Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta, kokous 29.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Satakunnan pelastuslaitoksen investointisuunnitelma 2022

PRIDno-2021-4801

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen investointien taso on vuosittain 1 400 000 euroa, joka vastaa käytännössä kirjanpidon poistojen osuutta. Johtokunta käsittelee investointisuunnitelman normaalisti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa hyväksytään syksyllä ennen talousarviovuotta ja toinen osa hyväksytään, kun on saatu päätökset mahdollisesta ulkopuolisesta rahoituksesta, mikä tapahtuu käytännössä johtokunnan kesäkuun kokouksessa.

Pelastuslaitoksen investointisuunnitelma vuodelle 2022 on tarpeen käsitellä alustavasti pelastuslaitoksen johtokunnassa jo ennen kuin Porin kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta, jotta raskaan kaluston investointien osalta voidaan julkistaa ehdolliset tarjouspyynnöt. Pelastuslaitoksen investointien toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jonka toteuttaminen kalenterivuoden kuluessa, erityisesti raskaan pelastuskaluston osalta, on haastavaa pitkien toimitusaikojen johdosta. On myös syytä olettaa, että koronaepidemia tulee edelleen vaikuttamaan yhteiskunnan ja eri tuotannonaloihin toimintaan siten, että toimitusajat pitkittyvät aiemmasta. Kun hankintamenettely käynnistetään ehdollisena, pelastuslaitos voi solmia hankintapäätökset kaupunginvaltuuston talousarviopäätöksen saatua lainvoiman.

Esitetään, että johtokunta hyväksyy alustavasti liitteessä esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, jotta voidaan käynnistää niitä koskeva kilpailutus ja muut prosessit. Nämä tehdään maininnalla ja varauksella, jonka mukaan hankinnat ovat sidoksissa saatavaan rahoitukseen.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy alustavasti esitetyt pelastuslaitoksen investoinnit, delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille. Uusitavan kaluston kiertosuunnitelma on viitteelinen, jota voidaan muuttaa pelastusjohtajan päätöksellä kalustomestarin esityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta on 26.10.2021 päättänyt vuoden 2022 investointikohteista. Investointisuunnitelmaa on vuosittain täydennetty sen mukaan, kun investointihankkeisiin mahdollisesti saatavista avustuksista on tullut päätös. Kuluvan vuoden investointeihin palosuojelurahasto on myöntänyt avustusta nostolavan ja sammutusauton hankintoihin yhteensä 136 000 euroa. Johtokunnan aiemmin päättämistä investointihankkeista osa on keskeytetty, koska saadut tarjoukset ylittivät huomattavasti investointiin varatun määrärahan tai investoinnin ehtona ollut myönteinen avustuspäätös ei ole toteutunut. Osa kuluvan vuoden investoinneista tulee alittamaan kohteelle varatun määrärahan ja osa edellyttää johtokunnalta lisämäärärahaa ennen kuin hankintasopimus voidaan tehdä. Sitomattomia investointimäärärahoja on tällä hetkellä noin 246 000 euroa, jossa on huomioituna päätettyjen investointikohteiden lisärahoitustarve ja myönnetyn määrärahan alittavat investointikohteet.

Uudet investointihankkeet on esitetty täydennetyssä investointisuunnitelmassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta hyväksyy esitetyt investointimäärärahojen uudelleenkohdennukset ja päättää uusista investointikohteista suunnitelman mukaan. Johtokunta delegoi suunnitelman mukaiset hankintapäätökset pelastusjohtajalle ja osoittaa hankkeiden valmistelun nimetyille vastuuhenkilöille. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta päätti 20.9.2022 investointisuunnitelman täydentämisestä. Yhtenä täydennyskohteena oli Kanta-Porin paloaseman jakeluaseman kunnostaminen, johon varattiin 40 000 euron määräraha. Tarjouspyyntöihin ei ole kuitenkaan saatu yhtään tarjosta, eikä myöskään neuvottelumenettelyllä tarvittaville töille ole löytynyt suorittajaa. Tämän johdosta on perusteltua siirtää vapautuva investointimääräraha pelastuskaluston investointiin. Muilta osin investointisuunnitelmaan ei ole tulossa muutostarpeita.

Ehdotus

Esittelijä

Jyri Leppäkoski, jyri.leppakoski@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää kohdistaa polttoaineen jakeluaseman kunnostamiseen varatun 40 000 euron määrärahan pelastuskaluston investointeihin.

Päätös

Asiaa ei käsitelty, koska kokous ei ollut päätösvaltainen.

Valmistelija

  • Petri Ekberg, hallintopäällikkö, petri.ekberg@satapelastus.fi

Perustelut

Pelastuslaitoksen johtokunta päätti 20.9.2022 investointisuunnitelman täydentämisestä. Yhtenä täydennyskohteena oli Kanta-Porin paloaseman jakeluaseman kunnostaminen, johon varattiin 40 000 euron määräraha. Tarjouspyyntöihin ei ole kuitenkaan saatu yhtään tarjousta, eikä myöskään neuvottelumenettelyllä tarvittaville töille ole löytynyt suorittajaa. Tämän johdosta on perusteltua siirtää vapautuva investointimääräraha pelastuskaluston investointiin. Muilta osin investointisuunnitelmaan ei ole tulossa muutostarpeita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Pelastuslaitoksen johtokunta päättää kohdistaa polttoaineen jakeluaseman kunnostamiseen varatun 40 000 euron määrärahan pelastuskaluston investointeihin.

Päätös

Johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan pelastuslaitos: tekninen päällikkö Markku Rintala