Sivistyslautakunta, kokous 22.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 282 Toimintakauden 2023-2024 esiopetuspäivät

PRIDno-2022-6227

Valmistelija

  • Ritva Välimäki, yksikön päällikkö, varhaiskasvatusyksikkö, ritva.valimaki@pori.fi

Perustelut

Esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella lapsille annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi, vaikka se olisi organisoitu esiopetuksen tavoin ja vastaisi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetukselle asetettuja tavoitteita (HE 135/2014 vp).

Perusopetusasetuksen mukaan esiopetusta on annettava vähintään 700 tuntia vuodessa. Porin kaupungin esiopetus toteutuu sivistystoimen alaisena päiväkotien lapsiryhmissä mukaan lukien osa palvelusetelitoiminnan piirissä olevista päiväkodeista. Osa ryhmistä on koulujen tiloissa. Esiopetusta varhaiskasvatuksessa tarjotaan 4 tuntia päivässä. Ensi syksynä esiopetus alkaa 17.8.2023 ja päättyy 31.5.2024. Perusopetuksen työpäiviin verrattuna esioppilaille järjestetään hieman pidempi lomajakso kuin koululaisille. Lainsäädännön edellyttämä 700 tuntia täyttyy tällä ajanjaksolla.

Toimintakausi

Aloitus 

Lopetus

Lomat

Syystoimintakausi (85 päivää yhteensä 340 tuntia)

to 17.8.23

to 21.12.23

Syysloma 23.10. – 30.10.2023 (viikko 43), itsenäisyyspäivä 6.12.

Kevättoimintakausi (95 päivää yhteensä 380 tuntia)

ma 8.1.24

pe 31.5.24

Talviloma 19.2.– 25.2.2024 (viikko 8), pääsiäinen 29.3. – 1.4.2024, vappupäivä 1.5, helatorstai 9.5, perjantai 10.5.

Ehdotus

Esittelijä

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä toimintakauden 2023–2024 esiopetuspäivät ehdotuksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi


Päiväkodit, palvelusetelipäiväkodit