Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Selvityspyyntö koskien vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksaa

PRIDno-2022-989

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungille on saapunut 21.2.2022 päivätty kirje Oikeuskanslerinvirastosta koskien kantelua vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksaan liittyen. Kantelija arvostelee sitä, että kaupungissa on vuosikausi ollut voimassa hänen mielestään lainvastainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelun taksa. Kantelija viittaa perusturvalautakunnan kuljetuspalvelun taksaa koskeneen kuntalaisaloitteen johdosta 18.2.2021 tekemään päätökseen § 59, jossa on todettu "Porin perusturvan vammaispalveluiden kuljetuspalveluasiakkaisiin kuuluvat koko yhteistoiminta-alueen asiakkaat, joten tarkalleen saman omavastuun maksaminen julkisen liikenteen hintana, kuin terve ihminen maksaisi matkasta on mahdotonta tällä hetkellä". Kantelijan käsityksen mukaan taksan tulisi määräytyä julkisen liikenteen taksan mukaisesti ollakseen lainmukainen.

Porin perusturvan vammaispalveluissa kuljetuspalvelun omavastuuosuudet määräytyvät linja-autoliikenteen kilometritaksan mukaisesti, kertalipun hinnalla. Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista § 6 mukaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun laina 8 §:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista voidaan periä enintään paikkakunnalla käytettävissä olevan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai siihen verrattavissa oleva kohtuullinen maksu. Porin perusturvan vammaispalvelut ovat määritelleet omavastuutaksan kohtuullisen maksun mukaisesti.

Porin kaupungin alueella on erilaisia julkisen liikenteen taksoja muun muassa cityliikenteen 1 € maksu tai Porin Linjojen muut taksat, jotka eroavat hieman muun linja-autoliikenteen taksoista. Porin kaupungin ulkopuolella tehtävillä matkoilla julkisella liikenteellä on myös erilaisia taksoja. Julkisen liikenteen markkinoille on tullut yrityksiä, jotka tarjoavat pitkiäkin matkoja muutaman euron hintaan. Nopeat varaajat hyötyvät näistä matkoista eniten. Julkisen liikenteen hinnoittelu on vapautunut ja hinnat vaihtelevat toisistaan

Porin perusturva vastaa koko yhteistoiminta-alueen vammaispalveluiden järjestämisestä Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueella joten saman omavastuun määrittäminen koko yhteistoiminta-alueella kaikkia asiakkaita koskevana ei ole käytännössä mahdollista. Yhteistoiminta-alueella on erilaisia käytäntöjä järjestää julkista liikennettä mm. Porissa cityliikenne yksittäisllä linjoilla ja Ulvilassa ikäihmisten palvelulinjakokeilu, molemmissa lippujen taksat poikkevat muista julkisen liikenteen taksoista.

Porin perusturvan vammaispalvelut on kilpailuttanut sote-kyydinvälityksen ja liikennöitsijät vuoden 2021 aikana.  Kuljetuspalveluissa on autoilijoilla kilometrien mukaiset hinnat ja asiakkaiden omavastuuosuus määräytyy myös kilometrien sekä mahdollisten muiden matkahintaan alentavien tekijöiden mukaan esimerkiksi työmatkat. Hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen kokonaisuudessa myös kuljetuspalveluiden käytännöt pyritään yhtenäistämään. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta esittää yllä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle perusturvalautakunnan lausuntona. Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Tiedoksi

Porin kaupunginhallitus

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.