Kaupunginvaltuusto, kokous 28.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Tietohallintojohtajan viran perustaminen

PRIDno-2022-728

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 3.12.2021 § 850 päättänyt perustaa organisaatiotoimikunnan valmistelemaan Porin kaupungin organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevia muutoksia Porin valtuustosopimuksen 2021-2025 mukaisesti. Valtuustosopimuksen mukaan johtamisjärjestelmän malli on valmis vuonna 2022, toimenpiteet vuonna 2023.

Organisaatiotoimikunta on sittemmin aloittanut toimintansa. Osana organisaatiorakennetta ja johtamisjärjestelmää koskevien muutosten valmistelua organisaatiotoimikunta on kokouksessaan 4.2.2022 päättynyt esittää uuden tietohallintojohtajan viran perustamista.

Tietohallintojohtajan virka esitetään perustettavaksi 1.3.2022 lukien. Tietohallintojohtajan rekrytointi on tarkoitus aloittaa heti viran perustamisen jälkeen. Valittavalle tietohallintojohtajalle jätetään siten mahdollisuus vaikuttaa kaupunkikonsernin tietohallinnon organisoitumiseen. Tavoitteena on, että muutokset organisoitumisessa tulevat voimaan 1.1.2023.

Tietohallintojohtaja vastaa tietohallinnon kokonaisorganisoinnista, kaupunkikonsernin ICT-toiminnan tavoitteista ja mittareista, tietoturva- ja tietosuojapolitiikasta, tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurista ja tiedonhallintamallista, data- ja digipolitiikasta, ICT-hankesalkun ohjauksesta, yhteisten ICT-ratkaisujen järjestelmäsalkusta ja palvelusalkusta, kaupunkikonsernin ICT-riskien hallinnasta, datajohtamisen organisoinnista sekä kaupunkikonsernin ICT-asioiden talousvalmistelusta.

Tehtävän tulee olla virka, koska tietohallintojohtajan työssä käytetään julkista valtaa. Tietohallintojohtajan tehtävässä julkista valtaa käytetään muun muassa hankintojen tekemiseen.

Tietohallintojohtajan organisatorinen asema

Tietohallinnolla on merkittävä rooli kaupunkikonsernin tavoitteiden tukemisessa sekä kilpailukyvyn parantamisessa. Konsernipalvelut-esikuntayksikkö on toimialoja sekä koko kaupunkikonsernia ohjaava yksikkö, joten kaupunkikonsernin tietohallinnosta vastaavan johtajan virka esitetään perustettavaksi konsernipalvelut-esikuntayksikköön.

Hallintosäännön 19 §:n mukaan kaupunginjohtajan alainen konsernipalvelut-esikuntayksikkö koostuu neljästä yksiköstä sekä yksittäisistä viranhaltijoista. Uusi tietohallintojohtajan virka tulee osaksi konsernipalvelut-esikuntayksikön yksittäisiä viranhaltijoita.

Tietohallintajohtajan virka sijoittuu konsernipalvelut-esikuntayksikön yksiköiden johtajia vastaavalle tasolle.

Kelpoisuusvaatimus

Kelpoisuusvaatimuksena tietohallintojohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Palkkaus

Tietohallintojohtajan viran palkkauksesta päätetään erillisellä päätöksellä.

Toimivalta

Hallintosäännön 45 §:n mukaan viran perustamisesta päättää kaupunginvaltuusto.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus saattaa kaupunginvaltuustolle päätettäväksi, että konsernipalvelut-esikuntayksikköön perustetaan tietohallintojohtajan virka 1.3.2022 lukien.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

Perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 14.2.2022 § 102.

Asian esittely ja käsittely on historiatiedoissa.

Ehdotus

Kaupunginhallituksen päätösehdotus:

Kaupunginvaltuusto päättää, että konsernipalvelut-esikuntayksikköön perustetaan tietohallintojohtajan virka 1.3.2022 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginvaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä, tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Turun hallinto-oikeudelle on ilmoitettava:

1)      päätös, johon haetaan muutosta,
2)      miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3)      perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1)      päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2)      todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3)      asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet