Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Liittyminen Sarastia Oy:n puitesopimukseen hammashoitoyksiköiden hankinnasta

PRIDno-2022-1393

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturvalla on mahdollisuus liittyä Sarastia Oy:n kilpailuttamaan hammashoitoyksiköiden puitesopimukseen. Perusturva on ollut mukana aikaisemminkin vastaavassa sopimuksessa ja edellinen puitesopimus päättyi 4.5.2021. Ehdotetaan, että Porin perusturva liittyy Sarastia Oy:n puitesopimukseen, koska Satakunnan hyvinvointialueen aloituksen 1.1.2023 vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista, että Porin perusturva kilpailuttaa itse tälle vuodelle hammashoitoyksiköiden palveluntarjoajan. Satakunnan yhteiskilpailutusta ei myöskään tässä vaiheessa voida tulevien organisaatiomuutosten takia tehdä.

Sarastia Oy:n puitesopimus on voimassa 14.5.2025 asti, mutta sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika, jolloin sopimuksen irtisanominen on mahdollista, mikäli Satakunnan hyvinvointialueen sopimusjärjestelyt sitä vaativat. Sopimus voidaan myös siirtää Satakunnan hyvinvointialueelle.

Hankintatarpeita tälle vuodelle on kahden hammashoitoyksikön uusinta. Nämä on tarkoitus hankkia Leasing-sopimuksella. Yhden yksikön hankintahinta on noin 27 000 € eli suunniteltu kokonaishankintahinta vuodelle 2022 on noin 54 000 €.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää, että Porin perusturva liittyy Sarastia Oy:n kilpailuttamaan hammashoitoyksiköiden yhteishankintasopimukseen ja valtuuttaa johtavan ylihammaslääkäri Katja Lepistön ja suunnittelija Milla Waltenbergin aloittamaan tarvittavat toimenpiteet sopimukseen liittymiseksi. Perusturvalautakunta päättää, että tarvittavat hammashoitoyksiköt hankitaan puitesopimuksen puitteissa annettujen tarjoushintojen mukaisesti.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Hankintapalvelut, Sarastia Oy, suunnittelija Milla Waltenberg, johtava ylihammaslääkäri Katja Lepistö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi