Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Porin ja Nakkilan välisen seutukirjastosopimuksen päivittäminen

PRIDno-2022-6172

Valmistelija

  • Jyri Träskelin, yksikön päällikkö, kulttuuriyksikkö, jyri.traskelin@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki ja Nakkilan kunta solmivat yhteistyösopimuksen, jonka myötä Satakunnan seutukirjasto aloitti toimintansa 1.1.2017. Sopimuksen keskeisenä sisältönä on määritellä sopijakuntien vastuut ja velvollisuudet sekä kustannustenjaon periaatteet, kun yleisen kirjaston toiminta järjestetään yhteistyössä toisten kuntien kanssa (Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nakkilan kirjaston henkilökunta, aineisto ja irtaimisto ovat 1.1.2017 alkaen olleet osa Porin kaupungin kirjastopalveluita. Nakkilan kunta taas on vastannut kirjastokiinteistön huollosta ja ylläpidosta. Sopimuksen kustannukset Nakkilan kunnalle on laskettu liitteenä olevan kaavan mukaan, perustuen kirjastopalveluiden kustannuksiin kuntien väkilukuun suhteutettuna.

Kuntien organisaatiossa ja toimintojen järjestämistavoissa tapahtuneiden muutosten myötä voimassa olevaa sopimusta on syytä päivittää. Suurin muutos nyt neuvoteltavassa sopimuksessa on Nakkilan kunnan maksuosuuden määräytymisperusteen vaihtuminen. Nyt voimassa olevassa sopimuksessa maksuosuuden perusteena oleva summa on laskettu vuosittain valtuuston vahvistaman talousarvion pohjalta. Sopimuksen päivityksen myötä maksuosuuden laskemisen perustana tullaan käyttämään valtuuston vahvistamaa vuosittaista tilinpäätöstä, jotta laskutus voidaan vastaisuudessa hyväksyä vuosittain talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan sopimusluonnoksen sekä laskukaavan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

____

Merkitään, että seuraavaksi käsiteltiin asiakohta § 281.

Kokouskäsittely

Merkitään, että Elina Nikola ja Siina Vieri poistuivat kokouksesta kello 18.05.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus