Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Kilpailutuspäätös, lastensuojelun sijaishuollon palvelut

PRIDno-2022-217

Valmistelija

 • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi
 • Leila Linnainmaa, lastensuojelun päällikkö, leila.linnainmaa@porinperusturva.fi

Perustelut

Hankinnan kohteena ovat oheisessa tarjouspyynnössä määritellyt lastensuojelulain (417/2007) mukaiset ammatillisen perhekotihoidon ja ympärivuorokautisen laitoshoidon palvelut.

Tilaajina ovat Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Ulvila ja Merikarvia), Rauman ja Huittisten kaupungit, Säkylän ja Euran kunnat sekä Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kessote) ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä (Posa).

Hankinta on jaettu osiin seuraavasti:

1. Ammatillinen perhekotihoito

2. Perustason laitoshoito

3. Erityistason laitoshoito

4. Vaativan tason laitoshoito.

Palveluiden sisältö sekä vaatimukset on kuvattu liitteenä olevissa palvelukuvauksissa. Toimitusehdot ja laatuvaatimukset pysyvät vähintään tarjouspyynnön tasolla koko sopimuskauden. Tarjouspyyntö koskee uusia palvelusopimuksia sekä tämän hankinnan tilaajien aiemmilla sopimuksilla olevia asiakkaita, mikäli tarjoaja jättää hakemuksen tähän tarjouskilpailuun. Sopimukset tavoitteissa saada voimaan toukokuussa 2022.

Osatarjoukset:

Osatarjoukset voi jättää ammatillisesta perhekotihoidosta, perustason-, eritystason- ja vaativan tason laitoshoidosta.

Lisäksi tarjoajalla mahdollisuus tarjota myös sijoitusta jälkihoitojatkumona. Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä siihen osallistumatta jättäminen sulje tarjoajaa pois tarjouskilpailusta. Tarjousta ei voi antaa pelkästään jälkihuoltojatkumosta.

Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Hankintamäärät voivat muuttua asiakkaiden tarpeiden muuttuessa sekä palvelurakenteen ja painopisteiden muuttuessa. Mahdolliset kuntaliitokset tai organisaatiomuutokset (mm. vireillä oleva Suomen hallituksen hyvinvointialueiden valmistelu) voivat vaikuttaa sekä palvelun määrään että hankittavien palveluiden rakenteeseen.

Hankinnasta perustetaan dynaaminen toimittajarekisteri.

Tämän sopimuksen piiriin tullaan siirtämään tilaajan vanhat sopimukset, josta tarkempi kuvaus tarjouspyynnöllä kohdassa 'Hankinnan kohteen kriteerit.

Dynaaminen toimittajarekisteri on voimassa kolme (3) vuotta sen perustamisesta (varsinainen sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa voimassaolon jatkamisesta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

HANKINNAN ARVO

Tarjouspyyntöhetkellä Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella (sisältää Porin kaupungin, Ulvilan kaupungin ja Merikarvian kunnan), Euran, Huittisten, Rauman ja Säkylän kaupungilla sekä Kessotella ja Posalla on voimassa olevat sopimukset ammatillisesta perhekotihoidosta, ympärivuorokautisesta laitoshoidosta sekä vaativasta ympärivuorokautisesta laitoshoidosta.

Tarjouspyynnössä arvioitu hankinta-arvo on noin 90 000 000 €, alv 0 %, mahdolliset optiokaudet mukaan luettuna. Ennakoitu arvo on koko Satakunnan alueen arvioitu kokonaisarvo, sisältäen ammatillisen perhekotihoidon, perustason laitoshoidon, erityistason laitoshoidon sekä vaativan tason laitoshoidon. Vuositason volyymit ovat aiemmin olleet tilaajakohtaisesti seuraavat:

Rauma 3,2 M€, Huittinen 600 000€, Posa 1,8 M€, Säkylä 1,4 M€, Kessote 2,3 M€, Pori 7 M€, Eura 1,5 M€

Ilmoitettu ennakoitu arvo tai tilaajakohtaiset volyymit eivät sido palvelun tilaajia, vaan palveluja hankitaan vain tarpeiden mukaisesti.

DYMAAMINEN TOIMITTAJAREKISTERI

Hankinnassa on kyse julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) liitteen E mukaisesta sosiaali- ja terveyspalveluhankinnasta.

Hankinta toteutetaan dynaamisena toimittajarekisterinä (jatkossa toimittajarekisteri), joka tarkoittaa tilaajan itsensä suunnittelemaa, hankintalain periaatteiden mukaista, puitejärjestelyn kaltaista menettelyä hankinnan kohteena olevien palveluiden hankkimiseen. Kaikki soveltuvuusvaatimukset ja hankinnan ehdot täyttävät toimijat hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin.

Palvelutilaukset tehdään kokonaistaloudellisen edullisuuden mukaisesti. Etusijajärjestyksen muodostavat asiakkaan yksilölliset tarpeet ja palvelun hinta. Kukin tilaava taho tekee palvelutilaukset toimittajarekisterin piirissä olevista palveluntuottajilta sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli asiakkaan tarpeeseen vastaavia saman veroisia palveluntuottajia on useita, toteutetaan valinta toimittajarekisterin mukaisessa etusijajärjestyksessä.

Sopimuskaudella tilaaja julkaisee vuosittain ohjeet ja ajankohdat toimittajarekisteriin hakeutumisesta. Ohjeet julkaistaan toimittajarekisterissä, Tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa niin, että kaikki voivat niihin tutustua. Ilmoitus löytyy koko toimittajarekisterin voimassaoloajan myös Hankintailmoitukset.fi -sivustolta.

Toimittajarekisteriin perustuvia hankintoja voidaan tehdä toimittajarekisterin perustamisesta lähtien sen keston loppuun saakka.

HAKEMUKSEN JÄTTÄMINEN:

Hankintailmoitus julkaistiin Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) 4.2.2022.

Toimittajarekisteriin hakeutuminen tapahtui toimittajarekisterin perustamisen yhteydessä jättämällä tarjouspyynnön mukainen hakemus osoitteessa www.tarjouspalvelu.fi/pori 28.2.2022 mennessä.

Tämän jälkeen uusien toimijoiden hakeutuminen ja tarvittaessa vanhojen hakemusten päivittäminen tapahtuu vuosittain tammi-helmikuussa aikana, jolloin toimittajarekisterihaku on auki noin yhden (1) kuukauden ajan. Uusien toimijoiden sopimukset alkavat vuosittain 1.5. Haun aukeamisesta ja tarkemmista ajankohdista tiedotetaan vuosittain www.tarjouspalvelu.fi/pori -portaalissa.

SAADUT TARJOUKSET:

Määräaikaan mennessä hakemuksia saatiin 239, jotka lueteltu liitteessä 1, saapuneet tarjoukset.

HAKEMUSTEN HYVÄKSYMINEN:

Liitteellä 1 on mustalla tekstillä merkattu hakemukset, jotka täyttivät asetetut vähimmäisvaatimukset ja hyväksytään mukaan toimittajarekisteriin.

Uudet perustettavat yksiköt hyväksytään mukaan ehdollisina, kunnes kaikki vaadittavat selvitykset on toimitettu tilaajalle ja ne on tilaajan toimesta hyväksytty palvelun aloittamispäivänä. Nämä yksiköt mainittu liittessä 1 maininnalla ”UUSI YKSIKKÖ”.

Seuraavat hakemukset hylätään tarjouspyyntöä vastaamattomina:

 1. Go Strong Oy, Jänismetsä
 2. Helsingin Diakonissalaitos, Kasvunkoti Onni,
 3. Humanan Kallio Oy, Nuorisokoti Tikki, os. Sauma,
 4. Perhekoti Satulinna Oy
 5. Perhekuntoutuskeskus Lauste ry, Kalliorinne
 6. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Raitti
 7. Pienryhmäkoti Puolenhehtaarin Metsä Oy, Metsätähti
 8. Sospro Etelä-Pohjanmaa Oy, Vaahteramäen Torppa
 9. Sospro Etelä-Pohjanmaa Oy, Vaahteramäen Tupa
 10. Sospro Kanta-Häme Oy, Pähkylä
 11. Sospro Oy, Verso Mynämäki
 12. Sospro Pirkanmaa Oy, Kankaantaka 1
 13. Sospro Satakunta Oy, Ravanikodin peruslastenkoti Kersantti
 14. Sospro Satakunta Oy, Ravanikodin erityislastenkoti Kapteeni

Hylätyt hakemukset eivät täyttäneet tarjouspyynnön mukaisia henkilöstöä koskevia vaatimuksia.

Tarjousvertaililu ja etusijajärjestys on esitetty liitteellä 2,

Ehdotus

Esittelijä

 • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Porin perusturvalautakunta päättä, että hankinnasta muodostetaan dynaaminen toimittajarekisteri edellä mainitulle sopimuskaudelle ja siihen hyväksytään mukaan kelpoisuusvaatimukset täyttäneet hakemukset  ja hylätään pykälässä mainitut hakemukset jotka eivät täyttäneet tarjouspyynnössä esitettyjä vaatimuksia. 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

 • Mika Aho, intressijäävi

Kokouskäsittely

Mika Aho poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Puheenjohtajana pykälässä toimi Minka Leino-Holm

Tiedoksi

Hakijat, Porin Perusturva Sosiaali- ja perhepalvelut/lastensuojelu, Porin hankintatoimi, Rauman kaupunki, Huittisten kaupunki, Säkylän kunta, Euran kunta, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

käyntiosoite: Otavankatu 5 A, 3 krs.
puhelin (02) 623 4470
faksi (02) 634 9417
sähköposti: kirjaamo@pori.fi

Viraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

 1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

 2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

 3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Jos kyseessä puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jos kyseessä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Jos hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

TAI

Jos hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suorahankinnassa

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

TAI

Jos hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

TAI

Jos hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);

3) vaatimusten perustelut;

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi