Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Optiovuoden käyttöönottaminen lääkkeiden koneellisessa annosjakelupalvelussa

PRIDno-2022-1293

Valmistelija

  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin perusturva on kilpailuttanut 16.4.2019 julkaistulla hankintailmoituksella (tarjouspyyntö PRIDno-2019-1657) Porin perusturvan   yhteistoiminta-​ alueella iäkkäiden palveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden sekä vammaispalveluiden asumispalveluyksiköiden asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun.

Porin perusturvalautakunta on päätöksellään 19.06.2019, § 143 valinnut lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun palveluntuottajaksi itäiselle alueelle (pois lukien Lavia) Porin Karhu apteekki ryhmittymän, ​ läntiselle alueelle Porin Karhu apteekin ryhmittymän, ​ pohjoiselle alueelle (pois lukien Merikarvia) Porin Karhu apteekin ryhmittymän, ​ Merikarvian alueelle Merikarvian apteekin sekä Lavian alueelle Lavian apteekin sopimuskaudelle 1.9.2019 -​ 3.8.2022. Sopimus sisältää mahdollisuuden optiovuosien 1+1 käyttöönottoon. Mahdollisen option käytöstä tilaaja ilmoittaa palveluntuottajalle 60 vrk ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä. Mikäli optio otetaan käyttöön, sopimuksen ehdot pysyvät ennallaan.

Uusi kilpailutus ei ole tässä kohdin tarkoituksenmukaista, koska Porin perusturvan palvelut siirtyvät 1.1.2023 perustettavalle hyvinvointialueelle. Uusi kilpailutus toteutettaisiin vasta optiovuoden 2023 aikana. Edellä esitetyn perusteella esitetään käyttöönotettavaksi lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelun optiovuosi ajalle 4.8.2022-3.8.2023 voimassa olevan sopimuksen ja muiden ehtojen mukaisesti.

Palveluntuottajien kanssa on keskusteltu ja he ovat valmiita ottamaan optiovuoden käyttöön.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää ottaa käyttöön optiovuoden ajalla 4.8.2022-3.8.2023 iäkkäiden palveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden sekä vammaispalveluiden asumispalveluyksiköiden asiakkaiden lääkkeiden koneellisen annosjakelupalvelussa.

 

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin Karhu apteekki ryhmittymä, Merikarvian apteekki, Lavian apteekki 

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi