Sivistyslautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 296 Päiväkodinjohtajan virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2022-6675

Valmistelija

  • Taru Smolander, Palvelusuhdepäälikkö, taru.smolander@pori.fi

Perustelut

Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 23 §:n mukaan toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä kunnan tai hyvinvointialueen viranomainen voi varattuaan viranhaltijalle tilaisuuden tulla kuulluksi päättää, että viranhaltijan virantoimitusvelvollisuutta muutetaan, jos toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää.

Porin kaupungilla aloittaa toimintansa 2.1.2023 päiväkoti Honkala. Honkalan johtajuus osoitetaan päiväkodinjohtaja [peitetty], jolla toimii tällä hetkellä päiväkotien Mesikämmen ja Pääskylinna johtajana. [peitetty] on ilmaissut suostumuksensa virantoimitusvelvollisuutensa muuttamiseen tältä osin.

Sivistystoimialan toimintasäännön 22 §:n mukaan virantoimitusvelvollisuuden muuttamisesta päättää sivistyslautakunta. Virantoimitusvelvollisuus muutetaan 2.1.2023 lukien. Kevätkaudella 2023 yksiköiden jakautumista päiväkodinjohtajien kesken tarkastellaan uudelleen, kun käytössä olevat päiväkotiyksiköt ovat selvillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Lautakunta päättää muuttaa päiväkodinjohtaja [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta 2.1.2023 lukien siten, että [peitetty] toimii myös päiväkoti Honkalan johtajana, ja valtuuttaa varhaiskasvatuksen yksikön päällikön antamaan erillisen viranhoitomääräyksen asianosaiselle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Asianosainen, yksikön päällikkö [peitetty], palvelussuhdepäällikkö [peitetty]