Sivistyslautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 291 Sivistystoimialan talous- ja henkilöstöraportti lokakuu

PRIDno-2022-1929

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet talousarvioon nähden alkuvuoden osalta suunnitellusti, joskin viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden vähäisempinä. Tuottojen vähennys on ollut viime vuoteen verrattuna 3 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 45,2 (46,0 v. 2021). Maksutuottojen osalta koronatilanne vaikutti alkuvuonna vielä pääsymaksujen kertymään, mutta tilanne on palautumassa nyt normalille tasolle. Tilojen käyttömaksut ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Toimintatuottojen toteuma tulee vuoden mittaan merkittävästi tasoittumaan, ja niiden arvioidaan jäävän jonkin verran talousarviosta.

Toimintakulut ovat toteutuneet odotettua suurempina. Toteumaprosentti on 25,3 (24,5  v. 2021). Kulujen kasvu viime vuoteen verrattuna on 4,4 %. Henkilöstökulut ova kasvaneet viime vuoden vastaavaan jankohtaan nähden 3,8 %. Koronatilanteen vuoksi ovat sairaslomat alkuvuonna lisääntyneet merkittävästi, ja sijaisia on jouduttu palkkaamaan sivistystoimialan yksiköihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja. Koronan vuoksi myös lapsia on ollut paljon poissa hoidosta alkuvuoden aikana. Varhaiskasvatuksen toiminnan taloudellisessa ja tehokkaassa järjestämisessä on ollut edellä mainittujen syiden vuoksi vaikeuksia.  Viime vuonna voimassa ollut rekrytointikielto on poistunut ja tällä on ollut myös osittain vaikutusta henkilöstömenojen kasvuun. Lisäksi hankkeissa työskentelee enemmän henkilöitä kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. 

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Työterveyshuollon menot ovat viime vuodesta edelleen kasvaneet. Myös ateria- ja siivouspalvelujen kustannukset ovat nousseet viime vuoteen verrattuna. 

Avustusten kasvu johtuu siitä, että liikunnan ja nuorisotoimen avustukset maksettiin aikaisemmin kuin viime vuonna. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen jonkin verran laskenut lasten määrän vähentyessä. 

Aine- ja tarvikeostot ovat jonkin verran vähentyneet viime vuodesta. Tähän vaikuttaa osaltaan se, että oppimateriaalihankintoja toteutettiin viime vuonna aikaisemmin kuin tänä vuonna. Materiaalihankintojen osalta kustannusten kuukausivaihtelu voi olla merkittävää eri vuosina.

Muihin kuluihin on kirjattu saatavien poistoja viime vuotista aikaisemmin, mikä näkyy näiden menojen kasvuna. Kirjauksia on jouduttu aikaistamaan, koska taloushallinnon järjestelmät uusiutuvat toukokuun alussa. 

Toimintakate on ensimmäisen vuosineljänneksen osalta toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 23,0 (22,0 v. 2021).  Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 6,3 %. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Näin ei ole toistaiseksi ollut. Koronatilanne on vaikuttanut edelleen alkuvuonna ja kasvattanut erityisesti henkilöstön sairaspoissaoloja. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelujen tarpeen kasvuun. Muutenkin palvelujen ja tarvikkeiden hinnat ovat nouseet, ja niillä on vaikutuksensa sivistystoimialan talouteen. Sivistystoimialan talousarvio oli jo lähtökohtaisesti tiukka vuodelle 2022. Edellä mainittujen syiden vuoksi, ja mikäli toimintakulujen kehitys jatkuu nykyisellään, sivistystoimialan määrärahat tulevat tämänhetkisen arvion mukaan ylittymään noin 1,2-1,3 miljoonaa euroa.

Talousraportti on esityslistan liitteenä. Henkilöstön osalta ajantasaisia tietoja ei ole vielä raportoitavissa maaliskuun osalta. Neljännesvuosiraportin yhteydessä raportoidaan myös talousarvion 2022  toimintakatteiltaan suurimpien prosessien toimenpiteiden toteutumisesta. Sivistystoimialan osalta edellä mainittuja prosesseja ovat perusopetus, lukiokoulutus sekä varhaiskasvatus. Raportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee sivistystoimialan neljännesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että sivistyslautakunta kuuli controller Martti Kujanpään alustuksen asiasta.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 51,2 (50,8 v. 2021). Tuottojen vähennys on ollut viime vuoteen verrattuna 0,4 %. Maksutuottojen osalta koronatilanne vaikutti alkuvuonna vielä pääsymaksujen kertymään, mutta tilanne on korjaantunut. Tilojen käyttömaksut ovat toteutuneet suunnitellusti. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Toimintatuottojen kertymä tulee edelleen vuoden mittaan tasoittumaan, ja niiden arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. 

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna huomattavasti suurempina. Toteumaprosentti on 34,1 (32,8  v. 2021). Kulujen kasvu on ollut 5,1 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,5 %. Koronatilanteen vuoksi ovat sairaslomat alkuvuonna lisääntyneet merkittävästi, ja sijaisia on jouduttu palkkaamaan sivistystoimialan yksiköihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat lisänneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja.  Myös koronatilanne on vaikuttanut toimintaan. Varhaiskasvatuksen toiminnan taloudellisessa ja tehokkaassa järjestämisessä on ollut edellä mainittujen syiden vuoksi edelleen vaikeuksia.  Opetusyksikössä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu. Viime vuonna voimassa ollut rekrytointikielto on poistunut, ja tällä on ollut myös osittain vaikutusta henkilöstömenojen kasvuun. Lisäksi hankkeissa työskentelee enemmän henkilöitä kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. 

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Työterveyshuollon menot ovat viime vuoteen verrattuna edelleen kasvaneet.  

Avustusten kasvu johtuu siitä, että liikunnan ja nuorisotoimen avustukset maksettiin aikaisemmin kuin viime vuonna. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on sen sijaan edelleen hieman laskenut lasten määrän vähentyessä. 

Aine- ja tarvikeostot ovat jonkin verran vähentyneet viime vuodesta. Oppimateriaalihankintoja toteutettiin viime vuonna aikaisemmin. Suoja-asuja, kasvomaskeja ja puhdistustarvikkeita ei ole enää ostettu siinä määrin kuin alkuvuonna. Huhtikuun tarvikeostojen perusteella on kuitenkin odotettavissa, että hintojen nousu tulee kasvattamaan tarvikehankintojen kustannuksia loppuvuoden osalta.

Toimintakate on toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 32,2 (30,7 v. 2021). Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 6,2 %. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Tämä ei ole toteutunut. Koronatilanne on vaikuttanut, ja se on näkynyt etenkin sairaslomasijaisten kustannusten kasvuna ja työterveyshuollon kustannuksissa. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen palvelujen tarpeen kasvuun aiemmin arvioitua enemmän. Uusia valmistavan opetuksen ryhmiä joudutaan syksyllä perustamaan. Palvelujen ja tarvikkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, ja niillä on kustannuksia lisäävä vaikutus sivistystoimialan talouteen. Vaikka toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti, toimintakulut ovat talousarvioon verrattuna kasvaneet liian nopeasti. Edellä mainittujen syiden vuoksi ja huhtikuun toteumat huomioon ottaen ennuste on, että sivistystoimialan talousarviomäärärahat tulevat ylittymään 2,1 miljoonaa euroa.  

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee huhtikuun talousraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti heinäkuussa on 69,4 (66,9 v. 2021). Tuottojen kasvu on ollut viime vuoteen verrattuna 2,6 %. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Muiden tuottolajien osalta kertymät ovat talousarvion mukaisia. Huomionarvoista on, että vaikka koronatilanne ei enää ole vaikuttanut toimintaan, pääsymaksujen osalta tilanne ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Kertymät tulevat jäämään alle talousarvion. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna  suurempina. Toteumaprosentti on 59,5 (58,7 v. 2021). Kulujen kasvu on ollut 2,4 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 2,3 %. Aiempiin kuukausiin verrattuna henkilöstökulujen kasvu on hidastunut, koska sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikkö purettiin kesäkuun alusta lukien, ja henkilöstöä siirtyi HR-yksikköön ja talous- ja hallintoyksikköön. Kuluja vastaavat määrärahasiirrot tullaan tekemään syksyn aikana sivistystoimialalta edellä mainittuihin yksiköihin.  Henkilöstökulujen kasvu ei ole vertailukelpoinen alkuvuoden kehitykseen verrattuna. Varhaiskasvatuksen henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat kasvattaneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja. Varhaiskasvatuksen toiminnan taloudellisessa ja tehokkaassa järjestämisessä on ryhmäsäädösten tiukennuksista johtuen vaikeuksia.  Opetusyksikössä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu jo keväällä ja syksyllä alkaa uusia ryhmiä. 

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Työterveyshuollon menot ovat viime vuoteen verrattuna edelleen kasvaneet. Hintojen nousu aiheuttaa kustannuspaineita jatkossa muun muassa kuljetus- ja ateriapalveluihin.

Avustusten toteumat ovat talousarvion mukaisia. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on laskenut lasten määrän vähentyessä. 

Aine- ja tarvikeostot ovat jonkin verran vähentyneet viime vuodesta. Suoja-asuja, kasvomaskeja ja puhdistustarvikkeita ei ole enää koronatilanteen vuoksi tarvinnut ostaa. Hintojen nousu tulee kasvattamaan tarvikehankintojen kustannuksia loppuvuoden osalta.

Toimintakate on toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 58,3 (57,7 v. 2021). Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 2,4 %. Talousarvion laadinnan lähtökohta oli, että vuosi 2022 olisi jo normaalin toiminnan vuosi. Tämä ei  toteutunut ensimmäisen puolivuotisjakson aikana. Koronatilanne vaikutti, ja se on näkynyt etenkin sairaslomasijaisten kustannusten kasvuna ja työterveyshuollon kustannuksissa. Lisäksi Ukrainan tilanne tulee vaikuttamaan erityisesti opetuksen palvelujen tarpeen kasvuun aiemmin arvioitua enemmän. Uusia valmistavan opetuksen ryhmiä aloittaa lukuvuoden alkaessa. Palvelujen ja tarvikkeiden hinnat ovat merkittävästi nousseet, ja niillä on kustannuksia lisäävä vaikutus sivistystoimialan talouteen. Vaikka toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti, toimintakulut ovat talousarvioon verrattuna kasvaneet liian nopeasti. Edellä mainittujen syiden vuoksi ja kesä-heinäkuun toteumat huomioon ottaen ennuste on, että sivistystoimialan talousarviomäärärahat tulevat ylittymään 2,6 miljoonaa euroa.  

Esityslistan liitteenä ovat talousraportit kesä- ja heinäkuulta sekä sivistystoimialan talousarvion toiminnallisten tavoitteiden puolivuotisraportit.

Ehdotus

Esittelijä

Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talous- ja puolivuotisraportit tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Ismo Läntinen poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn aikana kello 18.02.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti heinäkuussa on 74,9 (72,4 v. 2021). Tuottojen kasvu on ollut viime vuoteen verrattuna 2,4 %. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Muiden tuottolajien osalta kertymät ovat talousarvion mukaisia. Huomionarvoista on, että vaikka koronatilanne ei enää ole vaikuttanut toimintaan, pääsymaksujen osalta tilanne ei ole palautunut koronaa edeltävälle tasolle. Kertymät tulevat jäämään alle talousarvion. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna suurempina.Toteumaprosentti on 67,9 (66,4 v. 2021). Kulujen kasvu on ollut 3,2 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 2,7 %. Sivistystoimialan yhteiset palvelut -yksikkö purettiin kesäkuun alusta lukien, ja henkilöstöä siirtyi HR-yksikköön ja talous- ja hallintoyksikköön. Kuluja vastaavat määrärahasiirrot tullaan tekemään syksyn aikana sivistystoimialalta edellä mainittuihin yksiköihin.  Henkilöstökulujen kasvu ei ole vertailukelpoinen alkuvuoden kehitykseen verrattuna. Varhaiskasvatuksen tilanne on vaikea. Henkilöstömitoitusten tiukennukset ovat kasvattaneet varhaiskasvatuksen henkilöstökuluja. Varhaiskasvatuksen toimintaa on erityisen vaikea järjestää talouden raameissa ryhmäsäädösten ja henkilöstömitoitusten tiukennuksista johtuen. Opetusyksikössä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on perustettu jo keväällä ja elokuussa aloitti uusia ryhmiä.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelipäiväkodeissa on enemmän lapsia, mikä on kasvattanut palvelusetelikuluja. Palvelusetelin arvoa korotettiin elokuun alusta lukien. Työterveyshuollon menot ovat viime vuoteen verrattuna edelleen kasvaneet. Hintojen nousu aiheuttaa syksyllä kustannuspaineita muun muassa kuljetus- ja ateriapalveluihin.

Avustusten toteumat ovat talousarvion mukaisia. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien määrä on edelleen laskenut viime vuoteen verrattuna.

Aine- ja tarvikeostot ovat kasvaneet. Oppivelvollisuusiän laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät tarvikehankinnat nostavat kustannuksia. Myös hintojen nousulla on ollut vaikutusta.

Toimintakate on toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 67 (65,7 v. 2021). Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 3,3 %. Taloustilanteessa ei heinäkuuhun verrattuna ole tapahtunut merkittävää muutosta. Toimintakatteen kehitys verrattuna talousarvioon on ollut liian suurta, ja talousarvion määrärahat eivät tule riittämään. Syksyn osalta talouden epävarmuus jatkuu, ja etenkin hintojen nousun vaikutuksia on vaikea ennustaa. Elokuun perusteella talouden ennuste on, että määrärahat tulevat ylittymään 2,6 miljoonaa euroa. Syyskuussa palvelutuotanto on ollut kokonaisuudessaan käynnissä, ja sen perusteella voidaan vielä tarkemmin arvioida loppuvuoden tilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti syyskuussa on 81,9 (78,5 v. 2021). Tuottojen kasvu on ollut viime vuoteen verrattuna 3,1 %. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Muiden tuottolajien osalta kertymät ovat talousarvion mukaisia. Etenkin maksutuotot ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet johtuen siitä, että tilojen käyttörajoituksia koronatilanteen vuoksi ei ole alkuvuotta lukuunottamatta enää ollut. Pääsymaksujen osalta kertymät eivät ole palautuneet koronaa edeltävälle tasolle. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna suurempina.Toteumaprosentti on 76,3 (74,6  v. 2021). Kulujen kasvu on ollut 3,2 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,3 %. Varhaiskasvatuksen tilanne on vaikea. Lainsäädännön muutokset ovat lisänneet henkilöstömenoja. Varhaiskasvatuksen toimintaa on erityisen vaikea järjestää talouden raameissa ryhmäsäädösten ja henkilöstömitoitusten tiukennuksista johtuen. Alkuvuoden koronatilanne lisäsi merkittävästi yksikköjen sairauspoissaoloja ja sijaisten tarvetta. Opetusyksikössä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on jouduttu perustamaan myös syyslukukaudella.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelin arvoa korotettiin elokuun alusta lukien. Työterveyshuollon menot ovat viime vuoteen verrattuna edelleen kasvaneet. Hintojen nousu aiheuttaa syksyllä kustannuspaineita muun muassa kuljetus- ja ateriapalveluihin.

Avustusten toteumat ovat talousarvion mukaisia. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien kustannukset ovat hienoisessa kasvussa. Vuositasolla määrät ovat edelleen viime vuoteen verrattuna alemmat.

Aine- ja tarvikeostot ovat kasvaneet. Oppivelvollisuusiän laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät tarvikehankinnat nostavat kustannuksia. Myös hintojen nousulla on ollut vaikutusta. Osa uudirakennushankkeiden tarvikehankinnoista on kirjattu käyttötalouteen. Näitä vastaavat määrärahasiirrot tullaan tekemään vuoden lopussa.

Toimintakate on toteutunut talousarviomäärärahoihin nähden liian suurena. Toteumaprosentti on 75,7 (74,2 v. 2021). Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 3,3 %. Taloustilanteessa ei merkittävää muutosta ole syyskuussa tapahtunut. Toimintakatteen kehitys verrattuna talousarvioon on ollut liian suurta, eivätkä talousarvion määrärahat tule riittämään. Loppuvuoden osalta taloustilanteen epävarmuus jatkuu edelleen. Syyskuun toteumien perusteella ennuste on, että määrärahat ylittyvät 2,85 miljoonaa euroa. Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 11.10.2022 esittää 2,85 miljoonan euron lisämäärärahaa sivistystoimialan talousarvioon. 

Henkilöstön määrä on viime vuoden syyskuuhun verrattuna kasvanut 32:lla. Vakituisten määrä on kasvanut, määräaikaisten ja sijaisten määrä on vähentynyt. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on viime vuoteen verrattuna merkittävästi lisääntynyt. Erityisesti tammi-toukokuussa poissaoloja oli paljon, mikä johtui pääosin kevään vaikeasta koronatilanteesta. Tilanne on kesän aikana palautunut viime vuoden tasolle, tosin syksyn aikana sairauspoissaolot ovat jälleen nousseet.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee syyskuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Martti Kujanpää, controller, talousyksikkö, martti.kujanpaa@pori.fi

Perustelut

Sivistystoimialan toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteumaprosentti lokakuussa oli 89,4 (85,4 v. 2021). Tuottojen kasvu on ollut viime vuoteen verrattuna 3,5 %. Hankerahoja on tuloutunut viime vuoteen nähden vähemmän. Muiden tuottolajien osalta kertymät ovat talousarvion mukaisia. Etenkin maksutuotot ovat viime vuoteen verrattuna kasvaneet johtuen siitä, että tilojen käyttörajoituksia koronatilanteen vuoksi ei ole alkuvuotta lukuunottamatta enää ollut. Pääsymaksujen osalta kertymät ovat palautumassa koronaa edeltävälle tasolle. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan jonkin verran talousarviota paremmin.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon verrattuna suurempina. Toteumaprosentti on 83,2 (82,6 v. 2021). Kulujen kasvu on ollut 4,1 %. Henkilöstökulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,4 %. Varhaiskasvatuksen tilanne on ollut vaikea. Lainsäädännön muutokset ovat lisänneet henkilöstömenoja. Varhaiskasvatuksen toimintaa on erityisen vaikea järjestää talouden raameissa ryhmäsäädösten ja henkilöstömitoitusten tiukennuksista johtuen. Alkuvuoden koronatilanne lisäsi merkittävästi yksikköjen sairauspoissaoloja ja sijaisten tarvetta. Opetusyksikössä uusia valmistavan opetuksen ryhmiä on jouduttu perustamaan myös syyslukukaudella.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet. Palvelusetelin arvoa korotettiin elokuun alusta lukien. Työterveyshuollon menot ovat viime vuoteen verrattuna edelleen kasvaneet. Hintojen nousu on aiheuttanut lisäkustannuksia muun muassa kuljetus- ja ateriapalveluihin.

Avustusten toteumat ovat talousarvion mukaisia. Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukien kustannukset ovat viime vuoteen verrattuna kasvussa.

Aine- ja tarvikeostot ovat kasvaneet. Oppivelvollisuusiän laajentamisen ja maksuttoman toisen asteen edellyttämät tarvikehankinnat nostavat kustannuksia. Myös hintojen nousulla on ollut vaikutusta. Osa uudisrakennushankkeiden tarvikehankinnoista on kirjattu käyttötalouteen. Näitä vastaavat määrärahasiirrot tullaan tekemään vuoden lopussa.

Toimintakatteen toteumaprosentti on 82,5 (82,2 v. 2021). Toimintakate on kasvanut viime vuoteen verrattuna 4,2 %. Taloustilanteessa ei merkittävää muutosta lokakuussa tapahtunut. Toimintakatteen kehitys verrattuna alkuperäisiin määrärahoihin on ollut liian suurta. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 14.11. hyväksynyt sivistystoimialan talousarvioon 2,85 miljoonan euron määrärahamuutoksen.  

Henkilöstön määrä on viime vuoden lokakuuhun verrattuna kasvanut 91:llä. Vakituisten sekä määräaikaisten ja sijaisten määrät ovat kasvaneet. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on viime vuoteen verrattuna merkittävästi lisääntynyt. Erityisesti tammi-toukokuussa poissaoloja oli paljon, mikä johtui pääosin kevään vaikeasta koronatilanteesta. Tilanne palautui kesän aikana viime vuoden tasolle, syksyn aikana sairauspoissaolojen määrä on jälleen noussut.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta merkitsee lokakuun talous- ja henkilöstöraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.