Perusturvalautakunta, kokous 24.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Valvontakertomukset 2021

PRIDno-2022-1302

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@porinperusturva.fi
  • Pirjo Rehula, iäkkäiden palveluiden palvelujohtaja, pirjo.rehula@porinperusturva.fi
  • Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturva tuottamat palvelut ja yksityisiltä palveluntuottajilta hankittavien palvelujen lakisääteisyys ja laadun toteutuminen edellyttävät valvontaa. Kunnalla on ensisijainen vastuu toiminnan lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta. Valvontavastuu koskee kaikkea kunnan järjestämisvastuulla olevaa toimintaa. Valvonnan avulla varmistetaan, että toiminta järjestetään päätösten ja sopimusten mukaisesti. Mahdollisiin epäkohtiin on puuttuva viiveettä.

Iäkkäiden valvontakäynneillä kiinnitettiin erityistä huomiota muun muassa henkilöstön riittävyyteen, lääkehoitoon, hoito- ja palvelusuunnitelmiin sekä omavalvontasuunnitelmien sisältöön. Palveluntuottajilta edellytettiin havaittujen epäkohtien korjaamista ja tarvittaessa toimintaa valvottiin tehostetusti, mikä tarkoitti, että yksikköön tehtiin useampi käynti tai pyydettiin kirjallisia lisäselvityksiä. Valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajille järjestettiin yhteistyötapaamisia.

Sosiaali- ja perhepalveluissa toteutettiin valvontakäyntejä yhteistoiminta-alueella sijaitseviin lastensuojelulaitoksiin, kehitysvammaisten ja vammaisten asumisyksiköihin sekä työtoiminnan yksikköön Satakunnan alueella.

Psykososiaalisten valvontakäyntien yhteydessä on erityisesti kiinnitetty huomiota tiloihin, osaamiseen, henkilöstömäärään, asiakassuunnitelmiin ja niiden sisältöön sekä yksikön toteuttamaan kuntoutumista edistävään toimintaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta päättää merkitä tiedoksi valvontaraportit vuodelta 2021.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Esteellisyys

  • Mika Aho, intressijäävi

Kokouskäsittely

Mika Aho poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana pykälän käsittelyn ajan toimi Minka Leino-Holm.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.