Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 LISÄPYKÄLÄ: Täyttölupapyyntö, työsuhteet, perusturva (lisäpykälä)

PRIDno-2022-1417

Valmistelija

  • Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Sosiaali-​ ja terveydenhuollossa toiminta edellyttää riittävää sosiaali-​ ja terveysalan henkilöstön työpanosta turvaamaan tarvittava hoito,​ hoiva ja palvelu,​ jotta asiakas-​ ja potilasturvallisuus ei vaarannu ja tehtävät saadaan toteutettua toiminnalle määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Terveys-​ ja sairaalapalveluiden,​ iäkkäiden sekä sosiaali-​ ja perhepalveluiden  palvelujohtajat ovat tehneet perusturvajohtajalle esitykset työsuhteiden täyttöluvista. Täyttölupapyynnöt,​ jotka perustuvat henkilöstösuunnitelmaan,​ on käyty läpi perusturvan johtoryhmässä,​ tarkastettu määrärahan riittävyys sekä työsuhteen täyttämisen tarve. Perusteluina ovat asiakkaiden/potilaiden tarvitsema hoiva ja hoito,​ kotihoidon resurssien turvaaminen,​ ympärivuorokautisen hoidon laskennallinen mitoitus ja lain tuoma vaatimus henkilöstön määrästä suhteessa asiakasmäärään sekä sosiaalihuoltolain mukaisen toiminnan vaatimus. Esitykset eivät lisää perusturvan vakituista henkilöstömäärää,​ koska pyynnöt perustuvat työntekijöiden irtisanoutumisiin.

Sosiaali- ja perhepalvelut

lähihoitajan työsuhde, 73493233 ja 734931087, vammaispalveluiden asumispalvelut, Asumisyksikkö Poiju->ulkoinen haku

sosiaaliohjaajan työsuhde, 48337081, vammaispalveluiden työ- ja päivätoiminta, Ojantien toimintakeskus-> ulkoinen haku

 

Terveys- ja sairaalapalvelut

sairaanhoitajan työsuhde, Läntinen Sotekeskus-> vakinaistaminen ilman hakua

terveydenhoitajan työsuhde, 52975057, neuvolapalvelut -> sama sijainen jatkaa ja sen jälkeen  vakinaistaminen 1.8.2022 alkaen

fysioterapeutin työsuhde, 10895045, kuntoutuspalvelut -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490378, Kotiin annettavat palvelut

osastonsihteerin työsuhde, 53042088, terveys- ja sairaalapalvelut, Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -> uudelleensijoitus/ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 73493833,  Noormarkun kotiinkuntoutusosasto -> ulkoinen haku

 

Iäkkäiden palvelut

sairaanhoitaja, muistihoitajan tehtävät, ennaltaehkäisevät palvelut-> sisäinen haku

sairaanhoitajan työsuhde 46490209 Palvelukoti Palmu-Pori    ->vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 71858265, Palvelukoti Palmu-Pori -> vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde 73493963, Palmu-Pori ->ulkoinen haku

lähihoitajan   työsuhde, 37730044, Palvelukoti Poppana -> vakinaistaminen ilman hakua

lähihoitajan työsuhde, 20405095, Länsi-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 20405048, Itä-Porin kotihoito -> ulkoinen haku

lähihoitajan työsuhde, 71858032 ja 73493927 , kotihoidon varahenkilöstö -> ulkoinen haku

sairaanhoitajan työsuhde, 46490428, kotihoidon varahenkilöstö -> ulkoinen haku

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää lähettää työsuhteiden täyttölupapyynnön kaupunginhallituksen päätettäväksi

Päätös

Päätös esityksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, palvelujohtajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.