Sivistyslautakunta, kokous 13.12.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 295 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen

PRIDno-2022-6663

Valmistelija

  • Taneli Tiirikainen, yksikön päällikkö, opetusyksikkö, taneli.tiirikainen@pori.fi

Perustelut

Ylioppilastutkinnon ja sen kokeiden järjestämisestä oppilaitoksessa vastaa lukiolain 57 §:n 1 momentissa tarkoitettu toiminnasta vastaava rehtori (Lukiolaki 502/2019 4 § 3 momentti). Kun rehtori on esteellinen, kaikkia tutkinnon toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoitaa vararehtori tai joku muu opettajakunnan jäsen, joka ei ole esteellinen ja joka määrätään tehtävään. Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeiden ( Hyväksytty 8.10.2021) kohdassa 2.4 määrätään: ”Lukion rehtori, opettaja tai muu lukion henkilöstöön kuuluva on esteellinen hoitamaan tutkinnon toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, jos hänen lähisukulaisensa osallistuu ylioppilastutkintoon. Lähisukulaisiksi katsotaan omat lapset, puoliso, sisarukset ja vanhemmat. Esteellisyyden aiheuttaa myös muu henkilö, jos hän asuu samassa taloudessa. Esteellisyyden aiheuttavat myös puolison lapset. Esteellinen henkilö on velvollinen itse ilmoittamaan esteellisyydestään. Kun rehtori on esteellinen, kaikkia tutkinnon toimeenpanoon liittyviä tehtäviä hoitaa vararehtori tai joku muu esteetön opettajakunnan jäsen, jonka koululautakunta tai johtokunta määrää tehtävään. Koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että lukion koejärjestelyistä vastaavalla henkilöllä on tarvittava roolitieto Opetushallituksen Opintopolku-järjestelmässä. ” Porin lukion ja Porin aikuislukion rehtori [peitetty] on esteellinen kevään 2023 ylioppilaskirjoitusten toimeenpanoon liittyvissä asioissa helmikuusta huhtikuulle. Tässä tilanteessa on perusteltua, että vararehtori [peitetty] hoitaa säädöksissä ja ylioppilastutkintolautakunnan määräyksissä rehtorille määrätyt ylioppilastutkinnon tehtävät Porin lukiossa ja Porin aikuislukiossa rehtori [peitetty] esteellisyyden ajan. Asiassa on kuultu vararehtori [peitetty], joka on suostunut mainittuun menettelyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää, että vararehtori [peitetty] virantoimitusvelvollisuutta muutetaan siten, että hän vastaa ylioppilastutkinnon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä kevään 2023 tutkinnon aikana Porin Lukiossa ja Porin aikuislukiossa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

[peitetty]