellään seuraavat:

 • I-vyöhyke 2,50 euroa /h, II-vyöhyke 2,0 euroa/h sekä III-vyöhyke 1,50 euroa/h
 • I-II-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 50 euroa sekä III-vyöhykkeen kuukausipysäköintilupa 30 euroa

Vuoden 2020 kevättalvella Suomeen rantautunut koronavirus on muuttanut merkittävästi ihmisten liikkumistottumuksia. Etätyöt ja -opiskelu ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti vahvojen etäsuositusten myötä. Etäosallistumista ovat helpottaneet myös sähköisten työkalujen, kuten Teams- ja Skypeyhteyksien kehittyminen. Etäasioinnin, verkkokauppojen ja kotiinkuljetuspalvelujen suosio on kasvanut huomattavasti, eikä näin ollen ole enää välttämätöntä tarvetta lähteä kotoa kauppaan. On selvää, että koronan vaikutus näkyy myös pysäköintitapahtumissa ja -tuloissa.

Huomattava on myös, että vuoden 2020 keväällä muutettiin Etelä- ja Pohjoiskauppatorin maksulliset pysäköintipaikat maksuttomiksi, aikarajoitetuiksi paikoiksi. Ennakolta arvioitiin, että pysäköintitulot vähenevät tästä johtuen n. 100.000 euroa/v.

Infrajohtaminen selvitti vuosien 2019, 2020 ja 2021 pysäköintituloja. Vertailuajankohdaksi otettiin eri vuosien tammi-marraskuu, koska vuoden 2021 joulukuun tilastoja ei vielä ollut saatavilla. Luvut otettiin kaupungin kirjanpitoon kirjatuista tiedoista, lukuun ottamatta v. 2021 loka-marraskuuta, joiden osalta kirjanpitotieto vielä osittain puuttui.  Vuoden 2021 loka-marraskuun pysäköintitulot arvioitiin mobiilimaksuoperaattoreiden toimittamien ja pankista saatujen tietojen perusteella, arvonlisävero vähentäen. Ero kirjanpitotietoon on arvion mukaan hyvin vähäinen.

Mikäli pysäköintituloja verrataan vuositasolla, ovat vuosien 2020 ja 2021 tammi-marraskuun tulot kieltämättä selkeästi alemmat vuoteen 2019 verrattuna. Vuoden 2019 tammi-marraskuun pysäköintitulot olivat kirjanpidon mukaan yhteensä n. 795.000 euroa, v. 2020 n. 561.000 euroa ja v. 2021 n. 620.000 euroa (ks. liite).

Kun pysäköintitulojen kertymää tarkastellaan kuitenkin kuukausitasolla, näkyy viime kuukausien kehityssuunta selkeästi. Esimerkiksi marraskuun pysäköintitulot (eur, alv 0%) olivat eri vuosina seuraavat:

                                                     11/2019                      11/2020                           11/2021

Pysäköintiautomaatit          41.100                        28.100                             42.400

Mobiilimaksut                     23.100                        19.300                             29.400

Kortti- ja lähimaksut             3.700                          7.300                             12.000

YHTEENSÄ (eur, alv 0%)             68.000                        55.000                            84.000

Tarkemmat vertailukaaviot löytyvät tämän lausunnon liitteenä.

 

Kuukausipysäköintilupia on myyty palvelupiste Porinassa seuraavasti:

 • v. 2019 n. 2300 kpl, tulot 137.206 eur (Alv 0)
 • v. 2020 n. 1900 kpl, tulot 113.274 eur (Alv 0)
 • v. 2021 n. 1600 kpl, tulot 113.322 eur (Alv 0)

Luvut eivät pidä sisällään lippuautomaateista ostettuja kuukausipysäköintilupia, jotka sisältyvät ylempänä esitettyihin kortti- ja lähimaksutuloihin.

Vuoden 2020 alenema johtunee osin pandemiatilanteesta, osin maksujen korotuksesta. Sen jälkeen tilanne näyttää tasaantuneen. Vuonna 2021 myytyjen kuukausilupien kappalemäärään vaikuttivat erityisesti lakisääteiset kotihoidon maksuttomat pysäköintiluvat, joita myönnettiin erillislupina 225 kpl. Kotihoidon erillisluvat eivät kuitenkaan vaikuttaneet tuloihin, koska kuukausipysäköintiluvat ovat olleet perusturvalle jo aiemminkin maksuttomia kaupungin sisäisen laskutuksen päätyttyä.

Kuten aloitteessa todetaankin, ovat pysäköintivirhemaksut vähentyneet viime vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2019 pysäköintivirhemaksujen määrä (alv 0%) oli noin 1.070.000 euroa, vuonna 2020 880.000 eur ja v. 2021 790.000 eur (tarkemmat tilastot liitteenä). Suurin vaikuttava tekijä virhemaksujen vähenemiseen on ollut koronapandemia ja sen vaikutus ihmisten liikkumiseen sekä etätöihin ja -opiskeluun. Todellista kehitystä pystyy arvioimaan siinä vaiheessa, kun olosuhteet taas normalisoituvat.

Tekninen toimiala toteaa, että nyt ei ole oikea aika tehdä muutoksia pysäköintimaksuihin, koska todellinen vaikutus maksujen korotukseen ei ole viime aikojen poikkeuksellisista olosuhteista johtuen vielä tällä hetkellä arvioitavissa. Lisäksi valtuuston pysäköintipolitiikan hyväksymisen yhteydessä todetun mukaisesti järjestelyt tulee toteuttaa harkitusti pitkällä aikatähtäimellä, joten maksujen muuttamista yhden vuoden kokemuksen perusteella ei pidetä järkevänä.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta ei puolla pysäköintimaksujen alentamista ja päättää antaa edellä esitetyn selvityksen lausuntonaan.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti äänin 7-6 hyväksyä päätösehdotuksen.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Puheenjohtaja Mikael Ropo teki Mikko Pakkaselan kannattamana seuraanvanlaisen ehdotuksen: Tekninen lautakunta esittää lausunnossaan kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että pysäköintimaksut tulisi laskea vanhalle tasolle seuraavasti: I vyöhyke 2,00€ /tunti II vyöhyke 1,50 € /tunti III vyöhyke 1,00 €/tunti. sekä kuukausipysäköintiluvan osalta seuraavasti: l ja II vyöhyke 40,00€/kk lII-vyöhyke 20,00 €/kk.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Markku Tanttisen palauttamisehdotusta ei oltu kannatettu. Sen sijaan on tehty kannatettu päätösehdotuksesta/pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten on äänestettävä. 

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta painavat JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Mikael Ropon ehdotusta painavat EI -näppäintä. 

Suoritetussa äänestyksessä päätösehdotusta kannattivat Jarno Joensuu, Johanna Rantanen, Markku Tanttinen, Raija Koskiranta, Minna Haavisto, Emmastiina Hesso, Sami Viitasaari.  Mikael Ropon ehdotusta kannattivat Mikael Ropo, Antti Lehtonen, Christa Lahto, Mikko Pakkasela, Jari Haapaniemi, Helvi Walli.

Lautakunta päätti äänin 7-6 hyväksyä päätösehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 54%

  Jarno Joensuu, Johanna Rantanen, Markku Tanttinen, Raija Koskiranta, Minna Haavisto, Emmastiina Hesso, Sami Viitasaari

 • Ei 6 kpl 46%

  Mikael Ropo, Antti Lehtonen, Christa Lahto, Mikko Pakkasela, Jari Haapaniemi, Helvi Walli

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 § 243 valtuustoaloitteen koskien pysäköintimaksujen alentamista vanhalle tasolle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 25.1.2022 § 8) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo jätti kaupunginvaltuuston kokouksessa 15.11.2021 § 243 valtuustoaloitteen koskien pysäköintimaksujen alentamista vanhalle tasolle. Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 22.11.2021 § 833 pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.2.2022 § 105.

Asian esittely ja aikaisempi käsittely (teknisen lautakunnan lausunto 25.1.2022 § 8) ovat historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tehdyt toimenpiteet ja annetun lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Merkitään, että iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja Pirjo Rehula poistui tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.45.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.