Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Täyttölupapyyntö ja viran perustaminen, terveyskeskuslääkärin virka, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

PRIDno-2022-295

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupunginvaltuusto on ilmoittanut, että talousarvossa on vuodelle 2022 määrärahavaraus perustettavaan  terveyskeskuslääkärin virkaan, sijoituspaikkana koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Esitetään, että terveyspalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalle (kp. 14120503) perustetaan terveyskeskuslääkärin (koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto) virka ja anotaan täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Eduksi katsotaan perehtyneisyys koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Edellytämme kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn, hyviä viestintä-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja.

Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.  Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää terveyskeskuslääkärin viran perustamista koskevan esityksen päätettäväksi kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon ja päättää samalla pyytää kaupunginhallitukselta täyttölupaa virkaan. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 27.1.2022 § 15.

Porin kaupunginvaltuusto on ilmoittanut,​ että talousarvossa on vuodelle 2022 määrärahavaraus perustettavaan  terveyskeskuslääkärin virkaan,​ sijoituspaikkana koulu-​ ja opiskeluterveydenhuolto. Esitetään,​ että terveyspalveluiden lääkäreiden kustannuspaikalle (kp. 14120503) perustetaan terveyskeskuslääkärin (koulu-​ ja opiskelijaterveydenhuolto) virka ja anotaan täyttölupaa julkisella haulla.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistettu lääkäri. Eduksi katsotaan perehtyneisyys koulu-​ ja opiskeluterveydenhuoltoon. Virassa toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48§ mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan täyttymistä. Edellytämme kykyä hallita kokonaisuuksia ja viedä läpi uudistuksia,​ kehittämismyönteisyyttä ja rohkeaa otetta omien ideoitten esittelyyn,​ hyviä viestintä-​,​ neuvottelu-​ ja vuorovaikutustaitoja.

Terveyskeskuslääkärin palkkaus ja työaika määräytyvät paikallisen lääkärisopimuksen mukaisesti.  Toistaiseksi voimassa olevan virkasuhteen alkamisesta sovitaan erillisellä työsopimuksella. Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle terveyskeskuslääkärin viran perustamista ja päättää myöntää täyttöluvan perustettavalle viralle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Perusturvalautakunta käsitteli asian kokouksessaan 27.1.2022 § 15.

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 7.2.2022 § 69.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää perustaa terveyskeskuslääkärin viran.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet