Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 1.3.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön rekrytointi

PRIDno-2021-6057

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos on jättänyt kaupungin sisäisen täyttölupahakemuksen laitospäällikön toimesta.  Kaupunginhallitus on myöntänyt täyttöluvan (§36, 17.1.2022). Laitospäällikön toimi vapautuu johtaja Ismo Lindforsin johtajan virkaan liittyvän koejan päättymisen 28.2.2022 jälkeen, kun Lindfors on irtisanoutunut aiemmasta laitospäällikön toimestaan. Laitospäällikön tehtävän hoito on järjestetty väliaikaisesti varsin monimutkaisin sisäisuusjärjestelyin.

Porin Veden päälliköiden rekrytointi kuuluu toimintasäännön mukaan johtokunnan vastuulle. Laitospäällikön toimen sisäinen hakuilmoitus valintakriteereineen olisi tarkoituksenmukaista olla seuraava:

"Porin Vesi hoitaa toiminta-alueensa veden hankinnan, käsittelyn ja jakelun sekä viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen kilpailukykyiseen hintaan asiakkaiden odotukset ja tarpeet mahdollisimman hyvin täyttäen sekä ympäristöasiat halliten. Kunnallinen vesihuolto.

Laitospäällikkö toimii Porin Veden toisen päätoimintayksikön; laitosyksikön, johtajana ja tarvittaessa Porin Veden johtajan toisena sijaisena. Laitospäällikön toimi on vedentuotannon ja jätevedenpuhdistuksen toiminnan varmistamisen, investointien ylläpidon ja toimintojen kehittämisen vuoksi välttämätöntä täyttää.

Porin Veden laitosyksikön hoitamia vesihuollon tehtäväkokonaisuuksia ovat:

 • Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, paineenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kunnossapito, rakentaminen ja saneeraus.
 • Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuvesistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäiliöissä ja verkostossa.
 • Lietteiden käsittely ja sijoittaminen.

Laitospäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo laitosyksikön toimintaa.

Hän mm.:

 • huolehtii siitä, että yksikön talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat valmistellaan ja toteutetaan asianmukaisesti
 • vastaa asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista;
 • huolehtii yhteydenpidosta laitosyksikön yhteistyötahojen kanssa
 • vastaa yksikön palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista ja henkilöstön työhyvinvoinnista sekä
 • vastaa yksikkönsä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä

Kelpoisuusvaatimuksina ovat:

 • laitosyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto ja vähintään kymmenen (10) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltolaitosten käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä

tai

 • laitosyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoiltolaitosten käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä

ja

 • esimieskokemusta vesihuollon toimialalta

Lisäksi edellytetään:

Hyviä tietoteknisiä valmiuksia, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Työelämän englannin kielen hallintaa.

Vaaditut luvat ja sertifikaatit:

Ajokortti B-luokka"

Ehdotus

Esittelijä

Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta käynnistää Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön rekrytoinnin ja julkaisee laitospäällikön virasta kuvauskohdassa esitetyn mukaisen kaupungin sisäisen rekrytointi-ilmoituksen. Rekrytoinnin toteuttamisen edellytys on laitospäällikön toimen vapautuminen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Johtokunta päätti § 4, 26.1.2022, käynnistää Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön rekrytoinnin ja julkaista laitospäällikön toimesta kaupungin sisäisen rekrytointi-ilmoituksen, joka oli seuraavanlainen:

"Laitospäällikkö toimii Porin Veden toisen päätoimintayksikön; laitosyksikön, johtajana ja tarvittaessa Porin Veden johtajan toisena sijaisena.

Porin Veden laitosyksikön hoitamia vesihuollon tehtäväkokonaisuuksia ovat:

-Vedenpuhdistamoiden, pohjavesilaitosten, paineenkorotusasemien, vesisäiliöiden ja jätevedenpuhdistamoiden suunnittelu, käyttö, kunnossapito, rakentaminen ja saneeraus.

-Veden laadun tarkkailu hankinta- ja purkuvesistöissä, laitoksilla, puhdistamoilla, vesisäiliöissä ja verkostossa.

-Lietteiden käsittely ja sijoittaminen.

Laitospäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo laitosyksikön toimintaa.
Hän mm.:
-huolehtii siitä, että yksikön talouden ja toiminnan suunnitteluun ja seurantaan liittyvät asiat valmistellaan ja toteutetaan asianmukaisesti
-vastaa asetettujen tulos- ja laatutavoitteiden toteutumisesta sekä valvoo toiminta- ja henkilöstösuunnitelman toteutumista;
-huolehtii yhteydenpidosta laitosyksikön yhteistyötahojen kanssa
-vastaa yksikön palvelujen tuottamisesta ja kustannuksista
-vastaa alaisensa henkilöstön työhyvinvoinnista sekä
-vastaa yksikkönsä sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä

Rekrytoinnin toteuttamisen edellytys on laitospäällikön toimen vapautuminen Porin Veden johtajan koeajan päättymisen 28.2.2022 jälkeen.

Kelpoisuusvaatimuksena on laitosyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva ammattikorkeakoulussa suoritettu insinöörin tutkinto ja vähintään kymmenen (10) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltolaitosten käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä
tai
-laitosyksikön toiminnan johtamiseen soveltuva diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto ja vähintään viisi (5) vuotta työkokemusta vaativista vesihuoltolaitosten käyttö-, suunnittelu- tai rakennuttamistehtävistä ja esimieskokemusta vesihuollon toimialalta

Arvostamme hyviä tietoteknisiä valmiuksia, sujuvaa kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa. Työelämän englannin kielen hallintaa, sekä B-ajokorttia.

Sisäiseen hakuun voivat osallistua kaikki ne, joilla on hakuaikana palvelussuhde Porin kaupunkiin."

Hakuaika oli 27.1.-11.2.2022. Hakemuksia saapui yksi. Tehtävää hakee Teppo Tapiainen, joka on toiminut laitospäällikön sijaisena 12.7.2021 alkaen ja täyttää asetetut kelpoisuusvaatimukset. Tapiaisen hakemus on liitteenä. Johtokunnalla on mahdollisuus haastatella Tapiaista kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta valitsee Porin Vesi, liikelaitoksen laitospäällikön toimeen Teppo Tapiaisen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Teppo Tapiainen poistui päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Sarastia, Hr-Yksikkö, Teppo Tapiainen

Liitteet

Oheismateriaali