Sivistyslautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 292 Sivistyslautakunnan lausunto valuustoaloitteeseen: Lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen

PRIDno-2022-5129

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Keskustan valtuustoryhmä, ensimmäinen allekirjoittaja valtuutettu Raija Koskiranta jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen:

”Lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen

Pori haluaa strategiassaan olla houkutteleva opiskelijakaupunki. Koulutukseen panostaminen on osa tätä kehitystä. Erityisesti tekniikan aloilla tuntuu olevan työvoimavajetta. Mikäli lukiossamme tarjottaisiin esim. tekniikan erityislinjaa, tarjoaisi se jo varhaisessa vaiheessa motivoituneelle opiskelijalle hyvät lähtöasemat eteenpäin. Yhteistyötahoina voisivat olla SAMK, Porin yliopistokeskus ja paikalliset tekniikan yritykset.

Esitämmekin, että Porin laajentuneessa lukiossa ryhdyttäisiin tarvittaviin toimiin erikoistumislinjojen lisäämiseksi tai olemassa olevien linjojen aloituspaikkojen lisäämiseksi.

Keskustan valtuustoryhmä

Raija Koskiranta

Juha Kantola

Aila Haikkonen

Petri Reponen”

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää valtuustoaloitteen kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuuston päätösten toimeenpanon yhteydessä käsiteltäväksi.

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt sivistyslautakunnan lausunnon keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen lukio-opintojen erikoistumismahdollisuuksien lisääminen. Aloitteessa esitetään, että Porin lukiossa ryhdyttäisiin tarvittaviin toimiin erikoistumislinjojen lisäämiseksi tai olemassa olevien linjojen aloituspaikkojen lisäämiseksi. 

Lukion vetovoima vaihtelee vuosittain. Kevään 2022 yhteishaussa Porin lukion ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 32 % kevääseen 2021 verrattuna. Porin 16-vuotiaiden ikäluokkaennusteessa aikavälillä 2022 - 2031 vuosi 2022 on ollut ehdoton huippu. Vuonna 2023 ikäluokka putoaa jo 8 % ja 2024 10 % verrattuna huippuvuoden 2022 määriin. Vuonna 2026 päästään uudelleen yhdeksi vuodeksi yli 900 16-vuotiaan määrän, mutta pääosin 16-vuotiaiden ikäluokkakehitys on sekä Porissa, maakunnassa että Suomessa laskeva. Yhteishaun hakijamäärien vaihtelu vaikuttaa sisäänpääsyn rajana oleviin keskiarvoihin ja pistemääriin. Kesällä 2022 viimeisenä sisään päässeen ensimmäisen vuoden opiskelijan keskiarvo oli 7,67. Tätä keskiarvoa voidaan pitää isojen kaupunkien lukioissa melko alhaisena. 

Opiskelijaksi valituista 58 % opiskelee matematiikkaa pitkän oppimäärän mukaan ja 42 % lyhyen oppimäärän mukaan. Pitkän matematiikan opinnot edistävät mahdollisuutta jatkaa opintoja teknisten tieteiden koulutusohjelmissa, joskin myös lyhyen matematiikan opiskelleita valitaan varsinkin ammattikorkeakoulujen insinööriopintoihin. Fysiikan valinnaisia opintoja on valinnut 24 %, ja fysiikan opetusryhmissä on tilaa uusille valinnoille. Kemian valinnaisia opintoja on valinnut 18 %, ja myös näissä opetusryhmissä on tilaa uusille valinnoille. Paikallisena oppiaineena toteutuvan tietotekniikan opintoja on valinnut 8 %. Luonnontieteiden valinnaismoduuleissa tehdään yhteistyötä tekniikan alan paikallisen yrityselämän kanssa. Fysiikan, kemian ja tietotekniikan tosiasialliset kurssivalinnat kuitenkin vähenevät ensimmäisen opintovuoden syksyllä hakijoiden alkuperäisiin ainevalintakorttien valintoihin verrattuna, kun opiskelijoille selviää korkeakoulujen haku-uudistuksen vaikutus. Todistusvalinnassa parhaiten lähtöpisteitä tuottavat matematiikan pitkän oppimäärän, äidinkielen ja pitkän oppimäärän kielten arvosanat, ja näiden valinnaismoduuleja opiskelijat valitsevat paljon. Luonnontieteellisten reaaliaineiden lisäksi erityisesti valinnaiskielet menettävät opiskelijoita lukio-opintojen edetessä, mikä uhkaa kansallista kielivarantoa. Ilmiö on valtakunnallinen. 

Korkeakouluyhteistyön osalta lukio on pitkään tehnyt yhteistyötä korkea-asteen opintojen mahdollistamiseksi lukioaikana. Insinöörikoulutuksen väyläopinnot ovat olleet mahdollisia Porin lukiossa parin vuoden ajan. Opiskelijat suorittavat halutessaan 15 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa insinööriopintoja, jotka luetaan hyväksi osaksi lukion vapaavalintaisia opintoja ja jotka tuottavat lukiosta valmistuvalle opiskelijalle suoraan opintopaikan Satakunnan ammattikorkeakoulun insinööriopinnoissa. Lukuvuoden 2022 alusta Porin lukio on koordinoinut Porin, Eurajoen ja Ulvilan lukioiden yhteistä Koulutusaste korkeammaksi – myös Satakunnassa -hanketta, jossa yhtenä tavoitteena on lisätä Satakunnan alueen korkeakoulujen ja näiden hakulinjojen tunnettuutta. Erityisesti on huomioitu yliopistokeskuksen uusi ylioppilaspohjainen kandidaattiohjelma. Niin ikään tämän lukuvuoden alussa käynnistyneessä Porin lukion ja Hämeenlinnan Kaurialan lukion Signaali -yhteishankkeessa kehitetään ongelmanratkaisu- ja teknologiataitojen sekä ohjelmointiosaamisen oppimista.  

Uusien erityislinjojen perustaminen ja olemassa olevien linjojen opiskelijamäärän kasvattaminen edellyttää rahoitusta ja osin myös opetus- ja kulttuuriministeriön lupapäätöksen muutosta. Ministeriö ei säätele sinänsä lukioiden opiskelijamäärää eikä hakulinjojen määrää. Varsinaiset erityislukiolinjat perustuvat kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään lukiokoulutuksen järjestämisluvan muutospäätökseen. Porin lukiolla on ministeriön erikoislukioluvat luonnontieteitä (yhteensä 50 opiskelijaa eri vuosiasteilla) ja urheilulukiota (yhteensä 80) varten. Erotuksena koulutuksenjärjestäjän itse perustamista ja rahoittamista erityislinjoista näihin ministeriön päätöksellä perustettuihin erikoislukiolinjoihin liittyy valtionavustuksen lisärahoitus ja opiskelijoiden oikeus jättää lukion valtakunnallisen tuntijaon mukaisia pakollisia moduuleja tietyin edellytyksin opiskelematta, jolloin erityislukiolinjan opinnot mahtuvat huomattavasti paremmin opiskelijan opinto-ohjelmaan. Ministeriö arvioi erityislukioluvat uudelleen säännöllisesti. Tällä hetkellä ministeriö ei aktiivisesti edistä uusia erityislukiolinjoja, mutta on mahdollista, että tulevalla hallituskaudella luvat arvioidaan.  

Kahden lukion yhdistäminen Porin lukioksi ja sen toimintojen keskittäminen yhteen rakennukseen on ollut iso ponnistus, ja tämä työ jatkuu edelleen. Laadukas opetus edellyttää henkilökunnan hyvinvointia, ja muutosprosessille on nyt syytä antaa aikaa. Koronapandemian vaikutukset sekä geopoliittinen tilanne vaikuttavat opiskelijoiden jaksamiseen. Lukiolaisten hyvinvoinnista puhutaan paljon myös valtakunnallisesti. Opiskelijoiden hyvinvointiin, tukeen ja ohjaukseen panostamista tulee jatkaa.  Koulutuksen laatuun kiinnitetään huomiota jalkauttamalla valtakunnallista lukiokoulutuksen laatustrategiaa paikallisesti. Esimerkiksi digitalisaation toteuttaminen vaatii työtä lukioilta. Valtakunnallisesti keskustellaan lukiodiplomien painoarvon kasvattamisesta ja jopa yhden kirjoitettavan aineen korvaamisesta diplomilla. Tämäkin asia vaatinee paikallista työtä lähivuosina. Lähitulevaisuudessa lukio ei kaipaa isoja uudistuksia vaan keskittymistä perusasioihin.

Vuoden 2023 talousarvioasiakirjassa on linjattu Porin lukion toiminnallisia tavoitteita. Monikielisten opiskelijoiden asiat, Satakunnan korkeakoulujen tunnettavuuden lisääminen, lukiolaisten ongelmanratkaisu- ja teknologiataitojen sekä ohjelmointiosaamisen kokeileminen ja kehittäminen sekä oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen liittyvät asiat on nostettu tavoitteiksi, joiden toteuttaminen vaatii lukiotasolla paljon työtä.

Johtopäätelmänä voidaan todeta, että Porin lukion kokonaisopiskelijamäärää ei ole syytä kasvattaa, sillä 16-vuotiaiden ikäluokan väestökehitys on jatkossa laskeva eikä kesällä -22 viimeisenä hyväksytyn keskiarvo poikennut ylöspäin suurten kaupunkien lukioihin valituista opiskelijoista. Erityislukiolinjojen osalta on syytä odottaa ministeriön uutta arviointia. Kaikilla Porin lukion opiskelijoilla on mahdollisuus valmistautua lukioaikanaan tekniikan alan korkeakouluopintoihin opiskelemalla lukioaikana pitkää matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja tietojenkäsittelyä sekä insinööriopintojen väyläopintoja (15 op). 

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta antaa oheisen lausunnon valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus