Tekninen lautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Katusuunnitelma Mustalammentie (Rieskala)

PRIDno-2021-5624

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Mustalammentie plv. 0-241, Rieskala

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 2.12.2021-15.12.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Mustalammentie plv. 0-241, (Rieskala), IN/IJ 13 145 ja 13 146

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 10.1.2022-23.1.2022 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Mustalammentien katusuunnitelma perustuu Sisäasiainministeriön 14.10.1981 vahvistamaan ja 24.10.1981 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Mustalammentien rakentamista noin 193 metriä. Meri-Porin uimahallin rakentamisvaiheessa on Mustalammentietä toteutettu jo noin 48 metriä, mutta siitä ei ole laadittu katusuunnitelmaa ja siksi kyseinen osa on myös sisällytetty nyt vahvistettavaan suunnitelmaan. Katusuunnitelmassa Mustalammentien poikkileikkaus on 7,5/7,0 metriä. Kuivatus toteutetaan avo-ojin, jotka laskevat paalulla 60 olevaan laskuojaan.

Mustalammentien rakentamisella ja sen yksityistienä toteutettavalla jatkeella mahdollistetaan korvaava tieyhteys Heikinpuiston tasoristeyksen poistamiseksi. Hankkeet toteutetaan yhteistyössä Väyläviraston kanssa. Yksityistien rakentamissuunnitelma sisällytetään Väyläviraston ratasuunnitelmaan tasoliittymien poistamisesta välillä Pori-Mäntyluoto. Tasoliittymien poistamisesta laaditaan erillinen yhteistyö- ja rahoitussopimus.

Kustannusarvio:

Mustalammentien rakennettavan osuuden kokonaiskustannukset ovat 129 400,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentamisen, suunnittelu- ja rakennuttamis- sekä katuvalaistuksen kustannukset. Vuoden 2022 kustannusarvio on kadun rakentamisen osalta 102 300,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei laadita. Liikennesuunnitelma sisältyy katusuunnitelmaan. Katuvalosuunnitelmaa ei ole vielä laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Mustalammentien rakentamisajankohdaksi on arvioitu 2022 syksy pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2022 investointisuunnitelmassa hankkeelle 150 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenneinsinööri, Infrajohtamisen toimintayksikön esimies

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi