Tekninen lautakunta, kokous 22.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Katusuunnitelma Ryytimaankuja (Vanhakoivisto)

PRIDno-2021-5623

Valmistelija

  • Tuija Heinävaara, tuija.heinavaara@pori.fi
  • Eija Riihimäki, liikenneinsinööri, eija.riihimaki@pori.fi

Perustelut

Katusuunnitelman hyväksyminen, Ryytimaankuja, Vanhakoivisto

Maankäyttö- ja rakennuslain 85 §:n mukaan katu on rakennettava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Seuraava katusuunnitelma on ollut maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:n mukaisesti (Vuorovaikutus katusuunnitelmaa valmisteltaessa) valmisteluvaiheessa nähtävillä 2.12.2021-15.12.2021. Suunniteltuun alueeseen rajoittuvien kiinteistöjen omistajilla, haltijoilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin katusuunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on ollut mahdollisuus osallistua katusuunnitelman valmisteluun.

Ryytimaankuja, (Vanhakoivisto), IN/IJ 13 147 ja 13 148

Kyseinen katusuunnitelmaehdotus on ollut valmisteluvaiheen jälkeen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n säätämässä tarkoituksessa (Katusuunnitelmaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville) julkisesti nähtävillä 10.1.2022-23.1.2022 Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupiste Porinassa. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettu lehti-ilmoituksella ja kaupungin ilmoitustaululla sekä kirjeellä kiinteistön omistajille.

Nähtävilläoloaikana ei katusuunnitelmasta ole jätetty yhtään muistutusta.

Ryytimaankujan katusuunnitelma perustuu Porin kaupunginvaltuuston  20.6.2005 vahvistamaan ja 4.8.2005 lainvoiman saaneeseen asemakaavaan.

Katusuunnitelman sisältö:

Katusuunnitelma sisältää Ryytimaankujan rakentamista noin 111 metriä. Katusuunnitelmassa Ryytimaankujan poikkileikkaus on 5,0/4,5 metriä ja kujan loppupäähän rakennetaan kääntöpaikka. Kuivatus toteutetaan hulevesikaivoilla Porin Veden runkolinjaan.

Kohteessa on tehty Golder Associates Oy toimesta PIMA-tutkimus. Laboratorioanalyyseissä ei todettu VNA 214/2007  (pima-asetus) kynnysarvotason ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita, lukuunottamatta kiinteistön eteläosasta otetussa näytteessä S1 (3-4m syvyydessä). Näytteessä S1 3-4 todettiin VNA 214/2007 kynnysarvon ja alemman ohjearvon välinen pitoisuus arseenia (6,4 mg/kg). 

Katualueen kiinteistönmuodostus ja kaupungille lunastaminen on vielä työn alla.

Kustannusarvio:

Ryytimaankujan kokonaiskustannukset ovat 55 800,00 €. Kustannusarvioon sisältyvät katusuunnitelman mukaisen kadun rakentamisen, suunnittelu- ja rakennuttamis- sekä katuvalaistuksen kustannukset. Vuoden 2022 kustannusarvio on kadun rakentamisen osalta 44 600,00 €, sisältäen edellä mainitut työt lukuun ottamatta viimeistely- ja päällystyskustannuksia.

Muut suunnitelmat:

Vihersuunnitelmaa kohteesta ei laadita. Liikennesuunnitelma sisältyy katusuunnitelmaan. Katuvalosuunnitelma on laadittu.

Rakentamisajankohta:  

Ryytimaankujan rakentamisajankohdaksi on arvioitu 2022 kevät pohjustustöiden osalta. Rakentaminen tehdään investointinumerolta 141301 Asunto- ja teollisuusalueiden kadut, jossa on varattu vuoden 2022 investointisuunnitelmassa hankkeelle 90 000,00 €. Hankkeen loppuunsaattaminen viimeistelytöineen ja päällystyksineen ajoittuu tuleville vuosille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, Toimialajohtaja, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä edellä mainitun katusuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Liikenneinsinööri, Infrajohtamisen toimintayksikön esimies

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Otavankatu 5 A, 3 krs.
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi