Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Porin Veden jätevedenpuhdistamoiden vuosiraportit 2021

PRIDno-2022-194

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, vs. laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Luotsinmäen keskuspuhdistamon sekä Reposaaren ja Lavian puhdistamoiden vuosiraportit 2021 ovat valmistuneet. Puhdistustulosten yhteenvetotaulukko ja puhdistamoiden vuosiraportit ovat liitteinä.

Luotsinmäen keskuspuhdistamon toiminta oli erittäin hyvää koko vuoden 2021 ajan. Puhdistamolla saavutettiin erinomaiset puhdistustulokset. Jäteveden sisältävän kiintoaineen, biohajoavan aineen (BOD7ATU) ja fosforin puhdistustehot ylittivät kaikki selvät vaatimukset. Typen puhdistusteho oli 87 % ja ylitti selvästi vuosikeskiarvon 70 %:n vaatimuksen. Lähtevän veden fosforipitoisuuden keskiarvo oli 0,076 mg/l, joka alittaa selvästi lupaehdon maksimiarvon 0,30 mg/l. Tulosten perusteella Luotsinmäen keskuspuhdistamo on edelleen yksi maan parhaiten toimivista jätevedenpuhdistamoista.

Myös Lavian puhdistamon tulokset olivat todella hyviä ja lupaehtojen vaatimusten mukaisia.

Reposaaren puhdistamon tulokuorma kasvoi heinäkuussa ja puhdistustulos heikkeni BOD:n, fosforin ja kiintoaineen osalta. Tilanne normalisoitui säätötoimenpiteillä ja elokuun tarkkailutulokset täyttivät tavoitearvot. Poikkeamasta johtuen vuotuinen käsittelyteho jäi alle tavoitteen fosforin osalta. Muilta osin käsittelyteholle ja vesistöön johdettavan veden pitoisuuksille asetetut tavoitteet täyttyivät.

Ahlaisten puhdistamon toiminta loppui vuonna 2021 ja laitos on purettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Luotsinmäen keskuspuhdistamon sekä Reposaaren ja Lavian puhdistamoiden vuosiraportit 2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.