Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 26.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Porin Veden tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusiminen

PRIDno-2023-3326

Valmistelija

  • Teppo Tapiainen, laitospäällikkö, teppo.tapiainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on hyväksynyt resurssiviisaan kiertotalouden tiekartan § 453, 9.10.2023. Tiekartan toimenpiteenä 3.J.81 on öljylämmityksestä luopuminen kaupungin kiinteistöissä.

Porin Veden Harjakankaan tekopohjavesilaitoksella on päälämmitysjärjestelmänä öljylämmitys.

Porin Vesi, liikelaitos on teettänyt suunnitelman öljylämmityksen korvaamiseksi järjestelmällä, jossa käytetään hyväksi puhtaassa vedessä olevaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia otetaan talteen lämmönvaihtimien ja lämpöpumppujen avulla. Lisäksi urakassa uusitaan ja lisätään ilmalämpöpumppuja laitoksen toimisto-osaan jäähdytykseen ja lämmityskäyttöön.

Porin Vesi, liikelaitos on pyytänyt tarjouksia lämmitysjärjestelmän uusimisesta avoimella menettelyllä. Määräaikaan mennessä oli saapunut kolme tarjousta.

Vertailuperusteena oli tarjoajan sitoutuminen pyydettyihin hyötysuhdearvoihin eri toimintapisteissä, yrityksen referenssit vastaavista kohteista ja kohteeseen esitetyn työnjohtajan referenssit vastaavista kohteista sekä toteutuksen kokonaishinta. Valinnan painotus on 30% laatupisteistä ja 70% tarjouksen kokonaishinnassa.

Tarjousvertailu on liitteenä. Tarjousvertailun perusteella korkeimman pistemäärän saaneen tarjouksen jätti Talotekniikka Rauhanen Oy.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ismo Lindfors, johtaja, ismo.lindfors@pori.fi

Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta valitsee Harjakankaan tekopohjavesilaitoksen lämmitysjärjestelmän uusintaan urakoitsijaksi parhaimman tarjouspyynnön mukaisen vertailutuloksen saavuttaneen Talotekniikka Rauhanen Oy:n, joka on tarjonnut urakkaa hintaan 338.800,00 €, alv 0 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjoajat

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

HANKINTAOIKAISUOHJE

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 123 §:n mukaan hankintayksikön päätöksen poistamiseen ja muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun peruuttamiseen sekä asian uudelleen ratkaisemiseen sovelletaan, mitä hankintaoikaisusta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) 132–135 §:ssä säädetään.

Hankintalain 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu).

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti ja asianosainen on antanut suostumuksensa siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi

KUNNALLINEN OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen ja kuntalain137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin Vesi
PL 5, 28101 Pori
Ulasoorintie 7
porinvesi@pori.fi