Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Porin Veden palveluhinnasto 1.3.2022 alkaen

PRIDno-2021-6058

Valmistelija

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Perustelut

Porin Vesi, liikelaitos tekee asiakkaan tilauksesta erilaisia vesihuoltoon liittyviä töitä, joiden kustannukset veloitetaan asiakkaalta. Näitä ovat mm. tonttijohtojen uudisrakentaminen, saneeraus ja korjaus, vesimittareihin liittyvät työt sekä mittaus- ja kuvauspalvelut. Osa töistä tehdään tuntiveloituksella ja osalle on määritelty kokonaishinta. Tilaustyölaskutuksen kokonaismäärä on ollut noin 300 000 €/vuosi. Lisäksi Porin Vesi ottaa vastaan lietteitä ja jätevesiä keskuspuhdistamolle tyhjennettävistä säiliöautoista.  Autolla kuljetettujen jätevesien ja lietteiden laskutus on ollut noin 400 000 €/vuosi.

Voimassa oleva, Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunnan hyväksymä hinnasto on otettu käyttöön 1.2.2020. Hinnasto on liitteenä.

Liitteenä on myös esitys uudeksi palveluhinnastoksi 1.3.2022 alkaen. Uutena asiana hinnastossa on tarkennus, jonka mukaan tonttijohdon haaroitus tai ylimääräinen liittymä työmaa-aikaiselle vedelle on luvallinen vain omalla sopimuksella.

Hintoihin esitetään pääsääntöisesti 10 %:n korotusta. Tilaustöiden osalta korotus perustuu yleisten rakennuskustannusten voimakkaaseen kohoamiseen. Rakennuskustannusindeksi on noussut 9,3% ajalla 11/2019-11/2021. Reaalihinnankorotusta korotuksesta on siten 0,7 %. Vesimittarin 20 mm:n liitosien hinnankorotus on noin 32 %, koska voimassa olevan palveluhinnaston mukaisissa halvemmissa liitososissa ilmeni laatuongelmia.

Vesikioskin avaimen hinta on esityksessä entinen, koska se on sidottu pientalon 20 mm:n vesimittarin perusmaksuun, jota ei ole korotettu. Todetun luvattoman tonttiventtiilin avauksen tai liittymän käyttöönoton sekä takaiskuventtiilin puuttumisen rakennusaikaisessa veden ottamisessa hinta on sama tasasumma kuin aiemmin.

Säiliöautoilla tuotavien lietteiden ja jätevesien taksankorotus perustuu Luotsinmäen keskuspuhdistamon käyttökustannusten merkittävään kohoamiseen yleisen hintatason nousun ja erityisesti uuden 20 % aiempaa korkeamman puhdistamolietteen käsittelyhinnan vuoksi.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Johtokunta hyväksyy esityksen liitteenä olevan Porin Vesi, liikelaitoksen uuden palveluhinnaston otettavaksi käyttöön 1.3.2022 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Porin Vesi, liikelaitoksen työlaskutus